آمر تیم تخنیکی

لایحه وظایف تیم تخنیکی وزارت ترانسپورت

 

عــــنوان بست : آمر تیم تخنیکی

رتــــبه /بست  : NTA C/1

اداره مربوطه : وزارت ترانسپورت

موقعیت        : وزیر اکبر خان وات

کود             :

گزارشدهی    : رئیس هماهنگی امور ولایات و نمایندگی های خارجی

گزارش گیری : مشاوران و متخصص هماهنگی برنامه های ترانسپورت

تارخ اعلان : 1397/0716 الی 1397/07/21

................................................................................................................................................

هدف وظیفه:طرح، انسجام و هماهنگی برنامه ها و امور تخنیکی وزارت ترانسپورت در راستای ایجاد اداره شفاف، حسابده به منظور جمع آوری عواید به صورت درست ..................................................................................................................................................

لایحه وظایف :

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه تیم تخنیکی در مطابقت با پلان و اهداف وزارت ترانسپورت.
 2. رهبری، نظارت مراقبت و کنترول از اجراءت بخش های مختلف تیم تخنیکی.
 3. ارایه مشوره های تخنیکی در زمینه غنامندی اهداف و پروگرام های وزارت.
 4. تدویر جلسات هفته وار و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده، اطمینان از تحقق مصوبه های جلسات متذکره.
 5. تامین ارتباطات کاری موثر و مثمر با بخش های مختلف اداره.
 6.  تشخیص و پیشنهاد نیازمندیهای تیم تخنیکی به اساس پلان کاری به مقام وزارت.
 7. انسجام و هماهنگی فعالیت های تیم تخنیکی در همه ابعاد به منظور حصول اطمینان از تطبیق پلان مطروحه.
 8.  طرح، ترتیب و انکشاف چهارچوب نظارت و ارزیابی با هماهنگی بخش های ذیربط به منظور تشخیص چالش ها و ارایه راه حل های موثر و منطقی جهت رفع آنها.
 9. همکاری تخنیکی و بلند بردن ظرفیت اعضای تیم تخنیکی جهت بلند بردن موثریت و مثمریت امور محوله.
 10. ارایه پیشنهادات برای بهبود اجراات و کارکردهای اداره به مقامات ذیصلاح جهت بهبود امور.
 11. ترتیب گزارشات ماهوار، ربع وار، سالانه و عند الضرورت برای مقام رهبری به منظور مطلع ساختن مقامات مذکور از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای تیم تخنیکی.
 12. تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر و اقدامات موثر و عملی جهت رفع نواقص و جبران پسمانی ها در تطبیق پلان های بخش های اقتصادی، انکشافی، حقوقی و هماهنگی امور ترانسپورت .
 13. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو کارمند رهبری سطح متوسط عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 14. . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

مواصفات:

 1. حد اقل درجه تحصیلی و تجارب لازمه:
 • دارای سند تحصیلی: حداقل  لیسانس اقتصاد، اداره عامه، حقوق انجینر ترانسپورتیشن
 • دارای سند تحصیلی ماستری با سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 1. قابلیت تطبیق خط و مشی ( پالیسی ) اداره مربوط را دارا باشد.
 • برنامه های مدیریت کمپیوتر ( ورد ، اکسل ، پاورپاینت ) و لسان انگلیسی .
 • برنامه های اداره ، رهبری و پلانگذاری .

 

ترتیب کننده:...........................     تاریخ: ...................................20 / 11/ 1396....................................

منظور کننده :.........................................................     تاریخ:...............................................................................................

 

اسناد خودرا به این ایمیل آدرس ارسال دارید.

 hr.recuitment.mot@gmail.com