معرفی محترم محمد یونس امیری به عنوان رئيس ریاست تصدی ملی بس.

دوشنبه مورخ 1397/08/07

کابل

به اساس پیشنهاد وزارت ترانسپورت ومنظوری مقام عالی ریاست جمهوری محترم دیپلوم انجنیرمحمد یونس امیری به عنوان رئيس ریاست تصدی ملی بس تعین و از سوی محترم امام محمد وریماچ معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت ، معرفی و کار شان را رسما آغاز نمودند . آقای وریماچ، حین معرفی سرپرست ریاست تصدی ملی بس گفت: رهبری وزارت ترانسپورت به منظور عرضه خدمات و آوردن تسهیلات ترانسپورتی به شکل جدی با هماهنگی ادارات ذیدخل کارعملی را آغاز نموده و از تمام کارمندان تصدی ملی بس خواست تا مشترکا در قسمت آوردن تسهیلات و خدمات تلاش نمایند.