آرشیف

برای اخذ فایل مربوطه بالای پی دی ایف کلیک نماید تادونلود شود

استراتیژی انکشاف ملی سکتور ترانسپورت جاده

استراتیژی وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی

گزارش اجراات کاری 12 ساله وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی