پیش نویس پلان استراتیژیک پنج ساله وزارت ترانسپورت جهت نظر خواهی با نماینده گان سکتور خصوصی ونهاد هاي جامعه مدنی شریک گردید.

دوشنبه مورخ 1397/08/07

کابل

نماینده گان سکتور خصوصی و جامعه مدنی که در این جلسه شرکت کرده بودند، از پیش نویس استراتیژی وزارت ترانسپورت اظهار خورسندی نموده، نظریات و پیشنهادات شانرا در قسمت بهتر شدن آن ارائه نمودند. محترم امام محمد وریماچ، معین مالی واداری وزارت ترانسپورت، که جلسه را رهبری می‌کرد گفت، شریک ساختن برنامه‌ها و پلان‌های وزارت ترانسپورت جهت آوردن اصلاحات و تسهیلات ترانسپورتی با سکتور خصوصی و جامعه مدنی از اولویت‌های کاری رهبری این وزارت دانست و از نماینده گان سکتور خصوصی و جامعه مدنی خواست تا در این مورد، همکاری بیشتر داشته باشند. در ادامه محترم عبدالعلي فروغ رئيس پاليسي و پلان این وزارت گفت، پلان استراتیژیک وزارت ترانسپورت، شامل پالیسی سازی، تقویت زیربنا های ترانسپورت عامه، مصونیت وخدمات ترانسپورتی، تقویت همکاری وهماهنگی با سکتور خصوصی و بین المللی و ارتباط عامه مي‌باشد.