بیوگرافی مشاور مالی واداری

معرفی مشاورمالی واداری

بیوگرافی محترم عبدالجلیل "همدرد" فرزند الحاج محمد نسیم در سال 1390 به اساس ریفورم اصلاحات اداری و خدمات ملکی و رقابت آزاد در بست دوم بحیث مشاور مالی و اداری ایفای وظیفه میدارم و استقامت کاری ام در بخش مالی و اداری وزارت بوده در مورد بخش متذکره با ریاست های مربوط همکار بوده و نظریات و مشوره های خویش را بوقت زمان ارائه نموده و مینمایم.

طرح بهبود فعالیت تصدی ملی بس در بخش مالی:

به منظور بهبود در امور اقتصادی اداری و فعالیت های ان اداره غرض به فعالیت انداختن وسایط ترانسپورتی بخاطر خدمت به هم وطنان عزیز و ارائه خدمات ترانسپورتی تمام بخش های مالی و اداری اقتصادی اداره تصدی ملی بس را مورد ارزیابی قرار داده ام بعد از مطالعه و تحقیق همه جانبه با درنظر داشت امکانات موجود اداره ملی بس جهت رشد سکتور مالی و ان طرح ها و نظریات خود را میخواهم با رهبری اداره متذکره شریک ساخته تا بتوانیم مطابق خواست های رهبری مقام وزارت و نیازمندی های موجود بهبود در همه بخش ها به عمل بیاوریم که اداره تصدی ملی بس در آینده بتواند به نیاز مندی های مردم ما در عرصه ترانسپورت شهری پاسخ گو باشد و هم چنان فعالیت خویش را مطابق قانون تصدی ها به شکل خودکفا اورده و هم در این عرصه ارزیابیمطالعاتو تدقیق و در بخش های معین ان ادامه دارد در آینده از نحوه فعالیت چه در عرصه مالیچه در عرصه انتقالاتی قابل ملاحظه مطابق شاخص های تعین شده محسوس گردد.

در بخش جایداد اداره ملی بس هم مطالعات جریان دارد که به چه شکل ار جایداد های ان طور سالم و شفاف استفاده و بهره برداری صورت گیرد که از عواید ان در راستای بهبود یافتن وضع اقتصادی اداره استفاده گردد.

در بخش های تخنیکی راه ها و شیوه های سالم مورد مطالعه قرار دارد که به چه شکل از وسایط متوقف شده عارضه های خفیفه با درنظر داشت وضع مالی  اجراات صورت گیرد که از توقف ان ها جلوگیری  به عمل اید.

در بخش عواید و مصارف ان نیز مطالعه جریان داشته شیوه های مورد اجراات قرار خواهد گرفت که توازن بین عواید و مصارف مطابق قانون تصدی ها عملی و اجرا گردد.