(آمر طرح و تدوین ستراتیژی، پالیسی و اسناد تقنینی) واحد حمایوی استراتیژیک

واحد حمایوی استراتیژیک وزارت ترانسپورت

لایحه وظایف (آمر طرح و تدوین ستراتیژی، پالیسی و اسناد تقنینی)

 

عنوان وظیفه: (آمر طرح و تدوین ستراتیژی، پالیسی و اسناد تقنینی) واحد حمایوی استراتیژیک

اداره : وزارت ترانسپورت

موقعیت : کابل

بخش : واحد حمایوی استراتیژیک

شکل استخدام : قرار دادی

مدت قرارداد : یکساله( سه ماه بطور آزمایشی)

تاریخ اعلان: 1397/07/16الی 1397/07/21

.....................................................................................................................................

هدف: ( تحلیل چارچوب قانونی و شناسایی مواردیکه نیاز به طرح مقرره، طرزالعمل و لایحه در سکتور ترانسپورت دارد.)

......................................................................................................................................

مسوولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری، ماهوار؛ ربعوار و سالانه در مطابقت به اهداف و پالیسی واحد حمایوی استراتیژیک.
 2. مطالعه و تحلیل قوانین، مقرات، لوایح و طرزالعمل ها و ارایه پیشنهاد مشخص.
 3. تهیه و ترتیب پالیسی ها و لوایح داخلی آمریت مربوط.
 4. ارایه مشوره های لازم  حقوقی در مورد ترتیب طرح، پلان و برنامه های ریاست واحد حمایوی.
 5. سهم گرفتن در انکشاف استراتیژی و تطبیق آن در اداره و یابخش مربوط.
 6. تامین ارتباط با ادارت مربوط به وزارت ترانسپورت در مورد پالیسی ها، اسناد تقنینی وسایر مواردیکه بالای اجراات وزارت ترانسپورت تاثیر گذار میباشد.
 7. همکاری در راتباط طرح و تدوین ستراتیژی، پالیسی، مقرره، طرزالعمل، لوایح و سایر اسناد تقنینی مربوط وزارت ترانسپورت.
 8.  ارایه مشوره و همکاری در مورد ترتیب ایجاد ی میکانیزم همکاری و هماهنگی پایدار با وزارت ها و نهاد های سکتور ترانسپورت.
 9. همکاری با رئیس و آمریت های واحد حمایوی در موارد حقوقی.
 10. همکاری در موردطرح و ترتیب اجندای بلند مدت  و پیشنهادات مشخص در مطابقت لایحه کاری منظور شده ریاست حمایوی به ارتباط وزارت ترانسپورت.
 11. ارایه مشوره در خصوص برگذاری سیمینارها، ورکشاپها و کورسهای آموزشی،اداری، حقوقی، عوایدی جهت تقویه و ارتقای سطح آگاهی روسا و کارمندان وزارت ترانسپورت.
 12.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق به قوانین نافذه کشور، مقرره ها و اهداف وزارت ترانسپورت سپرده میشود.
 13. ترتیب و ارائه گزارش اجراات کاری (هفته وار، ماه وار، ربعوار و سالانه)

مهارتها و شایستگی:

 • توانایی ارایه مشوره در طرح خط مشی و پالیسی اداره.
 • بلدیت کامل به یکی از لسان های رسمی وآشنایی به زبان انگلیسی.
 • بلدیت به پروگرام های کمپیوتری  Microsoft Office
 • آگاهی از قوانین ، مقررات و سائر اسناد تقنینی نافذه کشور، داشتن قابلیت افهام و تفهیم.

شرایط:

 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 •  حداقل لیسانس در رشته حقوق به تحصیلات بالا ارجهت داده میشود
 •  پنج سال تجربه کاری در بخشهای حقوقی، تدوین استراتیژی ها، پالیسیها، و طرح قوانین ومقررات
 • به کدام امراض مزمن مبتلا نباشد.
 • دارای سابقه جرمی نباشد

اسناد خود را به این ایمیل ادرس ارسال دارید.

 hr.recuitment.mot@gmail.com