ریل

در حال حاضر در افغانستان خط آهن فعال وجود ندارد اما پلان ساخت آن در آینده وجود دارد. ایجاد خط آهن یک ابتکار مهم به دلایل مختلف است. خط آهن میتواند برای اقتصاد افغانستان مفید واقع شود، به دلیل اینکه خط آهن باعث رشد تجارت میگردد و فرصت های کاری را فراهم میسازد. و همچنان اثر مثبت بالای روابط با کشورهای همسایه در منطقه دارد.

For more information on railroad transport, please refer to our Private Sector Department or see the webpage of the Ministry of Public Works and the Ministry of Interior.