متخصص تکنالوژی معلوماتی

لایحه وظایف بخش NTA

.............................................................................................................................................

عنوان وظیفه     :   متخصص تکنالوژی معلوماتی

وزارت و یا اداره:  وزارت ترانسپورت

موقعیت           :  کابل

گزارش به        :  رئیس واحد حمایوی استراتیژیک.

گزارش از        :  کارمندان تحت اثر                     

کود               :   

تاریخ اعلان :      1397/07/16 الی 1397/07/21

..................................................................................................................................................

هدف وظیفه :  طرح ،ارزیابی و مشاوره دهی در قسمت زیربناهای تکنالوژی معلوماتی بخصوص در قسمت تجهیزات و تکنالوژی های جدید ان و ارتقای دوامدار تمامی سیستم های معلوماتی (نرم افزار و سخت افزار) و همچنان طرح پلان ، پالیسی و استراتیژی بخش تکنالوژی معلوماتی اداره در مطابقت با استندرد های بین المللی و اهداف بلند مدت وزارت  

.................................................................................................................................................

مکلفیت ها ومسولیت های وظیفوی :

 1.   ترتیب وتنظیم پلان کاری بخش مربوط به منظور انسجام بهتر امور .
 2. طرح رهنمود ها وانکشاف طرزالعمل ها  به شعبات مربوطه جهت  انکشاف تکنالوژی معلوماتی در وزارت   .
 3. ایجاد هماهنگی میان بخش های تکنالوژی معلوماتی غرض پیشبرد امور، .
 4.   نظارت وارسی ورهنمائی کارکنان مربوط جهت اجراات بهتر .
 5.   بررسی نیازمندی های بهتر سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری در سکتور های مرتبط در  وزارت .
 6. تحقیق و ارزیابی دوامدار زیربناهای تکنالوژی معلوماتی و اطمینان حاصل نمودن از پاسخگو بودن و توانایی های ان در مطابقت با خواست ها و نیاز های اداره و دولت
 7. طرح و ایجاد پلان ، پالیسی ، استراتیژی و پروسیجرهای بخش تکنالوژی معلوماتی برای افزایش کارایی و بهبود گردش کار و معلومات و رضایت ادارات ذیدخل
 8. ارایه پیشنهادات برای ارتقا و تغییرات ممکن در بخش تکنالوژی معلوماتی
 9. جمع آوری داده ها با شناسایی منابع معلوماتی ، طرح تحقیق و روش های جمع آوری ان
 10. مطالعه معلومات، تجزیه و تحلیل، تفسیر و طبقه بندی ، سازماندهی معلومات و داده ها
 11. ارایه دستورالعمل های عملیاتی را برای تطبیق طرح ها و پروژه ها
 12.  تحکیم ارتباطات با وزارت مخابرات وغیره مراجع به منظور ایجاد هماهنگی در بخش های انترنت،تیلفون ودولت داری الکترونیکی .
 13. تدویر کورس های آموزشی برای کارمندان وزارت جهت ارتقای ظرفیت شان در تفاهم با امریت ارتقائ ظرفیت انکشاف اداره ریاست منابع بشری .
 14.  اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف وپروگرام های ریاست و اداره مربوطه
 15.  ارایه مشوره های فنی مسلکی درجهت براورده شدن اهداف وپروگرام مربوط اداره.
 16.  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق قانون .
 17.   تشویق  کارمندان  تحت اثر  جهت  بهبود  در امور مربوطه

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حد اقل درجه تحصیل :

   دارای سند تحصیلی حداقل (لیسانس  کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی ، پروگرامینگ ، دیتابیس ، سافت ویر ، پروگرام نویسی وسیستم های معلوماتی )  به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود .

 

2.    تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)  

پنچ  سال مرتبط به وظیفه .

3.    مهارت ها:

 ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

بلدیت با برنامه های تکنالوژی معلوماتی در اداره .

 توانائی ایجاد شبکه انترنت وغیره شبکه های مربوطه

بلدیت کامل بابرنامه های انترنتی Motor I.S.A

 وسایر نرم افزارهای مورد نیاز دربخش ترانسپورت

 

 

اسناد خودرا به این ایمیل آدرس ارسال دارید.

 hr.recuitment.mot@gmail.com