آفسر تحلیل اقتصاد (NTA)

 

عنوان وظیفه: آفسر تحلیل اقتصاد

اداره : وزارت ترانسپورت

موقعیت : کابل

بخش : واحد حمایوی اسر اتیژیک ( تیم تخنیکی هماهنگی برنامه های ترانسپورتی)

شکل استخدام : قرار دادی

مدت قرارداد : یکسال ( باسه ماه دور امتحانی)

تاریخ اعلان: 1397/07/16 الی 1397/07/21

هدف وظیفوی:

تامین ارتباط و هماهنگی با تمام ادارات دولتی و سکتور های خصوصی به شمول موسسات تمویل کننده جهت هماهنگی، انسجام پروژه ها ، و جمع آوری معلومات و تحلیل آن

مسوولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه جهت نیل به اهداف.
 2. ارائه طرح های تحلیلی اقتصادی  در زمینه تقویت و  انکشاف خدمات ترانسپورتی در مرکز و ولایات
 3. سهم گیری فعال درمباحث علمی تحقیقی و اقتصادی جهت  استفاده مؤثر از منابع انسانی، مالی و تخنیکی درانکشاف برنامه های ترانسپورتی 
 4. جمع آوری ارقام و معلومات احصائیو ، علمی و تحلیل آن جهت تصامیم بعدی در توسعه یی  فعالیت ها و صرفه جوئی درمصارف
 5. همکاری با رییس در طرح های مسلکی و علمی برنامه ها و ریاست های سکتوری جهت جلب و جذب سرمایگذاری و  مراجع تمویل کننده.
 6. جمع آوری و تحلیل معلومات از منابع وسکتور های کاری مرتبط به ترانسپورت بمنظور بهبود کیفیت تطبیق برنامه ها  و اهداف.  
 7. پیگیری مشکلات و خلاء ها ناشی از تطبیق پروژه های اقتصادی که توسط مراجع ذیربط گزارش داده میشود در
 8. همکاری با رییس در قسمت تشخیص نیاز مندی های اولویت داده شده برنامه ها و ریاست های سکتوری با مراجع تمویل کننده، جهت جلب کمک ها
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به آمربخش از فعالیت ها و دستآورد های بخش مربوط جهت آگاهی از عملکردها.
 10. اجرای سایر وظایف که مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره به وی سپرده میشود

 شرایط:

 • تحصیلات :  حد اقل لیسانس در رشته های اقتصاد و اداره عامه  وحقوق
 • تجربه کاری:  داشتن تجربه کاری 4 ساله مرتبط به وظیفه
 • آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر ( ورد ، اکسل ، پاورپاینت ).
 • توانایی صحبت  به یکی از زبان های رسمی کشور و بلدیت به زبان انگلیسی

اسناد خودرا به این ایمیل آدرس ارسال دارید.

 hr.recuitment.mot@gmail.com