عواید مرکزونماینده گی های خارجی

گزارش عواید سالهای مالی 1394، 1395 و1396 درمقایسه با9 ماه سال مالی 1397

راپورعواید بخش مرکزی وزارت ترانسپورت درماه جوزای سال مالی 1397 حاوی مبلغ (98247774) افغانی.

راپورعواید بخش مرکزی وزارت ترانسپورت درماه ثور سال مالی 1397 حاوی مبلغ (42007436) افغانی میباشد.

اینک عواید مرکزبشمول نماینده گی های خارجی به تفکیک هرماه ذیلاً معلومات ارائیه میگردد.

1-عواید ماه جدی مبلغ (27799669) افغانی

2-عواید ماه دلو مبلغ (58970192) افغانی

3-عواید ماه حوت مبلغ (29721762) افغانی 

4-عواید ماه حمل مبلغ (49193956) افغانی

البته تذکر باید نمود که 4 ماه عواید سال مالی 1397 نظر به مقایسه 4 ماه عواید سال مالی 1396 حاوی مبلغ (50749999) افغانی تزئید به عمل امده است.

جدول را پور عواید ربع اول سال مالی 1397 مرکزوولایات