تصدی ها

 تصدی ملی بس

تاریخچه: درسال 1340 شرکتی بنام (سرویس) باهدف فراهم اوری خدمات ترانسپورتی داخل شهر ها باسرمایه ابتدایی (300) میلیون افغانی ازطرق سکتور خصوصی تاسیس شد، مشکلات مالی بعدها برای این شرکت بوجود امد ومنجر به مقروض شدن آن به بانک ملی درسال 1354 گردید.همین امر باعث شد تامطابق فیصله که درآن زمان صورت گرفت منحیث تصدی دولتی شامل مربوطات وزارت مالیه شود وچند سال بعد ازآن ازسال 1358 به بعدمسئولیت آن به وزارت ترانسپورت منتقل گردید. تصدی خدمات خویش رابادردست داشتن (1500) عراده بس هندی، ایرانی، و(86) عراده بس برقی چکسلواکیایی گسترش داده وبین 4 الی 5 هزار پرسونل رادراختیار داشت که خدمات ترانسپورتی رابرای مردم درکابل و(19) ولایت دیگر فراهم کرده وهمچنین درقسمت انتقال مسافرین به (5) کشور همسایه فعالیت مینمود.

فعالیت موجود: در ابتدا دوره موقت در حدود 139 عراده بس فعال وغیر فعال بدسترس داشته وبنابر کمک های کشور هندوستان، ایران، چاپان، ایتالیا وپاکستان بتعداد جمعأ 961 عراده بس بخاطر رفع مشکلات ترانسپورتی به تصدی کمک صورت گرفت که جهت  استفاده در مرکز و ((27)) ولایت کشور چنین توظیف شــــده است. 

تصدی مرکز آن در کابل بوده و دارای سه آمریت حوزه وی میباشد:

1.  حوزه اول آن به آمریت الحاج حمید اداره شده و به تعداد 240 عراده وسایط در آن آمریت میباشد که از این جمله 47 عراده آن فعال و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

2.  حوزه دوم آن به آمریت عبدالرحمن اداره شده و به تعداد 216 عراده وسایط در آن آمریت بوده که از این جمله 23 عراده آن فعال و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

3.  حوزه سوم آن به آمریت انجینر شاه محمد اداره شده و به تعداد 159 عراده وسایط در آن آمریت بوده که از این جمله 10عراده آن فعال و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

اعمارچهار پمپ استیشن در نقاط مختلف شهر کابل جهت ذخیره وایجاد سهولت تیل گیری اعمار گردیده است واحیای تعمیر اداری تصدی ملی بس که در حدود هشتاد هزار دالر از طریق پروژه های انکشافی اعمار گردیده فعلآ از آن استفاده بعمل میآید.

و در 26 ولایت کشور قرار ذیل توظیف است:

1.   نمایندگی ملی بس بلخ: به نمایندگی محترم صالح محمد بوده و به تعداد 42 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 9 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

2.   نمایندگی ملی بس بغلان: به نمایندگی محترم تاج الدین میباشد و به تعداد 19 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 3عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

3.   نمایندگی ملی بس جوز جان: به نمایندگی محترم عبدالستار میباشد و به تعداد 19 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله7 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

4.   نمایندگی ملی بس کندز: به نمایندگی محترم عبدالمنان میباشد و به تعداد 18 عراده وسایط موجود بوده که از هیچ عراده فعال نداریم و همه بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

5.   نمایندگی ملی بس در جلال آباد: به نمایندگی محترم گلاب شاه میباشد و به تعداد 27 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 6 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

6.   نمایندگی ملی بس پروان: به نمایندگی محترم محمد فرهاد میباشد و به تعداد 8عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 3 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

7.   نمایندگی ملی بس قندهار: به نمایندگی محترم عبدالطیف  میباشد و به تعداد 56 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 13 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

8.   نمایندگی ملی بس هرات: به نمایندگی محترم سروری میباشد و به تعداد 56 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 38 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

9.   نمایندگی ملی بس تخار: به نمایندگی محترم عین الدین میباشد و به تعداد 18 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 5 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

10. نمایندگی ملی بس بامیان: به نمایندگی محترم داود  بوده و به تعداد 14 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 6 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

11. نمایندگی ملی بس پکتیا: به نمایندگی محترم عبدالمحب الله  میباشد و به تعداد 12 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 5 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

12. نمایندگی ملی بس سرپل: به نمایندگی محترم سید کریم خان میباشد و به تعداد 10 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 1 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

13. نمایندگی ملی بس لوگر: به نمایندگی محترم محمد عظیم میباشد و به تعداد 14 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 2 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

14. نمایندگی ملی بس غزنی: به نمایندگی محترم غلام رضا میباشد و به تعداد 23 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 3 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

15. نمایندگی ملی بس کاپیسا: به نمایندگی محترم محمد عزیز میباشد و به تعداد 5 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 1 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

16. نمایندگی ملی بس بدخشان: به نمایندگی محترم سید فاضل میباشد و به تعداد 16 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 6 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

17.  نمایندگی ملی بس هلمند: به تعداد 13 عراده وسایط موجود بوده که هیچ یک قابل استفاده نمیباشد.

18. نمایندگی ملی بس خوست: به نمایندگی محترم گل پادشاه میباشد و به تعداد 5 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 2 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

19. نمایندگی ملی بس پنجشیر: به نمایندگی محترم محمد زمان میباشد و به تعداد 6 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 4 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

20. نمایندگی ملی بس دایکندی: به نمایندگی محترم حیدر علی بوده و به تعداد 3 عراده وسایط موجود میباشد که هیچ یک قابل استفاده نیست.

21. نمایندگی ملی بس میدان وردگ: به نمایندگی محترم عبدالخالق خان میباشد و به تعداد 6 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 4 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

22.  نمایندگی ملی بس کنرها: به تعداد 5 عراده وسایط موجود بوده که هیچ یک قابل استفاده نمیباشد.

23. نمایندگی ملی بس لغمان: به نمایندگی محترم اسدالله میباشد و به تعداد 7 عراده وسایط موجود بوده که از این جمله 4 عراده فعال میباشد و متباقی بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

24. نمایندگی ملی بس فاریاب: به نمایندگی محترم محمد ضیاء میباشد و به تعداد 15 عراده وسایط موجود بوده که هیچ یک قابل استفاده نمیباشد.

25. نمایندگی ملی بس ارزگان: به تعداد2 عراده وسایط موجود بوده که بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

26. نمایندگی ملی بس غور: به تعداد3 عراده وسایط موجود بوده که بنا بر عوارض که پیش آمده متوقف میباشد.

از شروع سال 1381 الی اخیر سال 1392 جمعآ به تعداد 482-587 میلیون مسافر انتقال داده شد ه است .که از مدرک آن جمعآ مبلغ 2964 میلیون افغانی به حساب تصدی ملی بس واریز گردید است.که مختصراٌ در جدول ذیل ازفعالیت آن با سرمایه تصدی و عواید آن معلومات ارایه میگردد.

 

در مورد همکاری های تخنیکی، عملیاتی و تجهیزات فزیکی با کشورها ی چون هندوستان و جاپان صحبت و مذاکرات صورت گرفته شده و  پیشرفتهای قابل ملاحظه صورت گرفته و همکاری های لازم در سال 1392 به تصدی ملی بس وعده داده شد:

کشـــــور هندوســــــتان:

     هندوستان وعده کمک بلاعوض  1000 عراده بس تاتا را برای دولت افغانستان در سال 1392 نموده، اما پیش شرط هندوستان عیار سازی تصدی ملی بس با معیاری های خوب مدیریتی، عملیاتی و تخنیکی است که در این رستا جلسات و صحبت های منظم با سفارت کشور هندوستان صورت گرفته و جریان دارد. برای تحقق این همکاریها از جانب افغانستان، پروپوزل های مختصر و مشرح به سفارت هندوستان تسلیم گردیده تا باشد سیستم کارا و موثر ملی بس برای رفع مشکلات مردم فعال گردد. کشور هند مصمم است تا بروفق پیشنهادات ما در چند ماه آینده پاسخ مثبت گفته و همکاری های لازم مالی و تخنیکی را جهت بهترسازی فعالیت تصدی ملی بس انجام دهد. جز این همکاری ها خریداری پرزه جات برای بس های تاتا از جانب کشور هند نیز شامل میباشد.

کشـــــور جـــاپان:

       در اکتوبر سال 2011 تیم تخنیکی یک شرکت جاپانی به کمک مالی سفارت جاپان برای بررسی تخنیکی (میخانیکی) 104 عراده سرویس ایسوزو جاپانی به کابل توظیف گردید که در نتیجه بررسی های این شرکت تخمین بالاتر از 11 میلیون دالر امریکایی را برای تمویل کشور جاپان ارایه نمود که مورد تایید وزارت ترانسپورت کشور جاپان  قرارنگرفت. در اخیر سال 1392 وزارت ترانسپورت یک بار دیگر با اداره جیکا و سفارت جاپان تماس گرفت و در مورد ترمیم بس های جاپانی مذاکره و بحث نمود که در مورد سفیر جاپان تقاضا ارایه یک راه حل برای ترمیم بس های جاپانی از جانب وزارت ترانسپورت گردید. وزارت ترانسپورت وهوانوردی طرح و پیشنهاد عملی را که هزینه تقریبا 1 میلیون دالر ضرورت داشت به جانب سفارت جاپان ارایه نمود. سفارت جاپان پیشنهاد را با دفاتر مربوط در جاپان در میان میگذارد و وزارت ترانســـپورت و هوانوردی  را از نتایج ان در جریان خواهد گذاشت.