اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
(آمر طرح و تدوین ستراتیژی، پالیسی و اسناد تقنینی) واحد حمایوی استراتیژیک
واحد حمایوی استراتیژیک وزارت ترانسپورت لایحه وظایف (آمر طرح و تدوین ستراتیژی، پالیسی و اسناد تقنینی) عنوان وظیفه: (آمر طرح و تدوین ستراتیژی، پالیسی و اسناد تقنینی) واحد حمایوی استراتیژیک اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت :...
Oct 08, 2018 -
متخصص ارتقایی ظرفیت
عنوان وظیفه : متخصص ارتقایی ظرفیت بخش کاری : واحد حمایوی استراتیژیک گزارش دهی : به ریاست منابع بشری و واحد حمایوی استراتیژیک گزارش گیری: از کامندان تحت اثر تاریخ اعلان : 1397/07/16 الی 1397/0721 هدف وظیفوی: طرح،...
Oct 08, 2018 -
متخصص تکنالوژی معلوماتی
لایحه وظایف بخش NTA ............................................................................................................................................. عنوان وظیفه : متخصص تکنالوژی معلوماتی وزارت و یا اداره: وزارت...
Oct 08, 2018 -
آمر تیم تخنیکی
لایحه وظایف تیم تخنیکی وزارت ترانسپورت عــــنوان بست : آمر تیم تخنیکی رتــــبه /بست : NTA C/1 اداره مربوطه : وزارت ترانسپورت موقعیت : وزیر اکبر خان وات کود : گزارشدهی : رئیس هماهنگی امور ولایات و نمایندگی...
Oct 08, 2018 -
آفسر تحلیل اقتصاد (NTA)
عنوان وظیفه: آفسر تحلیل اقتصاد اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : واحد حمایوی اسر اتیژیک ( تیم تخنیکی هماهنگی برنامه های ترانسپورتی) شکل استخدام : قرار دادی مدت قرارداد : یکسال ( باسه ماه دور امتحانی) تاریخ...
Oct 08, 2018 -
اعلان بست های 3 و4 وزارت ترانسپورت
دانلودفورم درخواستی بست های خدمات ملکی مربوط وزارت ترانسپورت رهنمود تسلیم دهی اسناد شماره عنوان وظیفه بست ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه...
Oct 03, 2018 -
آفسر نظارت وارزیابی کمره (NTA)
وزارت ترانسپورت به سلسله اعلان های قبلی خویش دو بست افسرنظارت وارزیابی کمره بخش (NTA) را ازتاریخ 1397/6/20 الی 1397/6/27 به اعلان گذاشته است. برای لایحه وظایف بست بالای لینک کلیک نمائید باز میشود.
Sep 12, 2018 -
آفسر جمع آوری ارقام (NTA)
وزارت ترانسپورت به سلسله اعلان های قبلی خویش یک بست آفسرجمع آوری ارقام (NTA) را ازتاریخ 1397/6/20 الی 1397/6/27 به اعلان گذاشته است لایحه وظایف بست را بالای لینک کلیک نمایئد بازمیشود
Sep 12, 2018 -
آفسر مالی و تدارکات
عنوان وظیفه: آفسر مالی و تدارکات اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : واحد حمایوی استراتیژیک شکل استخدام : قرار دادی آغاز اعلان :1397/06/19 الی 1397/06/26 مدت قرارداد : از تاریخ استخدام الی 30 قوس 1397...
Sep 10, 2018 -
آمراستخدام
شماره : عنوان وظیفه : آمراستخدام وزارت و یا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : ۳ تاریخ اعلان: 1397/04/17 تاریخ ختم...
Jul 08, 2018 -
صفحه 1 از 13