بیوگرافی رئیس خدمات تخنیکی ومصئونیت

  بیوگرافی دیپلوم انجنیرمحمد الله " درد منش " رئیس خدمات تخنیکی ومصونیت

محمد الله " درد منش " درسال (1340) هه ش – در قریه سفید سنگ ولسوالی محمد آغه  ولایت لوگر در یک خانواده متدین وکسبه کارچشم به جهان کشوده ، مکتب ابتدائیه ومتوسطه را در زاد گاه  خود و دوره لیسه را درمکتب  انصاری کابل به  پایان رسانده است .

وی بعد فراغت ازصنف دوازهم ، چون درامتحان کانکور نتوانست به رشته دلخواه  خود راه یابد ازینرو بتاریخ (05/02/1358) درریاست امورفارمسی وزارت صحت عامه منحیث مامور اداری اشغال وظیفه نمود .

درسال (1359) نظربه شرایط زمان به خدمت مکلفیت عسکری سوق شده ، و بعد تکمیل دوره معینه،  درماه حوت (1364) شامل دیپارتمنت  اتوموبیل  پوهنځی الکترو میخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل  گردیده .

در سال (1370) ازپوهنتون پولی تخنیک با درجه خوب به سویه (ماستر انجنیر) فارغ و ازطریق وزارت تحصیلات عالی نظر به رشته به  وزارت ترانسپورت معرفی شده .

وزارت ترانسپورت بنابر ضرورت ، موصوف را به تصدی نمبر(1) باربری کاماز معرفی ، و ریاست تصدی عجالتاً وی را دربست (6) مدیریت عمومی پلان  شامل  وظیفه نموده است.

بعد از ادامه سه ماه ماموریت درتصدی (1) باربری کاماز، نظر به اصول ومقررات حکومت وقت به دوره احتیاط عسکری سوق شده  و بعد ازسپری نمودن میعا د معینه ترخیص حاصل و دوباره به وظیفه خویش برگشته.

درسال (1372) نظربه تقاضا و پیشنهاد ریاست خدمات تخنیکی وزارت ترانسپورت ومنظوری مقام وزارت به حیث مدیرعمومی تکنالوژی آنریاست تقررحاصل کرده .

درسال (1374) به حیث مدیرعمومی سازماندهی تخنیکی ریاست خدمات تخنیکی تعین بست وایفای وظیفه نموده .

 درسال (1384) به اثرپیشنهاد مقام وزارت ترانسپورت وحکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معاون ریاست خدمات تخنیکی مقرر گردیده  .

درسال (1387) ازطریق پروسه (PRR)، شامل پروسه امتحان رقابت گردیده  و به پیشنهاد اداره مستقل اصلاحات  اداری وخدمات ملکی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث (مشاور وزیرترانسپورت در امورترانسپورت زمینی) تقرر حاصل نموده .

و درسال (1393) بازهم ازطریق رقابت آزاد، وبه پیشنهاد اداره مستقل اصلاحات اداری وخدما ت ملکی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری  اسلامی افغانستان به حیث رئیس خدمات تخنیکی ومصونیت تقرر حاصل نموده و تاکنون برحال وظیفه می باشد .

موصوف به زبانهای (پشتو و دری) کاملاً تسلط دارد و به زبان (انگلیسی) نیزبلدیت دارد ، وبه زبان روسی حل مطلب می تواند.

 وی درزندگی اجتماعی خود همیش بی طرف بوده ، تابحال عضویت هیچ یک ازتنظیم ها و یا هم سازمانهای سیاسی را کسب نکرده ، و درهرنوع شرایط  دشوار کشور را ترک نکرده است .

دوره های آموزشی کوتامدت ( ورکشاپها ، سیمینارها ) :

1- درسال (1385) عازم کشورایتالیا گردیده و درورکشاپهای تخنیکی شرکت ترانسپورتی شهری بنام (MTN)  درشهر(میلان) آنکشور برای (15) یوم آموزش عملی دیده .

2- درسال (1385) برای مدت یک هفته ازبخش های مختلف تولیدی کمپنی (TATA) کشورهندوستان درشهر( دهلی و پونه) بازدید و سمینارگرفته .

3- درسال (1386) ازطریق موسسه (JICA) عازم کشورجاپان گردیده وکورس یکنیم ماه را زیرنام    (Vehicles Inspections and maintenance system ) درموسسات تخنیکی آنکشور به اتمام رساند ه .

4- درسال (1390) درسیمینار یک ماهه زیرنام (Rail way seminar)  که درشهر شانگهای کشورچین پیرامون چگونگی بهره برداری  از راه آهن تدویرگردیده بود سهم گرفته .

5- درسال (1393) درورکشاپ یک هفته یی که ازطرف ملل متحد به مقصد (ایجاد اداره های واحد اجرایوی دربنادرکشورهای منطقه ) درکشورتاجکستان تدویرگردیده بود اشتراک نموده .

6 – درسال (1393) ازطریق موسسه (KOICA) عازم کشورکوریای جنوبی گردیده وکورس (22) روزه را زیرنام (Transportation Policy for nun development country) به اتمام رسانده.

اشتراک درجلسات رسمی داخلی وخارجی  :

 1-  درچندین جلسات خارجی (سازمانهای منطقوی) به نمایندگی ازوزارت ترانسپورت اشتراک نموده .

2- درجلسات مختلف هم آهنگی بین الوزارتی به نمایندگی ازوزارت ترانسپورت اشتراک نموده .

دربخش فرهنگی :

1-  درمجله ترانسپورت ازسالهای (1388 الی 1393) عضویت هیئت تحریر را داشته، درهمین مدت مضامین وی نیز پیرامون موضوعات مختلف به نشررسیده .

اما به نسبت مصرفیت ها ی کاری نمی تواند به نگارش  و نشر رساله ها اقدام نماید ویاهم درسائررسانه های چاپی عضویت داشته باشد .

 امورخصوصی :

موصوف درفراز وفرود های دوره های مختلف زندگی برعلاوه آموزش ویا اجرای امور رسمی بعضی ابتکارات مطابق به رشته نیزداشته و ازسال (1364الی 1385) دراوقات غیررسمی بعضی ازپرزه جات (رابری وفلزی) موتر را ازطریق کارخانه شخصی خویش باکیفیت خوب تولید می نمود، اما بعداً به نسبت مصروفیت های رسمی تولید آن متوقف وانکشاف نیز داده نشد.

ومن الله توفیق