بیوگرافی رئیس انسجام وتنظیم ترانسپورت خدمات شهری

خلص بیوگرافی دیپلوم انجنیرعبدالقهار " ادیبی " رئیس انسجام وتنظیم ترانسپورت خدمات شهری.

اینجانب عبدالقهارفرزند محمد غوث مکتب ابتدائیه ومتوسطه رادرقریه باباعلی ولسوالی دره ولایت پنجشیردرسال 1352 به پایان رسانیده وبعداًبه مکتب تخنیکم جنگلک شامل دوره وازصنف چهاردهم دررشته موتر موفقانه درسال 1357 فارغ وبعداً شامل مکلفیت عسکری شده ودرسال 1358 ترخیص اخذ ودرریاست میخانیکی وزارت فواید عامه بصفت مامورفنی شامل ونظر به علاقه ام درسال 1359 به تخنیکم جنگلک کابل مربوط وزارت تحصیلات عالی بصفت استاد تعین بست ودرسال 1360 عازم تحصیلات عالی درکشورشوروی وقت شدم ودرسال 1365 تحصیلات خویش را درشهرزه پروژجمهوری اکراین به سویه ماستری دررشته موتر موفقانه به پایان رسانیده وعازم کشورشده ودرریاست استیشن خدمات تخنیکی حیرتان مربوط وزارت ترانسپورت بصفت معاون فنی ونیز مدتی سرپرست ریاست متذکره ایفای وظیفه نموده ودرسال 1366 شامل دوره احتیاط عسکری شده ودرسال 1367 ازدوره احتیاط ترخیص ودرتخنیکم جنگلک مربوط وزارت تحصیلات عالی بصفت استاد ایفای وظیفه نموده ودرسال 1375 نظر به نامناسب بودن فضای امنیتی کشوربه کشورهای روسیه ، ایران ، وتاجکستان مهاجرودرسال 1381 بامساعدشدن شرایط دوباره به کشور برگشت نموده ودرریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی مربوط وزارت ترانسپورت دربخش های مختلف ازجمله بصفت مدیرتخنیک شامل وظیفه شده وبعداً درسال 1389 به اساس رقابت آزاد وسیستم رتب بصفت رئیس انسجام وتنظیم ترانسپورت خدمات شهری ایفای وظیفه می نمایم.