سفرهای خارجی ودست آوردها

 

گزارش سفر هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران جهت تقویت همکاریهای حمل و نقل فی مابین دو کشور (12 الی 16 اسد 1397؛ تهران و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار)

 

بر اساس دعوت رسمی وزیر راه و شهر سازی جمهوری اسلامی ایران و موافقه وزارت محترم امور خارجه و حکم شماره 1088مورخ 8/5/1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هیئت ترانسپورتی و ترانزیتی از جانب افغانستان به ترکیب ذیل:

 حسنی مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباط خارجه وزارت ترانسپورت، سید یحیی اخلاقی رئیس  تسهیلات ترانزیتی و تجارتی وزارت صنعت و تجارت، محمد یاسین همت مدیر عمومی ارتباط با سازمانهای بین المللی وزارت ترانسپورت و محمد احسان اکرمی مسول بخش ایران وزارت امور خارجه تحت ریاست محترم محمدحمید طهماسی وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران سفر نمودند.

اهداف سفر:

 • توسعه و گسترش همکاری های حمل و نقل و ترانزیت میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران.
 • رفع چالشها و مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران
 •  بازدید از پروژه های انکشافی در منطقه آزاد چابهار

ملاقات وزرای حمل و نقل دو کشور :

در نخست آقای عباس آخوندی وزیر راه وشهر سازی جمهوری اسلامی ایران، تشریف آوری هیأت افغانی به جمهوری اسلامی ایران را خیر مقدم گفته واظهار داشت که ایران و افغانستان یک حوزه تمدنی مشترک بوده، در چهار دهه گذشته افغان های زیادی درایران و با مردم ایران مشترکاًزندگی نموده که خاطرات بسیار خوشی ازحضور  افغان ها در ایران، به جا مانده است.

سپس محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن معرفی اعضا هیات، از مهمانوازی گرم دوستان ایرانی ابراز امتنان نموده و یادآور شدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مهم و استراتیژیک در منطقه و برای افغانستان بوده، دولت افغانستان از همکاری ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران سپاس گزاری می نماید. در ادامه محترم محمدحمید طهماسی خاطر نشان ساخت که قبلا ً مسوده یادداشت تفاهم از جانب ایران دریافت نموده بودیم که در آن مسایل مختلف به شکل کلی و عمده مطرح شده بود. ما در نظر داریم مشخصا ًروی مسایل حمل و نقل و ترانزیت میان دو کشور و رفع چالشها و مشکلات آن بحث و گفتگو نماییم.  

آقای آخوندی بیان داشت؛ علی الرغم مشکلات موجود در ایران و افغانستان؛ حجم تجارت میان دو کشور قابل توجه است. آقای آخوندی گفت ما از توسعه پایانه ها  یک مقدار نگرانی های امنیتی داریم در ضمن خرسند خواهیم شد هرگاه در مورد خط آهن هرات خواف معلومات بدهید که در چه وضعیتی است. در ارتباط به بحث ترانزیت علاقمند هستیم تا هزینه ها را باهم مرور نموده و در این راستا به یک راه حل مشترک دست یابیم. در ادامه موصوف گفت که در چابهار امکانات بسیار خوبی برای افغانستان مهیاء گردیده که انتقال موفقانه گندم کمکی هند نمونه کارکردگی آن است. موصوف گفت که ترانزیت باید هرچه بیشتر تسهیل گردیده، امنیت تردد بیشتر برقرار گردد. توسعه و تجهیز زیرساختهای حمل ونقلی بین دو کشور موضوع دیگری بود که آقای آخوندی به آن اشاره نمود.

در پاسخ، محترم محمدحمیدطهماسی وزیر ترانسپورت بیان داشت: هزینه های که از سکتور حمل و نقل و ترانزیت جانب افغانستان اخذ می گردد بسیار زیاد بوده و مانع بزرگی در راستای گسترش تجارت، حمل و نقل و ترانزیت میان دو کشور بوده است. در ضمن بار این هزینه ها بردوش مستهلیکین و مردم تحمیل میگردد. به هدف تسهیل حمل ونقل و ترانزیت و سبک سازی بار مردم و مستهلیکین جانب افغانستان حاضر به کاهش هزینه ها و در حد امکان حذف هزینه های ترانسپورتی در صورت موافقه جانب ایران میباشد. در ادامه آقای طهماسی لیستی هزینه های راکه جانب ایرانی از وسایط افغانستان اخذ می دارند یک به یک قرائت نمود.

محترم وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان در ادامه یاد آوری نمودند: اموال ترانزیتی که از مسیر ایران به افغانستان انتقال داده می شود اصولا ًنباید بیشتر از 3 فیصد در مسیر باز گردد اما شواهد نشان می دهد که اموال ترانزیتی افغانستان در پایانه های مرزی جانب ایران باز گردیده وحتی اموال کم کیفیت در داخل کانتینر ها جابجا می گردد. محترم طهماسی تاکید نمود که  هر دو کشور عضویت کنوانسیون حمل و نقل بین المللی جاده ای (TIR) را دارا می باشند و بهتر است زمینه برای تردد وسایط حمل و نقل جاده ای دو کشور با استفاده از این سیستم بیشتر از گذشته فراهم گردد.

آقای آخوندی در صحبتهای تکمیلی خود گفت که یک مقدار این هزینه ها هزینه های خدماتی هستند، ما با شما موافق هستیم که هزینه های غیر رسمی باید جدا ً حذف واز اخاذی ها جلوگیری صورت گیرد.  برای کاهش هزینه های رسمی حمل ونقل ما باید هدف گزاری نمایم؛ مثلا ًدر گام نخست به کاهش 20 درصدی هزینه ها اقدام نموده تا باشد آهسته آهسته آنها را حذف و یکسان سازی نموده باشیم. در این راستا توافق صورت گرفت که کمیته تخنیکی مشترک میان دو کشور ایجاد گردد. این کمیته نخست هزینه ها را جهت یکسان سازی، کاهش و یا حذف آن بررسی همه جانبه نموده تمام هزینه ها با توجه به مبالغ دریافتی و شناسایی ساحات که اخذ میگردد یادداشت و در قسمت یکسان سازی و رفع آن توافق دوجانبه صورت گیرد. مقرر گردید نخست جانب جمهوری اسلامی ایران لیست هزینه های دریافتی شانرا از وسایط افغانی به جانب جمهوری اسلامی ایران از مجرای دیپلوماتیک شریک ساخته سپس کمیته مشترک کاری در قسمت کاهش و یکسان سازی هزینه ها و یاهم در قسمت صفر ساختن آن باهم گفتگو نمایند.

مطلب مهمی دیگری که از جانب جناب آقای طهماسی مطرح گردید موضوع مسدود ساختن بازارچه ها مرزی بود. آقای طهماسی به صراحت گفت که دولت افغانستان مخالف فعالیت بازارچه ها بوده چون بازارچه ها وسیله قاچاق کالا و بروز نا امنی ها گردیده است. آقای آخوندی گفته های آقای طهماسی را تائید نموده ابراز داشت؛ جانب جمهوری اسلامی ایران در راستای مسدود شدن بازارچه های مرزی اقدام مینمایند.

آقای طهماسی به عضویت افغانستان در کریدور تراسیکا اشاره نموده، خاطر نشان ساخت که سایر اعضای تراسیکا، به  عضویت افغانستان نظر مساعد داشته اما صرف جمهوری اسلامی ایران علی الرغم اینکه رأی مثبت داده است اما سالهاست که از ارسال موافقت کتبی به سکرتریت تراسیکا خود داری می نماید. آقاق آخوندی در نخست به صراحت هدایت داد تا موافقت کتبی ایران مبنی بر عضویت افغانستان در کریدور تراسیکا اعلام شود؛ مگر در جریان صحبت وی نماینده وزارت خارجه ایران مداخله نموده و اظهار داشت که اعلان موافقت ایران مبنی برعضویت افغانستان در کریدور تراسیکا مشروط به نتیجه رسیدن در کمیته متشرک  اقتصادی میان دو کشور می باشد. آقای آخوندی در پاسخ گفت؛  وزارت راه وشهرسازی ایران از نظر فنی و حرفوی به عضویت افغانستان کدام مشکل نداشته، اعلام موقف آن کشور حسب لزوم دید وزارت خارجه ایران صورت خواهد گرفت. در این قسمت از مذاکرات آقای نصیر احمد نور هم در بحث مداخله نموده اظهار داشت:  برای ما جای تأسف که تمام اعضای تراسیکا برعضویت افغانستان اعلان رضایت کرده، اما کشور دوست برادر و مسلمان ما تاکنون چنین اقدامی نکرده است. نماینده وزارت خارجه ایران، با استناد به رویه بالمثل این اقدام شانرا توجیه نمودند. جناب طهماسی وزیر ترانسپورت هم چنین به تخلیه بار در مرز میلک و پایانه اشاره نمود و خواستار آن گردید تا اموال تجارتی افغانستان صرف در گمرکات دو کشور تخلیه و بار گیری گردند.

در ادامه آقای طهماسی گفت که فعال سازی خطوط کشتی رانی منظم در چابهار باید در دستور کار باشد، ما باید بدانیم که در هفته چند بار چند کشتی به چابهار می آید.  طرف ایرانی در پاسخ گفت تجربه نشان داد که زیرساخت ها حتی برای ترانزیت اموال افغانستان موفق است. در صورت ازدیاد اموال ترانزیتی افغانستان این خطوط به شکل منظم فعال خواهد شد. آقای آخوندی هم چنین گفت: ما میخواهیم درر ابطه به نحوه قرار داد با شرکت های افغانستان آگاهی داشته و باید قادر باشیم تا با آنها موافقتنامه داشته باشیم. موصوف بیان داشت که در هماهنگی با وزارت تجارت افغانستان روی یک مسوده به همین منظور کار کرده اند.

محترم سید یحیی اخلاقی رئیس ترانزیت و تسهیلات تجارتی ضمن تاکید بر لزوم برقراری خطوط منظم کشتیرانی بین بنادر مختلف دریایی با بندر چابهار پیشنهاد نمود تا به منظور تحقق این موضوع،بخشی از ترافیک صادراتی ایران به بندر چابهار منتقل گردد تا با ترکیب بار صادراتی افغانستان، زمینه برای آمدن کشتی فراهم گردد.

آقای آخوندی به گسترش همکاری ها در عرصه هوایی نیز اشاره نموده، مگر جناب طهماسی خاطر نشان ساخت که وزارت ترانسپورت از اداره هوانوردی ملکی جدا شده به  همین لحاظ موضوع بهتر خواهد بود تا با آن اداره مستقل هماهنگی گردد.

 آقای آخوندی با اشاره به معضله آب خاطر نشان ساخت که موضوع آب باعث بوجود آمدن یک مقدار سوء تفاهمات در ایران گردیده، مردم ایران به این باور اند که افغانستان در این شرایط حساس با سد سازی ها باعث کمبود آب در ایران گردیده است. آقای طهماسی گفت که موصوف تعبیرات سوء را به سمع جلالتمآب رئیس جمهور خواهد رسانید.

 در اخیر گفتگوهای دو وزیر،قرار بر این شد تا صورتجلسه توسط تیم تخنیکی دو کشور آماده گردد و در اولین فرصت به امضا وزرای حمل و نقل دو کشور برسد.

باختم شدن ملاقات، هیأت تخنیکی دوباره به صالون مذاکرات رفته و مذاکرات شانرا برای نهایی سازی صورت جلسه دوباره آغاز نمودند. جانبین الی حوالی ساعت 9 شب به مذاکرات شان ادامه داده بلاخره سند مذکو را نهایی ساختند، فردای آنروز صورت جلسه مرتبه میان وزیرترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان و وزیر راه وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران  که در برگیرنده تمام نکات فوق بود در یک مقدمه و شانزده بند به امضاء رسید.

بتاریخ 15 اسد 1397 جلالتماب وزیر صاحب ترانسپورت، کشور ایران را به قصد افغانستان ترک کفت و باقی اعضای هیئت توسط پرواز داخلی عازم منطقه چابهار گردیدند.

 هیئت از بخشهایی منطقه آزاد چابهار بازدید نمودند و در هر قسمت معلومات لازم و کافی در اختیار هیئت قرارداده میشد. علاوتآ هیئت از بخش تاسیسات اعمار شده تجار ملی و کشور هندوستان نیز دیدن نمود تجار ملی در بعضی ساحات بندر چابهار گدام ها و پارک وسایط را تأسیس نموده اند که فعلآ مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوتآ هیئت از منطقه ویژه در بندر چابهار نیز دیدن نمود در انجا افغانها در بخش فابریکات و فروشگاه ها بزرگ تجارتی سرمایه گزاری نموده بودند.

دست آورد ها:

 • موضوع عضویت افغانستان در کریدور تراسیکا در سال 2006 پیشنهاد گردیده بود که در اولین جلسه کشور های عضو تراسیکا تمامآ به عضویت افغانستان رای مثبت دادند  به استیثنأ ی کشور ایران  که مخالف آن بود وتا اکنون در حالت تعلیق قراردارد. ولی  در این سفر قرار بر آن شد تا در یک ما آینده کشور ایران موافقه رسمی خویش  را رسمآ به جانب سکرتریت تراسیکا درکشور آذربایجان ار سال نماید.
 • موجودیت بازارچه های مرزی در خاک جمهوری اسلامی ایران مشکلات زیادی را در عرصه تجارت، ترانزیت و حمل و نقل جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد نموده است. با تاکید وزیر محترم ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان و بحث های طولانی در مورد اضرار و زیان های بازارچه ها و مسدود شدن آنها، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران به بسته شدن بازارچه ها در آن سوی مرز وعده سپرد.
 • قرار بر آن شد تا تمامی هزینه های دریافتی توسط تیم های تخنیکی مطالعه و ارزیابی گردیده در راستای یکسان سازی، کاهش و الی صفر شدن هزینه ها از طریق مجاری دیپلوماتیک اقدام نمایند.
 • اموال تجارتی باید در گمرکات هر دو کشور تخلیه گردد. 

پیشنهادات:

 • برگزاری همچون جلسات تجارتی و ترانسپورتی بین کشور های همسایه و سایر کشور ها خالی از مفاد نبوده مشکلات عایده تجارتی، مرزی و ترانسپورتی مستقیمآ به سمع همدیگر رسانیده شده و همزمان برای رفع آن تصمیم اتخاذ میگردد. توقع میرود که افغانستان نیز میزبان همچون جلسات در آینده باشد.
 • تجار ملی و سیاست گزاران اقتصادی بخش خصوصی ترجیح میدهند که سرمایه گزاری شان بعوض بندر چابهار در بنادر کشور صورت گیرد. یعنی در بخش اعمار ترمینل های زمینی در داخل کشور سرمایه گزاری نمایند. از دولت توقوع امنیت و حمایت را دارند.
 • معاملات بالمثل باید در تمام موافقت نامه های تجارتی، اقتصای و ترانسپورتی ذکر گردد تا در اینده دچار مشکل نشده با شیم.

ادامه گزارش سفر به کشور ایران

                                        

گزارش سفروزیرصاحب ترانسپورت به کشورترکمنستان


گزارش سفراینجانب حسنی مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباط خارجه وزارت ترانسپورت در جمع هیئت مختلط ادارات ذیربط تحت ریاست معاون همکاری های اقتصادی محترم عظیم وردک در اولین نشست کارشناسان موافقتنامه راه لاجورد در کشور ترکمنستان

به منظور اجرایی شدن موافقتنامه ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد، آغاز روند تجارت و ترانزیت از مسیر راه لاجورد و توسعه مناسبات حمل و نقل بین المللی جاده ای افغانستان با کشورهای عضو براساس این موافقتنامه، اینجانب حسنی مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباط خارجه به نمایندگی از وزارت ترانسپورت در اولین نشست کارشناسان کشورهای عضو موافقتنامه ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد که به تاریخ 13 اپریل سال 2018 در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار گردید بود اشتراک نمودم.

1.  براساس حکم نمبر 114مورخ 18/1/1397 مقام عالی ریاست جمهوری محترم حسنی مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباط خارجه  وزارت ترانسپورت  به هدف اشتراک در نشست متذکره در ترکیب هیئت ذیل:

2.  محترم شمروز خان مسجدی، رئیس عملیاتی گمرکات وزارت مالیه

3.  محترم سید یحیی اخلاقی رئیس ترانزیت وتسهیلات تجارتی وزارت تجارت وصنایع

4.  محترم فردوس جویا نماینده وزارت محترم امور خارجه

تحت ریاست محترم عظیم وردک معاون همکاریهای اقتصادی وزارت امورخارجه روزپنج شنبه مورخ 23/1/1397 از کابل عازم شهر عشق آباد کشور ترکمنستان گردیدند.

پس از افتتاح جلسه، در مورد اهمیت موافقتنامه که یکی از موافقتنامه های مهم منطقه ای است، اولویت های کاری پیشرو جهت اجرایی شدن آن صحبت بعمل امد. سپس گفتگو ها در محوریت چگونگی اجرایی سازی موافقتنامه راه لاجورد، تعیین مکانزم مربوط به اجرای بندهای موافقتنامه در مورد گمرکات، بررسی موضوعات مربوط به تعرفه ها درچارچوب موافقتنامه، موضوعات مرتبط با پروتوکولهای الحاقی در مورد رودپاس، ویزه، و امورقونسلی، بررسی اجرای موافقتنامه در مورد مالیات و بررسی چگونگی انتقال محموله های آزمایشی از مسیر کریدور راه لاجورد دوام یافت.

پس از بحث و مذاکره برموضوعات فوق قرار بر این شد برای نخستین بار اولین محمولهای آزمایشی به تعداد 10 کانتنیر کالای ترانزیتی از طریق افغانستان در مسیر کریدور راه لاجورد انتقال داده شود.  فیصله گردید تا افغانستان نوع محموله های آزمایشی شان را که میخواهند از این مسیر حمل نمایند ازمجرای دیپلوماتیک به جانب مقابل ارسال داشته و بالعکس نوع تعرفه های گمرکی، هزینه های دریافتی گمرکی را جانب مقابل به وزارت امورخارجه افغانستان ارسال نمایند.

بندر ترکمن باشی که یکی از بنادر مهم دریایی در مسیر کریدور راه لاجورد میباشد قابل اهمیت خوانده شده و از برگزاری مراسم  افتتاح این بندر در کشور ترکمنستان خبر داده شد.

همچنان تصمیم اتخاذ گردید تا بالای پروتکولهای الحاقی موافقتنامه راه لاجورد چون ویزه، رودپاس و امور قونسلی  که در راستای نتطبیق این موافقتنامه قابل اهمیت خوانده میشود کار صورت گرفته و نهایی گردد.

سرانجام بعد از بحث و گفتگوی یک روزه میان هیئت های اعزامی کشورهای عضو موافقتنامه و اخذ تصامیم لازم جهت تطبیق این موافقتنامه جلسه با دست آورد خوب پایان یافت.

 

هیئت جانب افغانستان الیوم دوشنبه مورخ 27/1/1397 مع الخیر به کابل بازگشت نمودند. 


  وضاحت مختصر در مورد سفر های هیئت افغانی به جمهوری ترکمنستان

قابل توجه محترم نور زاد صاحب؛

با تقدیم احترامات فایقه؛

مراسم گشایش بندر بین المللی ترکمن باشی، کنفرانس تحت عنوان (راه ابرایشم بزرگ به سوی ترقی نوین) تحت ریاست جناب وزیر صاحب ترانسپورت وهیئت همراه شان که قرار ذیل اند؛

1.    حسنی مبارک عزیزی رئیس قوانین وارتباط خارجه وزارت ترانسپورت

2.    ویس سلطانی رئیس هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی وزارت ترانسپورت

بتاریخ (۲) می 2018 برگزار میگردد اشتراک مینمایند.

 

برنامه دومی که نهمین نشست وزرای ترانسپورت وارتباطات کشور های عضو ایکو بوده که توسط نشست مامورین عالیرتبه (Senior Official Meeting) بتاریخ های (۱-۲) می 2018 پیشبرده شده و جناب وزیر صاحب ترانسپورت نیز بتاریخ (۳) می 2018 در نشست وزرای ایکو اشتراک خواهند نمود. بنأ ایجاب مینماید که هیئت ترکیبی نشست وزرای ایکو که در جلسه نشست مامورین عالیرتبه اشتراک مینمایند بتاریخ 29 ویا 30 اپریل 2018 عازم ترکمنستان شوند. لذا نیاز است در خلال چند روز باقی مانده حکم ریاست جمهوری دریافت گردیده، پاسپورت های خدمت از وزارت خارجه و ویزا از سفارت ترکمنستان وهمچنان تکت رفت وبرگشت اخذ گردد.

هیئت ترکیبی در نشست مامورین عالیرتبه قرار ذیل اند؛

1.    احمد صمیم رحیمی رئیس پلان و هماهنگی برنامه ها (وزارت ترانسپورت)

2.    سید یحیی اخلاقی رئیس ترانزیت وتسهیل تجارت (وزارت تجارت وصنایع)

3.    عبدالهادی ندیم کارشناس دسک ایکو (وزارت ترانسپورت)

 

سکرتریت ایکو مصارف اقامت، غذا وترانسپورت محلی (۱+۳) اشتراک کننده نشست وزرای ایکو را از تاریخ (۳۰ اپریل الی ۴ می ۲۰۱۸) پرداخت نموده ومصارف تکت رفت وبرگشت بدوش کشور های اشتراک کننده میباشد. که در ضمیمه پیشنهاد ارسال شده معلومات فوق غرض مسبوقیت بهتر شما ارسال گردیده است. 


گزارش سفر حسنی مبارک عزیزی رئیس قوانین وارتباط خارجه وزارت ترانسپورت از اشتراک در دومین جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی میان ج.ا.افغانستان و ج.ترکیه که بتاریخ (10-11) می 2018 در انقره-ترکیه برگزار گردید

مقدمه:

عطف احکام شماره (3519) مورخ 21/12/1396 و (229) مورخ 1۶/2/1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست وزیر صنعت وتجارت بمنظور اشتراک در دومین جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی میان ج.ا.افغانستان و ج.ترکیه بتاریخ (10-11) می 2018 مصادف با (20-21) ثور 1397 در شهر انقره کشور ترکیه برگزار گردید در ترکیب هیئت افغانی به نماینده گی از این وزارت اشتراک نمودم.

مشروح رفت وبرگشت:

مطابق تکت اخذ شده بتاریخ 9 می 2018 مصادف با 19 ثور 1397 کابل را به عزم انقره ترک نموده و بتاریخ 13 می 2018 مصادف با 23 ثور 1397 استانبول را بقصد کابل ترک نموده وارد کشور گردیدم که بتاریخ 24 ثور بالای وظیفه خویش حاضر گردیدم.

مشروح موضوعات مورد بحث جلسه:

این نشست با اشتراک نماینده گان افغانی از جانب وزارت مالیه، اقتصاد، شهر سازی و مسکن، صحت عامه، انرژی وآب، ترانسپورت، زراعت آبیاری ومالداری، معادن وپطرولیم، امور خارجه، اداره هوانوردی ملکی، اداره ملی استندرد و وزارت صنعت وتجارت و از جانب جمهوری ترکیه با اشتراک نماینده گان ذیربط شان با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید در فضای مملو از صفا وصمیمیت در شهر انقره - ترکیه برگزار گردید.

در نشست متذکره هیئت وزارت ترانسپورت سهم فعالی را ایفا نموده و روی موضوعات عمده ذیل تصامیم اتخاذ گردیده و موافقتنامه ها امضأ گردید که این به شرح ذیل به اطلاع مقام محترم میرسانم:

1.      قبل از شروع اجلاس بمنظور امضأ موافقت نامه دو جانبه کمیسیون مشترک اقتصادی در تمام روز ۱۰هم می دو نشست تخنیکی قبل از ظهر و بعد از ظهر برای ساخت خاکه پروتوکول قابل امضأ در وزارت اقتصاد جمهوری ترکیه برگزار گردید که روی چگونگی ساخت پروتوکول نظریات طرفین جمع آوری وتحریر گردید.

2.      روز دوم نشست تخنیکی دیگری میان طرفین برگزار گردیده روی ابعاد مختلف این موافقت نامه این کمیسیون بحث وتبادل نظر صورت گرفته که بعدآ طی یک نشست دوجانبه میان جلالتمآب محترم سلیمان سویلو وزیر داخله جمهوری ترکیه و جلالتمآب محترم همایون رسا وزیر صنعت وتجارت در وزارت اقتصاد آن کشور با اشتراک (۱+۴) تن از هر طرف برگزار گردید.

3.      در نشست های تخنیلی متذکره روی فعال شدن کریدور وموافقت نامه راه لاجورد بحث وتبادل نظر صورت گرفته در ضمن بخاطر ایجاد دهلیز جدید چند مودله میان افغانستان-ایران-ترکیه که در نهمین نشست کمیته جاده یی  شورای هماهنگی ترانزیت ترانسپورت ایکو که توسط هیئت افغانی در جلسه منعقده اسلام آباد ۱۳ فیبروری 2018 پیشنهاد گردیده بود بار دیگر یاد آور گردیدیدیم تا نشست سه گانه یی در یکی از کشور های در مسیر این کریدور برای موافقت روی میکانیزم ایجاد این دهلیز ترانزیت وترانسپورت برگزار گردد.

4.      بعد از نشست های تخنیکی و نشست دو جانبه وزرای دو کشور متبوع نشست رسانه یی دیگری تحت ریاست آقای سلیمان سویلو وزیر داخله جمهوری ترکیه و آقای همایون رسا وزیر صنعت وتجارت ج.ا.افغانستان بمنظور خوش آمدید گویی ها و شریک سازی اطلاعات همگانی برگزار گردید، که برای بیست دقیقه وزیر داخله جمهوری ترکیه و به مدت بیست دقیقه وزیر صنعت وتجارت ج.ا.افغانستان بیانیه های نیک خرسندیهای شانرا اظهار داشته و در حضور رسانه ها دومین پروتوکول کمیسیون مشترک اقتصادی میان هر دو کشور به امضأ رسیده و تحایف هر دو طرف تبادله گردید.

5.      در پایان برای صرف طعام شب با میزبانی وزیر امور داخله ترکیه در همراهی با وزیر صنعت وتجارت ج.ا.افغانستان در رستورانت کاشی بیاض دعوت گردیدیم

در پایان اشتراک کننده گان ضمن قدر دانی از برگزاری این نشست ویژه با اخذ تصویر گروپی اجلاس را بدعائیه خیر به اتمام رسانیدیم.

قرار شرح فوق خلص گزارش دومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ترکیه غرض مسبوقیت وملاحظه مقام محترم تقدیم حضور تان گردید.

 

 


گزارش سفر  به کشور قزاقستان

گزارش سفرمحترم محمد الله " بتاش " وزیر ترانسپورت به کشور هندوستان

گزارش سفرمحترم محمد الله " بتاش " وزیرترانسپورت به کشور ترکمنستان


گزارش سفر جهت امضای موافقتنامه ایجاد دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین المللی میان جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری هند و جمهوری اسلامی ایران (موافقتنامه چابهار)

23 می 2016  تهران - ایران

متن موافقتنامه چابهار طی دو نشست تخنیکی به تاریخ 21 و 22 سپتمبر 2015 در تهران و 11 اپریل 2016 در دهلی نو توسط افراد تخنیکی هر سه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نشست تخنیکی دوم که در شهر دهلی نو برگزار گردید پیش نویس موافقتنامه فوق نهایی و آماده امضا گردید.

برای تطبیق این موافقتنامه طرفهای شورای هماهنگی را که در برگیرنده معینان یا منشی وزارتخانه های مربوطه و یا هم یک نماینده رسمی جهت نظارت از تطبیق موافقتنامه، تأیید پیشنهادات کمیته پیگیری جهت بهبود حمل و نقل، کاهش هزینه های حمل و نقل و ..... می باشد ایجاد می کنند.

کمیته پیگیری (تخنیکی) وظیفه تعیین مسیرهای ترانسپورت بین المللی و دهلیزهای ترازیتی را مطالعه و بررسی تمام هزینه های حمل و نقل و محلات تلاشی سرحدی را که توسط هر یک از طرفها وضع شده را به عهده دارد .

این موافقتنامه برای الحاق تمام کشورها باز می باشد که کشور درخواست کننده درخواست کتبی خود را جهت الحاق به کشور امانت دار تسلیم کرده و در صورت موافقه هر سه کشور الحاق می گردد.

فواید موافقتنامه چابهار

 • اهمیت اقتصادی برای افغانستان: با افتتاح بندر چابهار افغانستان گذرگاه انتقال اموال تجارتی برای کشورهای محاط به خشکه آسیای میانه می گردد که از این طریق کشور می تواند سالانه میلیون ها دالر را کمایی کند.
 • توسعه زیربناهای ترانسپورتی افغانستان: بندرچابهار و گذرگاه افغانستان به کشورهای آسیای میانه باعث خواهد شد که فرصت برای سرمایه گذاری هند بر روی زیربناهای ترانسپورتی افغانستان مهیا گردد. پروژه چابهار در پهلوی تسهیل تجارت بین افغانستان و هند می تواند کشور را به بازارهای جدید در خاور میانه، اروپا و امریکا وصل نماید.
 • هزینه کمتر و مسیر کوتاهتر: بندر چابهار مسیر بهتر و ارزان تر برای واردات و صادرات کالاها نسبت به بندر کراچی و بندر عباس میباشد. بندر چابهار در مقایسه به بندر عباس و بندر کراچی به سرحد افغانستان نزدیک تر می باشد و این فرصت را براى تاجران افغان فراهم مى نماید که نسبت به بنادر دیگر اموال خود را ٢٠ درصد زودتر صادر نمایند که بر بنیاد آن، هر کانتینر مال براى تاجران از ۵٠٠ – ١٠٠٠ دالر نازلتر تمام مى شود.
 • اشتغال زایی: نقل و انتقال کالاهای تجاری از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه، زمینه کار را برای تعداد زیادی از هموطنان به شکل مستقیم و غیر مستقیم فراهم خواهد نمود. 

 

موافقتنامه فوق به تاریخ 23 می 2016 در شهر تهران کشور ایران به حضور داشت رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر هند توسط وزرای ترانسپورت سه کشور امضا گردید.

پس از امضای موافقتنامه رؤسای جمهور سه کشور سخنرانی را ایراد نمودند که متن کامل سخنرانی ایشان در ذیل می باشد:

     حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران: با عرض خیر مقدم و خوش آمد به نخست وزیر محترم کشور هندوستان جناب آقای مودی و همچنین به رئیس جمهور محترم کشور افغانستان جناب آقای اشرف غنی!

 امروز را به عنوان یک روز مهم و تاریخی در توسعه روابط سه کشور که  برای ما حایز اهمیت است میدانم. امروز از طرف تهران، دهلی و کابل این پیام برای منطقه و جهانی که راه پیشرفت کشورهای منطقه در ساحه همکاری مشترک و استفاده از فرصت های منطقه­یی است. البته نمادی این همکاری کلمه چا­بهار است که بهاریست برای هر سه کشور و ما در ساحه سرمایه گذاری و فعالیت مشترک در چا­بهار می توانیم کشور هندوستان را در یک مسیر مطمئن به افغانستان و کشورهای آسیا میانه و قفقاز متصل کنیم. بنابراین از طریق موافقت­نامه و سندی که امروز به امضا رسید، پیامی برای همه کار آفرینان در سه کشور و کشورهای منطقه است که می توانند بر مبنای دالان جدیدی بین المللی برنامه‌های آینده خودشان را تنظیم کنند.

سند امروز تنها یک سند اقتصادی نیست؛ بلکه یک سند سیاسی و یک سند منطقه‌یی است و پیام این سند آن است که کشورهای منطقه باید از فرصت منطقه­یی برای توسعه و تقویت کل منطقه استفاده کنند. در این توافق سه جانبه فضا برای حضور کشورهای دیگر و فعالیت کشورهای دیگر باز است و می توانند کشور های دیگر هم به این سند همکاری در آینده ملحق شوند.

تصمیم امروز و توافق امروز بر علیه هیچ کشور نخواهد بود و آنچه فعالیت سه کشور است به نفع کل منطقه به ویژه به نفع صلح و ثبات منطقه خواهد بود. در جلسۀ که پیش از امضای سند بین رهبران سه کشور برگزار شد، تصمیم بر این شد که هر کشوری وزیر را مسوول برای ادامه کار قرار بدهد. وزیر راه و شهرسازی از طرف ایران اعلام می‌شود. جناب آقای مودی هم جناب وزیر راه و حمل نقل را به عنوان مسوول این کار اعلام کردند. جناب آقای اشرف غنی هم به زودی وزیر مربوطه را اعلام میکنند که این سه وزیر به طور منظم با هم جلسات مشترک داشته باشند، پیشرفت کار را بررسی کنند و گزارشات لازم را به سران سه کشور اعلام کنند.

امروز روز سوم خرداد که برای مردم ایران روز تاریخی و مبارکی از پیش بوده، می‌تواند سوم خرداد روز همکاری بین سه کشور و روز چابهار اعلام شود.

من یک بار دیگر از نخست وزیر محترم هندوستان جناب آقای مودی و از رئیس جمهور محترم افغانستان جناب آقای اشرف غنی تشکر و سپاسگزاری می کنم.

 

نارندرا مودی صدراعظم هند:

عالی جناب دکتور حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، عالی جناب دکتور اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، وزیران محترم، خانم ها و آقایان!

شاعر معروف فارسی زبان حافظ گفته است:

     

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد// زدم این فال و گذ شت اختر و کار آخر شد

 یعنی روزهای جدایی به پایان رسیده است. و شب‌های انتظار هم همینطور، و دوستی ما برای همیشه ادامه پیدا خواهد کرد. امروز همه ما شاهد رقم خوردن تاریخ هستیم، نه تنها برای مردم سه کشور خود مان، بلکه برای تمام منطقه، برقراری پیوند و ارتباط از نیازهای  بسیار اساسی بشر است. امروز ما برآنیم که این نیاز را بر آورده بسازیم. ما به خاطر میزبانی این رویداد بی‌سابقه و بی‌نظیر از عالی جناب روحانی سپاس گزاریم. رئیس جمهور اشرف غنی از حضور شما درینجا خیلی متشکریم.

حضور درینجا مایه مباهات و افتخار است، حضور درینجا مایه افتخار برای اینجانب است. عالی جناب روحانی، پریزدنت غنی و اینجانب هم اکنون در مورد مسایل مختلف مفصلاٌ به بحث و گفتگو پرداختیم. برنامۀ مشارکت اقتصادی به وضوح از ترجیحات ماست.

ما به دلیل یک هدف مشترک در کنار هم می ایستیم. ایجاد راه‌های جدید امن و رسیدن به موفقیت هدف مشترک ماست. ما می‌خواهیم به جهان اتصال پیدا کنیم. اما رسیدن به اتصال بهتر در بین خود مان نیز از ترجیحات ماست. عالی جنابان ایران، افغانستان و هند به حد کافی و به طور کامل از غنا و واقعیت راه‌های وصل کننده باستانی خود آگاه اند. از قرن‌ها پیش هنر و فرهنگ، افکار و اندیشه، دانش، زبان و آداب و رسوم ما را به هم گره زده است. حتی در دوره‌های آشفتۀ تاریخ، جوامع ما هیچ وقت پیوند خود را با یک دگر از دست نداده اند. دیدار امروز ما آغاز فصل جدید در مشارکت‌های ما خواهد بود.

عالی جنابان! قرارداد ایجاد یک کوریدور سه جانبه حمل و نقل، ترانزیت کالا که تازه به امضا رسیده، می‌تواند مسیر تاریخ این منطقه را تغییر دهد. این قرار داد بنیان نهادن یک مسیر تازۀ همگرایی در میان سه ملت است. راه اندازی این کوریدور موانع جریان اقتصادی در سراسر منطقه را از میان خواهد برد. ورود سرمایه و فناوری در چابهار باعث ایجاد زیر ساخت‌های جدید صنعتی در منطقه خواهد بود. این صنایع و تجهیزات تولید انواع کود مبتنی بر گاز، پتروشیمی، دارو سازی و فناوری اطلاعات را دربر می‌گیرد.

شالوده اصلی این کوریدور از مسیر چابهار در ایران خواهد گذشت. همین نقطه بر دهانه دریای عمان، از اهمیت والای استراتژیکی برخوردار است. با آغاز عملیات اجرایی این کوریدور افغانستان به یک راه مطمئن، موثر و دوستانه برای تجارت با نقاط دیگر جهان دست خواهد یافت. هلال منفعت‌های اقتصادی این قرار داد فراتر از سرزمین‌های این سه کشور خواهد درخشید. حدود این می‌تواند تا عمق کشورهای آسیای مرکزی گسترش پیدا کند. پس از اتصال این کوریدور به  کوریدور بین‌المللی شمال و جنوب برای حمل و نقل یک سر آن به آسیای جنوبی و سر دوم آن به اروپا وصل خواهد شد. به  اساس مطالعات انجام گرفته، راه اندازی این کوریدور هزینه و زمان تجارت دریایی با اروپا را نسبت به راه‌های سنتی دریایی حدوداً پنجاه درصد کاهش خواهد داد.

با گذشت زمان حتی ما می‌توانیم این را به راه‌های مستحکم زمینی و دریایی ساخته شده توسط هند در منطقه دریای هند و آسیای جنوب شرقی وصل کنیم.

عالی جنابان! جهان قرن بیست و یکم فرصت‌های کم نظیری را مهیا ساخته است. اما این قرن بسته چالش‌های مخصوص خود را نیز تحمیل می‌کند.

چگونگی مشارکت‌های جهانی امروز یک برخورد متناسب به نیازهای قرن حاضر را می‌طلبد، نه ذهنیت قرن گذشته را. در عصر حاضر واژه‌های الگوی مناسبات دو جانبه اعتماد و همکاری و شمولیت هستند، نه سوء ظن، تسلط و غلبه و انزوا. برای قرار داد چابهار نیز همین عناصر و عوامل، فلسفه رهنما و روح محرک هستند. این برای مردم ما یک کوریدور امن و موفقیت خواهد بود. منشاهای پیشرفت اقتصادی و اختیار دهی باعث پیشبرد این خواهد بود. همچنین این قراردادها موانع موجود در بین کشورهای ما را برطرف نموده و مردم ما را تشویق و پایه گزاری خواهد کرد. و به ما کمک خواهد کرد که سر انجام به چیزی که نیاز داریم و سزاوار آن هستیم، یعنی همسایگی دوستانه  و مفید دست یابی پیدا کنیم.

عالی جنابان! جهان دور و بر ما به طور بنیادین و اساسی در حال تغییر است. کمبود اتصالات سهل و آسان، تنها چالشی نیست که باعث محدود شدن پیشرفت ملی ماست. آشفته‌گی سیاسی و فشار اقتصادی به طور مداوم در آسیای غربی در حال گسترش است. در مناطق هند و خلیج وجود مسابقه‌های سیاسی و فرصت‌های اقتصادی بر اوضاع کنونی آسیا فشار وارد می‌کند.

اقتصاد جهانی تا هنوز به طور کامل از ابهام و ضعف بیرون نیامده است. پیشرفت کنونی و موفقیت آینده ما با تهدید گسترش افکار و اندیشه‌های افراطی و تروریزم فزیکی مواجه است. در لابلای این چشم انداز، سه کشور ما خوشبخت اند که مستعد ترین مردم یعنی نسل جوان دارند. حدوداً بیش از شصت درصد جمعیت کشور ما را زیر سی سال است. اینها برای پیشرفت ملی و منطقوی ما یک دارایی و سرمایه استند. ما خواهشمندیم که اینها بر جادۀ دانش و مهارت‌های صنعتی گامزن باشند. و تبدیل به طعمه تفنگ‌ها وخشونت نگردند. من مطمئن هستم که منفعت‌های اقتصادی قرارداد چابهار باعث گسترش تجارت  و ایجاد یک جای مناسب برای سرمایه گزاری مبدل خواهد گردید. و هم چنین باعث ایجاد زیر ساخت‌ها شده و به عرصه صنایع پیشرفت خواهد داد و برای نسل جوان فرصت‌های کاری را به بار خواهد آورد. این قرارداد بر استعداد و همکاری به همدیگر ما خواهد افزود، تا به نیروهایی که هدف شان تنها صدمه زدن و کشتن بی‌گناهان است، مقابله کنیم. موفقیت این قرار داد یک راه مثبت برای امن و ثبات منطقه محسوب خواهد شد.

عالی جنابان! من عقیدۀ راسخ دارم که راه‌های رسیدن ترانزیت تنها یک نقطه آغاز سفر ما برای اتصالات وسیع تر خواهد بود. از دیدگاه من کل حیطۀ موضوع اتصالات بین ایران، افغانستان و هند باید نکات زیر را شامل شود. این اتصالات باید از فرهنگ تا تجارت، از آداب و رسوم تا فناوری، از سرمایه گزاری تا فناوری اطلاعات از مردم تا سیاست با هم متصل شوند. به نحوی این تعهد به درک ضرورت و نیاز اتصالات بهتر است و برای ایجاد امن و برقرار کردن ثبات. برای رسیدن به موفقیت اقتصادی و شکل دهی مناسبات جدید تجاری، برای فرونشاندن افراطی‌گری و پایان دادن سایه‌های تروریزم و هم‌چنین برای بر طرف ساختن موانع و گسترش ملاحت و آشنایی بین مردم.

اینجانب از عالی جنابان روحانی و غنی برای رهبری و راهنمایی شان در خصوص این اقدام ستایش می کنم. از همه متشکرم، تشکر فراوان. 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلالتمآب روحانی، جلالتمآب مودی، در قدم اول مراتب امتنان دارم از پذیرایی بسیار خوب شما به نمایندگی از دولت و ملت افغانستان، تشکر از اینکه مهمانداری بزرگی را انجام دادید و این جلسه را در تهران گرفتید. تشکر از جلالتمآب مودی، از روز اول که ما بحث مناسبات خود را شروع کردیم، چابهار یک سمبول آن بود و امروز آن حرفی را که بار اول به کاتماندو شروع کردیم، به نتیجه رسیدیم و از تعهد شما، دیدگاه شما و پی‌گیری شما ابراز امتنان می‌کنم.

گذشتۀ ما، گذشتۀ ارتباط است، هر شهر افغانستان یک چهارسو داشت و چهاردروازه و نام‌های این دروازه، دروازه‌هایی بود که شهرهای ایران و شهرهای هندوستان سمبول آن بود. امروز من میخواهم سر چند نکته تأکید کنم، دیدگاه، اراده و پیام.

دیدگاه من اینست که آسیا در حال تغییر به یک براعظم اقتصادی است و تحرک بزرگی که در آسیا وجود دارد، موجب ثبات و رفاه بین‌المللی خواهد شد.

آسیا هنوز خانۀ فقیر ترین مردم دنیا است و ما به حیث رهبران منتخب این مردم مجبور و مکلف هستیم که زندگی اکثریت کسانی را که در فقر و محرومیت زندگی می‌کنند، به صورت اساسی تغییر دهیم. امروز تصمیم ما اینست که جغرافیه سرنوشت نیست، جغرافیه قابل تغییر است و اراده جغرافیه را تغییر میدهد. ارادۀ ما امروز شروع از چابهار است اما ختم آن یک توسعه سرتاسری و همه جانبه اقتصادی و فرهنگی خواهد باشد.

و ارادۀ ما در عمل پیاده خواهد شد، بخاطریکه این پروژه از نظر به زودترین فرصت به یک دالان و یک جاده مشترک مواصلاتی همه جانبه مبدل خواهد شد.

زرنج نقطۀ وصل، پایتخت رستم بود، به رستم پس می‌گردیم و امروز باز زرنج یک نکته اعتلا خواهد باشد نه یک جای عقب مانده که در قرن‌های قبلی مبدل شده بود. از آن جهت من از سرمایه‌گذاری هندوستان در قسمت راه زرنج دلارام و از جمهوری اسلامی ایران بخاطر اعمار پل ابریشم ابراز امتنان می‌کنم. در سالهای آینده در حدود ۶۰ تریلیون دالر به صورت بین المللی در زیربنا سرمایه گذاری خواهد شد و یک قسمت اعظم آن در آسیا خواهد بود.

زیربنا مدیریت میخواهد و اراده ما اینست که زیربنا به شکل اساسی و همه جانبه مدیریت شود. در قدم آخر پیام امروز و پیام چابهار چیست؟ اول ملت افغانستان از ملت و دولت هندوستان و ایران ابراز امتنان میکند که برای ثبات و آینده افغانستان باورمند هستند. بعضی مردم در منطقه صادرات شان تروریزم است اما صادرات ما سه مملکت امید، باورمندی و همکاری است. در عین حال پیام ما اینست که تمام منطقه در این همکاری مشترک و در وصل بودن سهیم بوده میتوانند. آسیای مرکزی، اروپا، چین همه شامل این دیگاه و این اراده مشترک بوده میتوانند. همچنین روسیه نکته دیگریست که جز این دیدگاه و یک همکار خوب اقتصادی با ما بوده می‌تواند. پیام ما به جوانان ما اینست که آینده ما، آینده همکاری اقتصادی، آینده درک مشترک و آینده فنی و تخنیکی است. باز هم جلالتمآب روحانی، جلالتمآب مودی از دیدگاه مشترک، اراده مشترک و پیام مشترک ابراز امتنان می‌کنم.

صد سال بعد از امروز امید است که مؤرخین از این به حیث یک نکته عطف استقبال کنند و این روز را شروع همکاری منطقه‌یی و اقدامات مشترک برای صلح، ثبات و رفاه همه جانبه تلقی کنند.

پس از ختم سخنرانی سران هر سه  کشور مراسم امضای موافقتنامه به پایان رسید.

با احترام