بیوگرافی مشاورحقوقی

معرفی مشاورحقوقی وزارت

آقای« قانونیار حسین خاوری» مشاور امور حقوقی که  از ولایت باستانی دایکندی می باشد، در سال 1379 از دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در کشور ایران از رشته « حقوق قضائی » با درجه کدری فارغ التحصیل گردیده است. ایشان با آغاز دوره حکومت موقت به منظور خدمت به کشور عزیزش افغانستان، به کشور عزیمت نموده و در وزارت عدلیه، در انیستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی به انجام خدمت پراختند. قانونیار حسین خاوری در سال 1389 با همکاری علمی-  تخنیکی دانشگاه واشنگتون  ایالات متحده امریکا و حمایت های مالی USAID   از دانشکده Afghan eQuality Alliance   در « رشته پالیسی و اداره عامه یا MPPA » با درجه عالی فارغ التحصیل و رساله ماستری خود را در امور قوه قانونگذاری افغانستان به زبان انگلیسی تحت نظر « پرافیسور و محقق برجسته جناب داکتر زد ران » نوشته و از رساله ماستری خود  موفقانه دفاع نموده است.

 

جناب قانونیار حسین خاوری از سال 1389 به حیث مشاور امور حقوقی وزارت ترانسپورت وهوانوردی از طریق رقابت آزاد استخدام شده و مشغول انجام وظیفه گردیده است.

 ایشان از مدت که در این وزارت مصروف خدمت شده است، باور های حقوقی هئیت رهبری کارمندان  وزارت را نسبت به ساختن زیر بناها واساسات حقوق ترانسپورت به جهت توسعوی و مثبت  سوق داده است. ایشان  با طرحهای حقوقی مبتنی بر اساس مدیریت سیستم ترانسپورت وساختن پالیسی های منسجم ترانسپورتی  از طرف یک نهاد و سپردن اجراآت امور ترانسپورتی از مجرای بهره برداری به زیر مجموعه تلاش های زیاد نموده اند.

- طرح های مبتنی به ایجاد اشتغال ،

- افزایش چشمه های عواید برای دولت ،

- جمع آوری شفاف عواید،

- تفکیک صلاحیت های وزارت ترانسپورت از دیگر وزارت خانه ها ،

- بدست گرفتن مدیریت مولفه های ترانسپورتی در سطح کشور توسط وزارت ترانسپورت،

- فراهم کردن سهولت ها و ارائه خدمات حقوقی – مدیریتی به شرکت های ترانسپورتی ،

- فراهم آوری تسهیلات فنی و میکانیکی به وسایط نقلیه ترانسپورتی ،

- جمع آوری معلومات از انواع وسایط نقلیه ، به منظور ساختن پالیسی بزرگ فعالیت های ترانسپورتی در کشور،

- جمع آوری دقیق معلومات از شرکت های ترانسپورتی و اتحادیه،

- دادن سند معتبر به وسایط نقلیه به منظورجمع آوری معلومات از انواع وسایط مبتنی بر ساختن  دور نمای سیاست های اقتصادی کشور در ساحه استفاده از انواع وسایط نقلیه، داشتن سابقه هر وسایط الی خارج شدن از دور فعالیت ترانسپورتی،

- آموزش حقوق ترانسپورتی به رانندگان و شرکت های ترانسپورتی،

- ساختن انیستیتوت خدمات ترانسپورتی زمینی به منظور مطالعه، حقیق و آموزش در ساحه فعالیت های و صنعت ترانسپورتی،

- ساختن مقررات جدید و بازنگری اسناد تقنینی سابق در امور ترانسپورتی ،

- ایجاد تفکیک برای شرکت های ترانسپورتی براساس ماهیت فعالیت شان،

- تخصصی سازی فعالیت های شرکت های ترانسپورتی،

- مدیریت  پیدا کردن کار به موتر داران براساس حقوق برابر،

- تدابیر لازم برای ازدیاد در آمد های نقدی موتر داران،

- جلوگیری از ضرر موتر داران مبتنی بر مصرف پورزه جات بی کیفیت،

-  کنترول از وارد کردن پورزه جات بی کیفیت در کشور،

-  کنترول از ورکشاب ها و مراکز معاینه تخنیکی،

- تشویق سرمایه داران برای ساختن کارخانجات پورزه وسایط، تایر وسایط،

- تولید کامل وسایط نقلیه در کشورو چگونگی حمایت از این دسته سرمایگذار به منظور خارج نشدن نقدینه از کشور و افزایش کار برای اتباع کشور،

-  تشویق جوانان کشور برای تحصیل در صنعت موتر سازی و تعمیرات وسایط نقلیه،

- بلند بردن کیفیت خدمات شرکت های ترانسپورتی به مردم ،

- افزایش امنیت جانی برای مسافر،

- نهادینه سازی بیمه وسایط در مقابل خسارات و شخص ثالث،

- ساختن مراکز معاینه تخنیکی عصری با استفاده از تجهیزات مدرن و کامپیوتری،

- ساختن ترمینال های مدرن برای وسایط مسافر بری،

- ساختن انبار های حفظ اموال تجارتی

- ساختن توقفگاها استندرد برای وسایط باربری،

- ساختن بنادر مرزی برای وسایط بار بری

- ساختن ساحه  تجارتی آزاد در شمال کشور باهمکاری وزارت تجارت وسایر ارگان ها به منظور افزایش حمل ونقل بین المللی،

- استفاده از آب های ترانسپورتی در کشور و تحت نظم آوردن این مورد،

- تشویق سرمایداران در خریدن کشتی و یا اجاره و اجاره بنادر آبی در سایر کشور ها به منظور حمل ونقل امتعه افغانستان در آبهای آزاد و استفاده از حقوق مشترک میراث بشری.

- مدیریت بهره برداری سیستم ریل،

- توسعه ترانسپورت شهری براساس مدیریت جدید با استفاده از تکنالوژی کنترولی ، حرکت، مصرف و در آمد،

- جلوگیری از غصب جایداد های وزارت  و غیره ... از دیگر تلاش های ایشان می باشد. در این راستا از هر نوع کارهای عملی مثل ساختن مسوده قانون ، مقرره، طرزالعمل ها  و تحقیقاتی دریغ نورزیده است. که البته با استدلالهای منطقی اهداف متذکره اکنون به باور های عمومی در سطح حکومت منتقل شده است که بدون شک با تحقق آن اهداف کشور به رشد اقتصادی خواهد رسید.

 

    

ایشان در کورس های متعدد کوتاه مدت با پشت کاریکه دارد ،شرکت کرده است که چند نمونه اش از قرار ذیل ارائه می گردد.

 

تحصیلات کوتاه مدت:

 

1- آموزش تسوید قانون در پروژه حاکمیت قانون از طرف (  USAID) به مدت 6 ماه  سال 2006.

2- آموزش حقوق اطفال  از طرف سازمان زنان افغان به مدت 3 روز در سال 2005.

3- آموزش حقوق تجارت و مسوده نویسی قانون در پارلمان به مدت سه ماه  در سال 2007.

4- آموزش  زبان انگلیسی به زبان قانون از طرف (USAID) به مدت دو سال در سال 2006-2008.

5- آموزش انگلیسی اکادمیک از طرف (USAID) به مدت شش ماه در سال 2007.

6- آموزش مبارزه با قاچاق انسان ، در دوشنبه تاجکستان به مدت 15 روز در سال 2007.

7- آموزش مسوده نویسی قانون از طرف انستیتوت بین المللی واشنگتون(ILI) در واشنگتون D.C  امریکا به مدت 20 روز در  سال 2008.

8- آموزش حقوق آبهای بین المللی در وزارت انرژی و آب در کابل به مدت یک سال در  سال 2010.

9-  آموزش تخصصی  در زمینه « پالیسی سازی » در ( University of Washington of State Seattle  ) در آمریکا در مدت  سه ماه در سال 2008.

10- آموزش حقوق بین المللی آب در انستیتوت دیپلوماسی و اداره وزارت امور خارجه . 1393

11- آموزش حقوق ترانسپورتی و ترانزیتی در وزارت ترانسپورت وهوانوردی به مدت 10 روز   1394.

 

 جناب قانونیار حسین خاوری دارای تجربه کاری در ادارات ذیل می باشد.

 

 1- مشاور حقوقی وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی  از سال 1389 الی اکنون 1394.

2- متخصص حقوقی ( عضومسلکی) دردیپارتمنت قوانین  سکتور خصوصی ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی (تقنین) در وزارت عدلیه    1383-1385.

3- متخصص حقوقی (عضو مسلکی ) در دیپارتمنت قوانین مدنی ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی (تقنین) در وزارت عدلیه  1385-1389.

4- رئیس کمیته تعیینات وزارت ترانسپورت وهوانوردی 1392 .

5- معاون « بنیاد خیره خاوران » 1391- الی اکنون- 1393.

 

فعالیت های تدریسی و نوشتاری

1- استاد پوهنتون کاتب

2- عضوی هیئت تحریر مجله تخصصی دولتی « عدالت» مربوط به وزارت عدلیه. 1384-1387.

3- عضوی هیئت تحریر مجله تخصصی دولتی « عدالت» مربوط به وزارت عدلیه. 1389-1390.

4- سردبیر مجله دولتی « ترانسپورت» مربوط به وزارت ترانسپورت وهوانوردی 1391-1392

 

1-  کارهای تحقیقات علمی پژوهیشی نشر شده :

 

 الف : رساله ماستری :

1- موضوع « قوه مقننه افغانستان » ( رساله دوره ماستری). یک نسخه در کتابخانه پوهنتون کابل .

 

کارها تحقیقی تخصصی  دوره لیسانس:

1- موضوع «اقامتگاه» ( کار تحقیقی تخصصی  اول ) دوره لیسانس  نسخه موجود کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند- ایران .

2- موضوع « قلمروی حقوق دریایی » ( کار تحقیقی تخصصی دوم) دوره لیسانس نسخه موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند- ایران

 

2: مقالات علمی

4- موضوع «ساحه تطبیق قانون جزای افغانستان» نشردرمجله عدالت،سال هشتم، شماره 49، حوت 1385، ص 106- 118 ، ارگان نشراتی وزارت عدلیه. 

5- موضوع « شورای ملی در پس منظر قانون اساسی»  ،نشر در مجله عدالت، سال هشتم،شماره 43، سنبله 1385،  ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

6-موضوع« تابعیت در قلمرو حقوقی افغانستان» نشر در مجله تخصصی عدالت،سال هفتم، شماره 34-35، قوس و حوت 1384، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

7- موضوع « نحوه تنقیض اجیران قراردادی»، نشر در مجله تخصصی عدالت، سال هفتم، شماره 29،سرطان 1384، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

8- موضوع « تحلیل قانونی و بررسی فقهی نکاح (طلاق) قسمت اول»، نشر در مجله تخصصی عدالت، سال هفتم، شماره 36و37، دلو وحوت 1384، ص 80-90 ، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

9- موضوع « عناصر جرم در حقوق جزای افغانستان»، نشردر مجله تخصصی عدالت ، سال هفتم،شماره 32و33،میزان و عقرب 1384، ص 62-78، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

10- موضوع «تحلیل حقوقی قراردادها مطابق قانون مدنی افغانستان»،نشر در مجله تخصصی عدالت،سال هشتم،شماره 42، اسد 1385،ص 108-120، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

11- موضوع «بررسی وصیت از دیدگاه فقه و قانون مدنی افغانستان»، نشر در مجله تخصصی عدالت،سال هشتم، شماره 48، دلو 1385، ص 12- 25، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

12- موضوع « دفاع مشروع»، سال هفتم، شماره 30، اسد 1384،ص 117-128، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

13-موضوع« تحلیل قانونی وفقهی انحلال نکاح (طلاق) قسمت سوم»،نشر در مجله تخصصی عدالت، سال هشتم، شماره 40، جوزا 1385، ص 122-136، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

14- موضوع « تحلیل بر تشکیلات اداری قوه قضائیه افغانستان»،نشر در مجله تخصصی عدالت، سال نهم، شماره 50،حمل 1386، ص 134-149، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

15- موضوع « مرور زمان در اجراآت جزایی»،سال نهم،شماره 51، ثور 1386، ص 157-170، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

16- موضوع « حقوق کار و اندیشه نو حقوقی»، نشر در مجله تخصصی عدالت، سال هشتم، شماره 39، ثور 1385، ص 33-45، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

17- موضوع « تحلیل قانونی وبررسی فقهی انحلال نکاح(طلاق) قسمت دوم»،نشر در مجله تخصصی عدالت، سال هشتم،شماره 38، حمل 1385، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

18- موضوع « حقوق زن در اسلام و تمدنهای پیش از اسلام» نشر در مجله تخصصی عدالت، سال نهم ،شماره 54،اسد 1386، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

19- موضوع« تحلیل حقوقی قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» قسمت (1) ، نشر در مجله تخصصی عدالت ، سال یازدهم، شماره 84، دلو 1388، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

 

20- موضوع « حقوق زن در اسلام وتمدن های پیش از اسلام»،نشردر فصلنامه تخصصی اعیان، سال چهارم، شماره 12، سال 1388، ارگان نشراتی مشرانوجرگه شورای ملی.

21- موضوع « قانون تدارکات و تحلیل نکته های مهم»، نشر در مجله تخصصی اعیان، سال ششم، شماره 16، سال 1390، ارگان نشراتی مشرانوجرگه شورای ملی.

22- موضوع «فعالیت قانونی شرکت های تضامنی در افغانستان»، نشر در مجله ترانسپورت، شماره 19، سال 1391، ارگان نشراتی وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی.

23- موضوع « کثرت گرایی حقوق بشر» ،نشر در فصلنامه تخصصی اعیان، سال پنجم، شماره 13، سال 1389، ارگان نشراتی مشرانوجرکه شورای ملی.

24- موضوع « سیر برقانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان»، نشر در فصلنامه تخصصی اعیان، سال چهارم، شماره 14، سال 1388، ارگان نشراتی مشرانوجرگه شورای ملی.

25- موضوع « قانون تدارکات و تحلیل نکته های مهم»،نشر در مجله تخصصی عدالت،سال دوازدهم، شماره 97، حوت 1389، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

26- موضوع « جایگاه دین در قانون اساسی سال 1382 افغانستان»، نشر شده در مجله تخصصی عدالت، سال سیزدهم، شماره 108، دلو 1390، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

27- موضوع « قوه مقننه افغانستان // مقایسه بخشهای قوه قانونگذاری دوره رئیس جمهور کرزی و دوره نخست وزیری داود خان؛ بخش اول »، نشر در مجله تخصصی عدالت،سال سیزدهم، شماره 104، میزان 1390، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

28- موضوع« تعریف خواستگاری مطابق قانون احوال شخصیه اهل تشیع»،نشر در کتاب آگاهی حقوقی ، ارگان نشراتی وزارت عدلیه، آمریت آگاهی های عامه حقوقی، سال 1388، ص 204.

29- موضوع « تحلیل حقوقی ولایت و قیمومیت»،  نشر در کتاب آگاهی حقوقی ، ارگان نشراتی وزارت عدلیه ، امریت آ گاهی عامه حقوقی، سال 1389،  ص 15 .

30- موضوع « نکات حقوقی مهم در عقد نکاح» ، »،  نشر در کتاب آگاهی حقوقی ، ارگان نشراتی وزارت عدلیه ، امریت آ گاهی عامه حقوقی، سال 1389،  ص 15

 ص 414 .

31- موضوع« تحلیل حقوقی قانون احوال شخصیه اهل تشیع بخش (2)»،نشر در مجله تخصصی عدالت، سال دوازدهم،شماره 85، حوت 1388، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

32- موضوع« تحلیل حقوقی قانون احوال شخصیه اهل تشیع بخش (3)»،نشر در مجله تخصصی عدالت، سال دوازدهم،شماره 87، جوزا 1389، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

33- موضوع« تحلیل حقوقی قانون احوال شخصیه اهل تشیع بخش (4)»،نشر در مجله تخصصی عدالت، سال دوازدهم،شماره 88، 1389، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

34- موضوع« تحلیل حقوقی قانون احوال شخصیه اهل تشیع بخش (5)»،نشر در مجله تخصصی عدالت، سال دوازدهم،شماره 91، سنبله 1389، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

35- موضوع« تحلیل حقوقی قانون احوال شخصیه اهل تشیع بخش (6)»،نشر در مجله تخصصی عدالت، سال دوازدهم،شماره 92، میزان 1389، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

36- موضوع « ساحه تطبیق قانون تدارکات»، نشر شده در مجله تخصصی عدالت، سال سیزدهم، شماره 99، ثور 1390، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

37- موضوع « قوه مقننه افغانستان // مقایسه بخشهای قوه قانونگذاری دوره رئیس جمهور کرزی و دوره نخست وزیری داود خان؛ بخش (2) »، نشر در مجله تخصصی عدالت،سال سیزدهم، شماره 105، عقرب 1390، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

38- موضوع« جرایم علیه امنیت خارجی دولت جمهوری اسلامی افغانستان»، نشر در مجله تخصصی عدالت، سال نهم، شماره 52،سال 1386، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

39- موضوع « حقوق بشر، تنوع و کثریت گرایی»، نشر شده در مجله تخصصی عدالت، سال هشتم، شماره 47، جدی 1385، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

40- موضوع «تحلیل فصل هفتم قانون اساسی (قوه قضائیه)»، نشر شده در مجله تخصصی عدالت، سال هشتم، شماره 46، قوس 1385، ارگان نشراتی وزارت عدلیه.

41- موضوع «تحلیل حقوق مهر» ، نشر شده در فصلنامه  تخصصی اعیان، سال پنجم، شماره 17، سال 1389، ارگان نشراتی مشرانوجرگه شورای ملی.

42- موضوع « آنچه که اسلام در باره اطفال می گوید» ترجمه از زبان انگلیسی، نشر در فصلنامه تخصصی اعیان، سال ششم، شماره 20، سال 1390، ارگان نشراتی مشرانوجرگه شورای ملی.

43- موضوع « تحلیلی دولت مطابق قانون اساسی» نشر شده در مجله تخصصی – حقوق  عدالت، سال پانزدهم، شماره 123 ، سال 1392، ص 35 .

 امیل آدرس و وبلاگ ایشان از قرار ذیل است.

hossaink777@gmail.com

 وبلاک :                                                                                          

  http://www.ghalechah.blogfa.com