متخصص ارتقایی ظرفیت


    عنوان وظیفه : متخصص ارتقایی ظرفیت   

بخش کاری : واحد حمایوی استراتیژیک 

گزارش دهی : به ریاست منابع بشری و  واحد حمایوی  استراتیژیک 

گزارش گیری: از کامندان تحت اثر 

تاریخ اعلان : 1397/07/16 الی 1397/0721

هدف وظیفوی:

طرح، برگذاری و تطبیق برنامه های ارتقا ظرفیت  جهت بلند بردن  دانش مسلکی و مهات های وظیفوی کارمندان وزارت.

مسولیت های وظیفوی :

 1. ارزیابی آمریت ارتقا ظرفیت بمنظور دریافت نقاط ظعف، نقاط قوت و چالش های فرا راه ارتقا ظرفیت هاو تهیه راپور ارزیابی. 
 2. همکاری در انکشاف میکانیزم های مشخص جهت نیازسنجی و تطبیق برنامه های  ارتقاء ظرفیت بسطح فرد و سازمان.
 3. ارائه همکاری های تخنیکی به بخش های مختلف اداره در طرح و تطبیق برنامه های ارتقاء ظرفیت برای کارمندان  وزارت در سطح مرکز و ولایات .
 4. ایجاد میکانیزم های نظارت و ارزیابی از برنامه های آموزشی  داخل وزارت  و تطبیق آن.
 5. انتقال ظرفیت ها به مامورین داخل تشکیل از طریق تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت  و کوچنگ و مینتورینگ.
 6. طرح  ترتیب و انکشاف پلان جامع ارتقاء ظرفیت  با در نظرداشت نتایج ارزیابی کلی و نیازسجی های ارتقاء ظرفیت انجام شده در سطح  مرکزی و ولایات.
 7. ارائه  همکاری های تخصصی  با بخش های تخنیکی در تدویر برنامه های آموزشی داخل صنف و بالای وظیفه در سطح مرکز و ولایات.
 8. حصول اطمینان از توجه لازم به موضوعات تساوی جندر در تمامی فعالیت های ارتقاء ظرفیت ( انکشاف میکانیزم ها، میتادلوژی تطبیقی و فعالیت ها).
 9. ایجاد ظرفیت لازم در بخشهای مختلف بمنظور تعریف و انکشاف پروسه های کاری ستندر مطابق پالیسی ها و پروسیجر های موجود وزارت ترانسپورت و اداره خدمات ملکی
 10. تنظیم و پیشنهاد بودجه تطبیقی پلان ارتقاء ظرفیت اداره مطابق بودجه عمومی اداره در بخش ارتقاء ظرفیت
 11. شریک ساختن نتایج حاصله، تجارب حاصله موفقیت، چالش ها شیوه های پیشنهادی برای تدویر برنامه های مشابه از طریق ارائه گزارشات منظم به بخش های مربوطه.    
 12. ایجاد روابط و هماهنگی لازم  جهت انکشاف برنامه های موثر و رفع نیازمندیها و بهبود عرضه خدمات اداره 
 13. ارزیابی ساختار سازمانی و ظرفیتی اداره جهت اصلاح نظام عرضه خدمات اداره و رسیدن به اهداف سازمانی وزارت

شرایط استخدام:

1. داشتن درجه تحصیل حد اقل لیسانس ُ در بخش های (اداره و تجارت، اداره عامه، حقوق، اقتصاد، مدیریت عمومی و سایر رشته های مرتبط) به ماستروبالاترازآن ارجحیت داده میشود

2. داشتن حد اقل پنج سال تجربه دربخش ارتقا ظرفیت وبرنامه های اصلاح اداره عامه 

3. تسلط کامل به یکی از زیان های رسمی کشور و زبان انگلیسی

اسناد خودرا به این ایمیل آدرس ارسال دارید.

 hr.recuitment.mot@gmail.com