پلان های طویل المدت وکوتاه مدت

بسم الله الرحمن الرحیم

متن بیانیه جلالتماب محترم وزیر صاحب ترانسپورت در محفل معرفی شان به حیث نام زد وزیر وزارت ترانسپورت

عالیجنابان محترم با توکل به خداوند و تعهد به ارزشهای والای ملی خود را ملزم میدانم تا نکات چند را به مثابه اولویت های کاری ام به عنوان سرپرست وزیر وزارت ترانسپورت به پیشگاه شما و ملت بزرگ افغانستان تقدیم دارم. با آنکه میدانم این مسئولیت خیلی بزرگ بوده و در توان یک شخص نیست. اما تلاش نهایت زیاد خواهم کرد تا تمام ظرفیت خویش را به کار گرفته و حداعظم خدمات مردم دوستانه ام را طی مدت مسئولیت انجام دهم.

برادران و خواهران گرامی!

وزارت ترانسپورت همانند سایر وزارت ها چالش های عام دارد که همه ادارات افغانستان را رنج میدهد. در عین زمان باید اذعان نمود که چالش ها و مشکلات این وزارت از بسیاری جهات اختصاصی بوده و نیاز به کالبد شکافی ویِژه و اقدامات مختص به خود دارد. روشن ساختن مشکلات تخنیکی و قابل عمل نیاز به بررسی تخنیکی و مشخص سازی اقدامات عملی  دارد. اما، مطالعه اینجانب نشان میدهد که مشکلاتی چون پراکندگی تشکیلاتی، جمع آوری و مدیریت غیر شفاف عواید، ضعف نهادی و ظرفیتی بخش تفتیش، مشکلات در چارجوب قانونی سکتور ترانسپورت، استخدام های فساد آلود و موجودیت مشکلات در بخش قراردادها از مواردی هستند که نیاز به توجه و تغییر مدیریت به موقع دارد.

بدون شک در کنار چالش های نامبرده فرصت هایی نیز وجود دارد که تقویه این فرصت ها میتواند به مثابه سرمایه سازمانی محاسبه شده و مبنای تغییرات راهبردی و عرضه خدمات با کیفیت را تشکیل دهد. مهمترین فرصت ها عبارت اند از تجربه غنی با توجه به تاریخ طولانی فعالیت این وزارت، سکتور خصوصی فعال و همکار با وزارت، توجه و اراده رهبری حکومت وحدت ملی مبنی بر کاهش فساد و ارتقای سیستم حمل و نقل ملی و بین المللی، موقعیت جغرافیایی کشور به عنوان چهار راه ترانزیتی، موجودیت ظرفیت انسانی عالی در بازار کار و حمایت جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی فعال در سکتور ترانسپورت.

با توجه به فرصت ها و چالش های یاد شده، اینجانب به تعهدات وزارت به اساس استراتیژی چند ساله و برنامه های دارای اولویت ملی متعهد بوده و ساز وکارهای لازم را برای عملی شدن آنها به کار خواهم بست. اما بر خود لازم میدانم تا مهمترین و مبرمترین اولویت های کوتاه مدت را بصورت فشرده بیان نمایم.

بازساختاری و تقویه تشکیلاتی از اولویت های عمده من به عنوان سرپرست این وزارت خواهد بود. بنابرین من در اولین روزهای کاری ام زمینه همکاری و هماهنگی سیستماتیک در سطح رهبری عالی و میانه را ایجاد و تقویه خواهم کرد.

انجام یک بررسی تخنیکی از ظرفیت، وضعیت تشکیلاتی و چارچوب حقوقی نیز در اولویت خواهد بود. معلومات اولیه من نشان میدهد که وزارت ترانسپورت تا هنوز به اندازه کافی از برنامه های اصلاحی مانند برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج بهره مند نشده است. اینجانب تلاش خواهم کرد تا به کمک رهبری حکومت و کمیسیون محترم اصلاحات اداری برنامه های مرتبط به اصلاح اداره را بر اساس بررسی های انجام شده پیگری نموده و در جهت بهبود اداره از آن استفاده نمایم. در این راستا نیاز است تا اصلاحات در هسته استخدام وزارت و نیز بخش تفتیش داخلی را در اولویت کاری کوتاه مدتم قرار دهم.

در بخش عواید قبلا ابتکاراتی روی دست گرفته شده است اما ناکافی و تا حدودی غیر موثر بوده است. بنابرین تاکید من در این بخش روی تداوم سیستم  اتوماتیک جمع آوری کمیشن در بنادر ترانسپورتی خواهد بود. این سیستم نیاز به تجدید برنامه ریزی، ارتقای ظرفیت منابع انسانی و جلوگیری از سو استفاده توسط مسئولین دارد. بنابرین در کوتاه مدت یک طرح جامع برای گسترش و تطبیق این سیستم تهیه و در صورت امکان بصورت آزمایشی از آن بهره گیری خواهیم کرد. این طرح شامل یک تصویر واضح از وضعیت موجود خواهد بود که بر اساس آن بتوان طرح های کوتاه مدت را  تدوین نمود.

توجه به طرح و تطبیق قوانین و طرزالعمل های مربوط به سکتور ترانسپورت از نیازهای اساسی بوده و در اولویت کاری من قرار خواهد داشت. با در نظرداشت نبود یک قانون جامع و جوابگو به شرایط فعلی، ضرورت است تا اقدامات لازم در این زمینه به کمک وزارت محترم عدلیه و مراجع قانونگذاری صورت گیرد. پیگیری و تسریع روند طی مراحل "قانون ترانسپورت" به شمول لابی گری برای منظوری آن در شورای محترم وزیران و شورای ملی در صدر اولویت های کاری من قرار دارد.

گزارش های نشرات داخلی و نهادهای جامعه مدنی فعال در عرصه تامین شفافیت نشان میدهد که سطح فساد در این وزارت بسیار بلند است. این موضوع منجر به ناکارایی سازمانی، عدم تحقق اهداف، ناکامی برنامه های اصلاحی و مخدوش شدن وجهه وزارت در میان عامه مردم و جامعه جهانی شده است. بنابرین من متعهد به ایجاد شفافیت و تغییر چهره فعلی این وزارت خواهم بود.  

نمایندگی خوب از وزارت ترانسپورت در خارج کشور سبب جلب توجه همسایه ها و سکتور خصوصی کشور میگردد. من در کوتاه مدت یک ارزیابی از وضعیت نمایندگی های وزارت در خارج از کشور انجام خواهم داد و در چارچوب برنامه های اصلاحی ام رسیدگی به مشکلات در این نمایندگی ها را مورد توجه قرار خواهم داد.

تلاش خواهم کرد تا زمینه تفاهم دو جانبه و چندین جانبه را با شرکای داخلی، نهادهای کمک کننده بین المللی و سازمانهای جهانی ترانسپورت فراهم سازم. این موضوع شامل تلاش برای تحقق برنامه حکومت برای تبدیل نمودن کشور به چهار راه ترانزیتی خواهد بود. در این راستا در اولین روزهای کاری ام با نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا و سایر شرکا جلسات مشورتی دایر نموده روی نحوه همکاری دوجانبه بحث خواهم کرد و  تلاش صورت خواهد گرفت تا اعتماد سازی لازم انجام شده و زمینه کار مشترک دوامدار مساعد گردد.