پلان صدروزدوم وزارت ترانسپورت

مقــدمه:

         به تأسی از هدایات جلالتمآب محترم محمد اشرف " غنی " رئیس جمهوری کشور و تصویب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان منحیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور اینک پلان کار صدروز دوم وزارت ترانسپورت و هوانوردی را غرض معلومات به ملت سر بلند افغانستان در حالی تشریح و توضیح مینمایم که سکتور ترانسپورت در افغانستان شدیداً محتاج سعی و تلاش های شبانه روزی بوده نیازمند تامین مدیریت معیاری، تجهیز و فعال سازی میباشد تا بتواند سهم برجسته خود را در انکشاف ترانسپورتی،‌ رشد تجارتی و پویایی اقتصادی در کشور ایفا نماید. قبل از توضیح پلان صدروز کاری دوم بجا میدانم تا اداره مربوط خویش را به معرفی گرفته دیدگاه، ماموریت، اهداف و نقش ترانسپورت در پایداری اقتصادی را بمنظور روشن شدن اذهان عامه بصورت مختصر ذیلاً بیان نمایم.

معــرفی وزارت

       وزارت ترانسپورت مسئول تنظیم، انسجام و مدیریت امور مربوط به ترانسپورت اعم از زمینی، هوائی، ریلی و جاده ای در کشور بوده منحیث یک نهاد اجرائی، پالیسی سازی، نظارت و کنترول کننده عمل نموده با انکشاف زیربناهای ترانسپورتی در بخش های مختلف رشد تجارتی و پویایی اقتصادی را در کشور تامین مینماید.

از آنجائیکه انکشاف سکتور ترانسپورت در فقرزدایی و بهبود رفاه عامه از اهمیت خاص برخودار و تاثیرات مثبت در انکشاف و توسعه اقتصاد دارد، رشد و انکشاف متوازن را در سرتاسر کشور تامین و روند تجارت را تسهیل و فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی به بار می آورد و با عرضه خدمات معیاری ترانسپورتی چشمه های عایداتی دولت را افزایش میدهد. بنابرین وزارت در نوع خود یکی از نهادهای مهم دولتی در چوکات قوه مجریه بوده امور مربوطه را در روشنی قانون اساسی کشور، قانون ترانسپورت، قانون و مقررات نافذه و خط مشی رئیس جمهوری به پیش میبرد.

دیدگاه وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی

دیدگاه این وزارت را توسعه، انکشاف و رفاه ترانسپورتی در کشور تشکیل میدهد، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی مسوول عرضه خدمات ترانسپورتی عامه میباشد. این وزارت از اجراآت تمامی بخش های مربوط به ترانسپورت نظارت جدی بعمل آورده فعالیت ترانسپورت در افغانستان را مطابق به معیارها و پرنسیپ های پذیرفته شده منطقوی و جهانی عیار و کشور را به یک مرکز بزرگ ترانسپورتی، ترانزیتی و تجارتی در منطقه مبدل میسازد.

ماموریت وزارت ترانسپورت وهوانوردی

     ارتقای کیفیت عرضه خدما در عرصه های مختلف ترانسپورتی با حمایت وتامین ارتباطات قانون مند با سکتور خصوصی بمنظور تقویت فرصت های تجارتی ترانزیتی وثبات اقتصادی که منتج به شغل زایی کاهش فقروبیکاری در کشور گردد ماموریت این وزارت را تشکلیل میدهد. این وزارت با درنظر داشت امکانات پلان صد روز نخست خویش را تطبیق وبا طرح پلانهای صد روز دوم این وزارت مصمم است تا راه را برای بهبود کیفیت خدمات ترانسپورتی به مثابه یک نهاد مسوول وتطبیق کننده پالیسی دولت در روشنی خط مشی ریس جمهوری کشور هموار ساخته در هماهنگی کامل با اطراف ذیدخل یک پلان کاری جامع را اماده و طی جدول زمانی معین با در نظر داشت تفکیک واضع وظایف اجراات انکشافی و توسعه مشخص را در عرصه های ترانسپورتی، جاده ، وترانسپورت شهری روی دست گیرد تبدیل شدن افغانستان به یک معبر بزرگ ترانسپورتی و ترانزیتی میتواند کشور را به یک نقطه اتصال در منطقه مبدل سازد که فواید ان فرامنطقوی خواهد بود.

اهـــداف وزارت

1.     اهداف عمده این وزارت را مدیریت سالم انسجام ونظم ترانسپورتی تشکیل میدهد که با جذب همکاری های داخلی منطقوی  و جهانی به اساس موافقت نامه های دو جانبه چندین جانبه و کنوانسیون های بین المللی این وزارت اتصال ترانسپورتی کشور را به منطقه و جهان با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی افغانستان یقینی و مدیریت حمل  نقل را معیاری خواهد ساخت.

2.     ارتقای ظرفیت نیرو بشری مسلکی عمده ترین و حیاتی ترین بخش کاری این وزارت است که در نبود ان تطبیق پالیسی هاو پلانهای کاری به چالشهای جدی مواجه خواهند گردید.

3.     تکمیل چهارچوب های قانونی که یکی از نیازمندی های عمده ای این وزارت بوده، میتواند تمامی فعالیتهای مربوطه را قانونمند ساخته رابطه کاری و حمایوی این وزارت را با سکتور خصوصی بطور واضع شفاف و مشخص تنظیم نماید.

نقش ترانسپورت در پایداری اقتصادی

        ترانسپورت و زیربنا های ترانسپورتی به مثابه خون و شاه رگ در حیات اقتصادی کشورها هستند . هرگاه خون که همان ترانسپورت است در شاه رگها که همانا زیر بناهای ترانسپورتی هستند جریان سالم داشته باشد و شاه رگها سالم باشد حیات اقتصادی کشور ها سالم و پایدار باقی خواهند ماند در غیر ان حیات اقتصادی بیمار کشورها را به جایی نمی رساند.

ترانسپورت عبارت از حمل و نقل است که انسان از آغازترین روزهای خود با آن سر و کار دارد. ابزار و وسایل ترانسپورت به مرور زمان و با پیشرفت انسان نیز انکشاف تنوع را بخود گرفته است. انسان شکار پیشه ، انسان کشاورز و انسان صنعتی همه از ابزار ترانسپورتی در تغییر وضعیت اقتصادی خود استفاده نموده اند و انقلاب صنعتی ، انقلاب بزرگی نیز در وسایل و ابزار ترانسپورتی رخ داده و به منظور حمل و نقل وحجم بزرگ با سرعت بیشتر از انواع مختلف نیرو استفاده گردیده و حمل و نقل و تغییرات غیر قابل تصور را در زندگی جوامع بشری به بار اورد .

ترانسپورت به حدی در تامین روابط تجارتی و اقتصادی ملت ها نقش بازی کرد که باعث بروز پدیده جهانی شدن گردید و به عنوان انجین اصلی این پدیده جهان را به دهکده تبدیل کرد . در این روند دیگر حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها ارتباط ژرف و ناگسترنی به ترانسپورت پیدا کرد و ترانسپورت از بعد مدیریت حمل و نقل به مساوی خون حیات بخش و زیربناهای ترانسپورتی به مساوی شاهرگ ها اهمیت پیدا کرد که سلامیت و صحت هر دو حیات تجارتی و اقتصادی کشورها را بقاء می بخشد امروزه این اهمیت دیگر جهان شمول گردیده است ، عدم مدیریت سالم و معیار حمل و نقل و عدم موجودیت زیربناهای ترانسپورتی در یک کشور نه تنها باعث کندی ، سکتگی و مشکلات تجارتی و اقتصادی در همان کشور می گردد بلکه برای کشورهای منطقه و جهان نیز مشکلاتی را ایجاد می کند.

بناًبراین، با در نظر داشت اهمیت ترانسپورت در رشد تجارتی و ثبات اقتصادی در این دهکده جهانی و موقعیت جغرافیایی افغانستان که منجر به یک موقعیت خاص جیواکونومیکی و جیوپلوتیکی کشور گردیده است، باید افغانستان به یک معبر بزرگ ترانسپورتی، تجارتی و ترانزیتی در منطقه مبدل گردیده نه تنها نقش موثر را در ثبات اقتصادی منطقه بلکه در ثبات اقتصادی جهان ایفا نماید.افغانستان کوتاهترین راه ترانسپورتی انرژی اسیا میانه به اسیا جنوبی و کوتاهترین راه ترانسپورت کالاهای اسیای جنوبی به اسیا میانه است و همچنان وصل کننده اسیا به جهان است که از این رهگذر می توان ثبات دائمی مالی و اقتصادی را به ارمغان بیاورید و ملت سرافراز افغانستان از رنج های اقتصادی رهایی یابند .

بنابراین در پلان کاری صد روز دوم پیام ما برای مردم شریف افغانستان این است که با در نظر داشت اهمیت ترانسپورت و موقعیت جغرافیایی کشور انچه که در توان داریم به خرج خواهم داد و کشور را به یک نقطه اتصال ، معبر بزرگی ترانسپورتی، ترانزیتی و اقتصادی در منطقه مبدل نماییم . تا از این بالقوه گی های عظیم اکثر نماییم. کشور را از وابستگی های اقتصادی که ازادی حقیقی را سلب می نماید، نجات بخشیم.

پلان کاری صد روز دوم که تقدیم شما می گردد هموار کننده راه برای تهیه، ترتیب و تطبیق پلان صد روز بعد است و وزارت ترانسپورت مصمم است برای هر صد روز پلان های را ترتیب نموده ان را به منصه اجرا بگذارد و در هر بیست و پنج روز راپور پیشرفت تطبیق پلان ها را به مقام عالی ریاست جمهوری، ریاست اجراییه ، پارلمان کشور و ملت شرف افغانستان ارایه بدارد .

گزارش اجراات کاری ازصد روز دوم وزارت ترانسپورت