سفرهای داخلی ودست آوردها

گزارش سفر محترم محمدالله " بتاش " وزیر ترانسپورت ازبندرچابهار


بنام خالق هستی

صورت جلسه مشترک محترم داکتر محمد الله " بتاش " وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با محترم محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات.

بخاطر تطبیق سفارشات هیأت محترم ریاست جمهوری که براساس هدایت حکم شماره (2324) مورخ 18/7/1395 جلاالتمآب محترم رئیس صاحب جمهوری ، به منظور بررسی مشکلات سکتور خصوصی به ولایت هرات سفرنموده بودند، درپی سفر محترم داکترمحمد الله "بتاش " وزیر ترانسپورت به ولایت هرات بتاریخ 19/8/1395 جلسه ای باحضور داشت معاون شورای ولایتی ، رئیس سارنوالی استیناف ، قومندان لوای 5 پولیس سرحدی ، آمریت امنیت قومندانی امنیه ، معاون ریاست امنیت ملی ، اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع ومسئولین شرکت های ترانسپورتی درمقر ولایت هرات تدویر گردید:

ابتداوزیرترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان به ارتباط سفارشات هیئت مقام عالی ریاست جمهوری به اعضای جلسه معلومات داد.

بعداً محترم محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات ضمن برشمردن مشکلات موجوده دربخش ترانسپورتی ازاقدامات مقام ولایت به خاطر برطرف کردن این مشکلات یادآوری نمودند.

اعضای هیأت مدیره اتاق تجارت وصنایع ومسئولین شرکت های ترانسپورتی به نوبه خود روی موضوعات ومشکلات بخش های مورد علاقه صخبت کردند.

بعدازبحث های همه جانبه به منظور تطبیق سفارشات هیأت موظف مقام عالی ریاست محترم جمهوری وتنظیم بهتر وسایط باربری ومسافربری درهرات فیصله های ذیل به عمل آمد:

1-پارکینگ شخصی بندراسلام قلعه که ازمدت سه سال به اینطرف دربخش وسایط ترانزیت توسط افرادغیر مسول ایجاد گردیده به صورت عاجل باهمکاری نیروهای امنیتی مسدود گردد وعاملین آن غرض تعقیب عدلی بریاست سارنوالی استیناف هرات معرفی گردند.

2-ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی هرات مکلف است تابخاطر تنظیم وسایط مسافربری دربندراسلام قلعه هرچه زود ترترمینال مسافربری را آماده بهره برداری وطرح ساحه انکشافی ترمینال باربری اسلام قلعه را ترتیب وغرض اجراآت بعدی به ادارات زیربط ارسال بدارند.

3-ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی هرات تسهیلات لازم رابرای شرکت های ترانسپورتی فراهم نماید تانماینده گی این شرکت ها درداخل ترمینال باربری مربوط بریاست ترانسپورت فعال گردد.

4-شرکت های محترم تجارتی بدون محدودیت روند ونوبت درترمینال ها خلاف روحیه اقتصادبازاراست وملغی شمرده می شود.

5-تمام وسایط باربری باید درچوکات شرکت های ترانسپورتی فعال که دارای جواز رسمی معتبرباشد تنظیم گردد.

6-ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی هرات درهمکاری باادارات ذیربط زمین مورد نیازساخت ترمینال های باربری ومسافری را تثبیت ومطابیق به رهنمود ساخت پروژه های وزارت ترانسپورت آماده نمایند.

7- به منظور تطبیق سفارشات هیئات محترم مرکزی در بخش منابع بشری در اداره تنظیم ترانسپورت زمینی هرات در سطح رهبری و بنادر عمده جمع آوری عواید اصلاحات و تغیرات و اعضای کلیدی طبق سفارشات هیئات عالی رتبه از وظایف شان بر کنار و در سایر بست ها ارزیابی ادامه دارد.

موضوع ایجاد دروازه های الکترونیکی بخاطر جمع آوری شفاف تکس های ترانسپورتی از جانب بخش های مختلف وزارت ترانسپورت تعقیب می گردد.

نظارت از تطبیق فیصله های این صورت جلسه به عهده وزارت ترانسپورت و مقام ولایت می باشد.

صورت جلسه فوق الذکر به منظور تطبیق سفارشات هیئت و جلو گیری از تخطی ها و تنظیم بهتر وسایط باربری و مسافر بری در 9 ماده ترتیب گردید.