معرفی محترم ویس سلطانی به عنوان رئيس عمومی ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت.

دوشنبه مورخ 1397/08/07

کابل

به اساس پیشنهاد وزارت ترانسپورت و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری محترم ویس سلطانی به صفت رئيس عمومی ترانسپورت زمینی از طرف محترم امام محمد وریماچ معین مالی واداری وزارت ترانسپورت معرفی گردید. معین مالی واداری وزارت ترانسپورت، از کارکرد ها وفعالیت های جناب سلطانی در چند ماه اخیر در بخش مبارزه علیه فساد اداری، بلند بردن عواید ترانسپورتی، ایجاد سیستم های الکترونیکی در بخش جمع آوری عواید و تسهیلات ترانسپورتی در این ریاست ستایش به عمل آورده، در رابطه به آوردن اصلاحات و ایجاد سیستم های شفاف و جواب گو همچنان مهیا ساختن تسهیلات ترانسپورت تاکید نمود. در همین حال آقای وریماچ از تمام بخش های مرکز خدمات مشتریان ریاست عمومی ترانسپورت زمینی بازدید نموده در قسمت تسریع بخشیدن کار در این اداره هدایات لازم را ارائیه نمود.