اطلاعیه


اطلاعیه مفقودی

یک قطعه کارت دخولی واسطه کرولا نمبر پلیت (12335) ریاست تصدی باربری مرکز مربوط وزارت ترانسپورت که به اسم ذبیح الله فرزند سلطان حسین دریورثبت میباشد مفقود گردیده ازاعتبار ساقط مباشد.

 

   اطــلاعــیـه وزارت ترانـــسپورت

رهبری وزارت ترانسپورت از وقوع حادثه دلخراش ترافیکی درمسیر شاهراه کابل مزارشریف، که بتاریخ اول اسد سال روان درساحه د شت (کیله گی) ولایت بغلان صورت گرفته ، با ابراز تاثرات عمیق از وقوع این حادثه وغم شریکی با خانواده های به غم نشسته ، مراتب ذیل را به توجه عموم راننده گان وسایط مسافربری ابلاغ می نماید :

Ø        قبل ازتصمیم به سفر، وسایط نقلیه موتوری همه جانبه معاینه و ازعدم موجودیت عوارض تخنیکی اطمئنان حاصل نمایند .

Ø        در دقایق آغازحرکت ، محل واستعمال وسایل ضد حریق، وهم چنان موقعیت وطریق بازکردن دروازه اضطراری واسطه را به مسافرین ابلاغ نمایند .

Ø        درصورتیکه تایرهای وسایط نقلیه کهنه باشد ، از رانندگی وسایط نقلیه اجتناب صورت گرفته ، تا یرهای غیرقابل اطمئنان درمحورجلوی نصب نگردد.

Ø        راننده گان قبل ازسفر، تایرفالتو (اشتپنی ) خود را معاینه ، سامان ولوازم ضروری را مطابق به شرایط اقلیمی وبسته کمک اولیه صحی را باخود داشته باشند.

Ø        ازجابجائی مسافر بیش ازظرفیت و تعداد چوکی ها دریک واسطه نقلیه ، جداً خود داری شود بخصوص ، در پهلوی راننده.

Ø        اگر راننده ناراحت باشد قبل از راننده گی ویا در جریان راننده گی از خوردن ادویه جات خواب آور خودداری کند.

Ø        راننده گان وسایط نقلیه ، درهنگام راننده گی نباید خودرا  در( پتو یا چادر) پوشانده  و یا درتلیفون همراه صحبت نمایند .

Ø           درجریان راننده گی از دود کردن سگرت واستفاده از نصوار دهن خود داری نمایند (استعمال مواد نشه آور درهرزمان جرم است) .

Ø           ازنوشتن متن ، نصب اشیاء واجناس، منظره و فوتوها، -  درشیشه های وسایط نقلیه ویا آئینه عقب نمای داخل سیت خوداری گردد .

Ø           راننده گان قبل ازحرکت کمربند ایمنی را بسته  و مسافرین را نیز به بستن کمربند دعوت نمایند .

Ø           بارنمودن هرنوع اشیاء واجناس دربام (جنگله) وسایط نقلیه مسافربری، مصونیت حمل ونقل را تهدید می نماید ، ازینرو جداً ممنوع است .

Ø        رانندگان درهنگام سفرعوارض جاده را متوجه بوده - قواعد، اشارات وعلایم ترافیکی راجداً رعایت ، با آهسته و احتیاط کامل راننده گی نمایند.

Ø        وسایط نقلیه جاده یی ، باربری و مسافربری بعد ازگذشت هرشش ماه  در ورکشاپ های مجهز تخنیکی معاینه  و درصورداشتن عارضه ترمیم گردد .   

Ø         در داخل ویا  تولبکس وسایط نقلیه مسافربری – بارسنگین ، مواد زود محترق شونده ، مواد متعفن ویا مواشی (بز وگوسفند وغیره) نباید انتقال گردد .

Ø                 وسایط نقلیه مسافربری باید همه روزه از داخل وبیرون با آب پاک شستشوگردد ( پاک بودن سیت ها وشیت سیت ها شرط مهم واساسی است).

هدف ما سلامتی شما ومسافرین شماست


  به شرکت محترم ساختمانی اسمارت گروت !

    موضوع :رفع نواقصات کاری دردروازه کنترولی بندر شرق (تنگی غارو)

بدین وسیله به تعداد سه ورق گزارش هیئات اعزامی دروازه کنترولی بندر شرق که دارای نواقص وسفارشات است ، ارسال میگردد شرکت ساختمانی موظف است تادرجریان سه یوم نواقص متذکره رارفع وتاسیسات راآماده تسلیم نهائی سازد .تازمانیکه نواقص شامل گزارش هیئات مرفوع نگردد وتسلمی نهائی پروژه به موظفین بندرشرق صورت نگیرد ، مبلغ (دوملیون ودوصدوشصت هزار) افغانی شرکت که بنام تأمینات نزد ریاست محترم مالی واداری موجود است قابل اجرا نمیباشد ، ازجانب دیگر چون قراردادازجانب ریاست محترم تهیه وتدارکات صورت گرفته است ، ریاست محترم تهیه وتدارکات باید بالای شرکت قراردادی فشاروارد نموده ، تاشرکت درمورد اصلاح نواقص شامل گزارش هیئت محترم اقدام عاجل نماید وهرگاه شرکت درزمینه غفلت ورزد ، درمورد فسخ جواز کارشرکت به مراجع ذیربط (وزارت محترم مالیه  واداره محترم آیسا ) اطلاع داده شود .


بریاست محترم عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی!

بتعقیب مکاتبات قبلی یکبار دیگر غرض شفافیت هرچه بیشتر در امور معاشاتی و مصارفاتی اتشه های ترانسپورتی خارج از کشورموارد ذیل هدایت میگردد:

1-غرض اجرای معاشات ، مصارفات ، اتشه های ترانسپورتی خارج از کشور ( ترکمنستان ، تاجکستان ، ایران ، پاکستان ) نمایندگی ها مکلف اند  مکتوب رسمی عنوانی ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی صادر ودر ان ماه های اجرای معاشات و مصارفات  خویش را واضحآ تحریر و مطالبه نمایند.

2-منازل و دفا تر یکه برای کارمندان ودفاتر اتشه های ترانسپورتی خارج از کشور عقد قرار داد صورت میگرد زمانی قانونی میباشد  که بعد از تائید سفارت ویا قنسلی افغانستان  منظوری مقام عالی وزارت را حاصل نموده باشند

3-برای مصارفات مانند اب، قرطاسیه ، مواصلات ،روغنیات، برق ، و غیره  ماهوار نورم مصارفات تعین گردیده اتشه های  ترانسپورتی مکلف اند جزئیات مصارف نورم های فوق را در هر ماه واضحآ تحریر دارند . تعین نورم مصارفات به معنی و مفهوم اجرای مصارفات بدون بل های مورد ضرورت نمیباشد  

4-بل های مصارفاتی قانونا اصل بوده فوتوکاپی فاقد اعتبار میباشد

بل های مصارفاتی که به لسان های خارجی تحریر میگردد اتشه های ترانسپورتی مکلــــف و موظف اند  در پشت بل ها به لسان ملـــــی ( پشتو یا دری ) و مقدار مصارفات را واضحآ تحریر مهر وامضا نماینددر غیر ان مصارفات قابل اجرا نبوده مستردمیگردد

5-مدیریت عمومی محاسبه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی غرض شفافیت هرچه بیشتر مصارفات برای هریک :

 1-کرایه خانه کارمندان اتشه های ترانسپورتی . 2-کرایئه دفاتر . 3-بیمه صحی .- 4 –اب برق . 5-قرطاسیه. 6-روغنیات. 7-مواصلات. 8-معاشات .9-کرایئه منزل 10-ترمیم وسایط م-16 های معاشاتی ومصارفاتی جداگانه ترتیب واسناد مورد ضرورت ضمایم ان گردد

جادادن چندین نوع مصارفات در یک حواله م-16 مصارفاتی سبب مشکلات و مغلقیت موارد میگردد که مدیریت عمومی محاسبه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی  جدا در نظر داشته باشد  

6-برای اجرای کرائیه منازل و کرایه دفاتر بعد از منظوری مقام عالی وزارت هر گاه فوتو کاپی قرار داد ها غرض پرداخت کرایه ه بریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی ارسال میگردد مسول کل ان مکلف اند  فوتو کاپی را تائید و تحریر دارند که فوتوکاپی مطابق اصل است مهر وامضا نمایند

7-هرگاه عقد قرار داد دفاتر و منزل اتشه های ترانسپورتی به ماه های عیسوی طی مراحل گردیده باشد غرض اجرای کرایه ماه های عیسوی را در مطابقت ماه ها ی شمسی تحریر ادرند

8-بودجه هر سال مالی برای همان سال مالی میباشد اتشه های ترانسپورتی در مرحله اول و ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی در مرحله دوم مکلف و موظف اند که راپور معاشات ومصارفات شان را الی ختم سال مالی مربوطه طی مراحل نمایند تا شفافیت هر چه بیشتر در امور حسابی بو جود اید.

9-طوریکه شماره صادره ی مکاتب اتشه های ترانسپورتی عنوانی ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی ملاحظه میگردد مکاتب ارسالی اتشه ها مدت زیاد ی در مدیریت عمومی محاسبه ان ریاست معطل میماند  وبعد از مدتی م16 های معاشاتی ومصارفاتی ان ترتیب طی مراحل میگردد لهذا اکیدا هدایت میگردد تا در کمترین زمان و بدون توقف در طی مراحل همچو اسناد اقدام قانونی نمایند  


 

اطــــــــــلاعــــــیــــه

بنام خداوند بزرک وتوانا

ریاست خدمات تخنیکی ومصونیت وزارت ترانسپورت ازعموم راننده گان وسایط نقلیه مسافربری احترامانه تقاضا بعمل میاورد تا مراتب آتی را جداً رعایت کنند:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø    قبل ازتصمیم به سفر، مطمئین شوید که واسطه نقلیه شما کدام عارضه تخنیکی ندارد.

Ø    پیش ازسوارکردن مسافرباید موتر تانرا ازداخل وبیرون باآب وپودرخوب شستشوکنید.

Ø    اگرتایرهای موتر شما مطمئن نیست ویا کهنه وفرسوده است لطفاً سفرنکنید.

Ø    تایرهای جدید وقابل اطمینان را درقسمت حصه جلوی موترتان نصب کنید.

Ø    قبل ازسفر، تایراشتپنی رامعاینه کنید، بسته صحی ، جک، سامان ولوازم ضروری راباخودداشته باشید.

Ø    ازسوارکردن مسافرزیاد ترازشمارش چوکی خود داری کنید بخصوص درسیت جلوی یا پهلوی خودتان.

Ø    درموترمسافربری هیچگاه - بار، مواد که زود آتش می گیرد، ویا مواشی (بزوگوسفند .....)انتقال ندهید.

Ø    اگرناراحت باشید قبل ازراننده گی ویادرهنگام راننده گی ازخوردن ادویه جات خواب آورخودداری کنید.

Ø    درهنگام راننده گی ازصحبت کردن درتیلفون ، کشیدن سگرت وانداختن نصوارصرف نظرکنید.

Ø  ازنصب، منظره وعکس درشیشه جلوی، ویا آویختن بعضی اشیاء درآئینه عقب نمای داخل سیت موترتان خود داری کنید، زیرا این اشیاء فکرشمارا مغشوش میسازد ودرآینده به تکلیف اعصاب مبتلامی شوید.

Ø    دربام(جنگله)موترتان اشیاء واجناس که وزن زیاد دارد یا سبکبارکه ارتفاع موتررا زیاد کند جابجا نکنید.

Ø    قبل ازحرکت کمربند سیت را ببندید و مسافرین راهم مجبورنمائید تا کمربند هارا بسته کنند.

Ø    درهنگام سفر،عوارض جاده، اشارات وعلایم ترافیکی راجداًرعایت کرده،آهسته وبااحتیاط راننده گی کنید.

Ø    درسفرهرلحضه خداوند (ج) رایاد کنید، بامسافرین رویه نیک کرده وبه مشکل آنها رسیده گی نمائید.

Ø    هرشش ماه بعد، حتماً موترتانرا نزد یک آهنگرومستری لایق و ورزیده ببرید تا آنرامعاینه تخنیکی کند.

هدف ما سلامتی شما ومسافرین شماستاعلامیه وزارت ترانسپورت و هوانواردی !

رهبری این وزارت جهت فراهم ساختن سهولت برای هموطنان عزیز به خصوص ولایات  کندز، تخار و بدخشان، وزیر ترانسپورت و هوانواردی روز گذشته با مسوولان شرکت های هوایی و شرکت های زمینی دیدار نموده ، ضمن ستایش از زحمات شبانه روزی شرکت های هوایی و زمینی در زمینه انتقال مسافرین و شهروندان بیجا شدهء ولایت های شمالشرق ، از مسوولان شرکت های هوایی خواست تا تعداد پرواز ها را به ولایت های آسیب پذیر افزایش داده، ه قیمت کرایه تکت ها سهولت های لازم را بار آورده واز هر نوع اضافه ستانی جداٌ خود داری نمایند .

وزیر ترانسپورت و هوانواردی از تمامی شرکت های هوایی وشرکت های زمینی خواست تا در حالت اضطرار به هموطنان بی بضاعت و بیجا شدگان توجه جدی نموده در انتقال شان با در نظر داشت حس مردم دوستی همکاری همه جانبه نمایند و وفوق العاده جداول ازدیاد پرواز های خویش را ترتیب و دین وطنی خویش را ادا نمایند  

و همچنان در جلسه مشترک که با شرکت های مسافر بری زمینی و هوایی داشتند به تمامی شرکت های مسافر بری هدایت دادند تا پروگرام های انتقال مسافرین را از ساحات آسیب پذیر افزایش داده و حتی المکان سعی بعمل آید تا نسبت به روز های عادی در کرایه رفت و برگشت خویش تنزیل بعمل آوردند .

مسوولان شرکت های ترانسپورتی ضمن ابراز موافقه تعهد نمودند تا مطابق هدایت جلاالتماب وزیر صاحب عمل نموده و دین وطنی خویش در مقابل هموطنان خویش به خصوص در نواحی ولایات شمالشرق کشور ادا نمایند .

وزارت ترانسپورت و هوانواردی از آغاز وضعیت نا هنجار در ولایت های شمالشرق کشور تلاش دارد تا زمینه های خوبی را برای انتقال مسافرین و بیجا شدگان از این ولایت ها در مناطق امن فراهم نماید تا تمامی شهروندان کشور از مصیبت های پیش آمده نجات یابند .

در این میان شرکت هوایی کام ایر  روز گذشته سه پرواز چرخبال را به منظور انتقال بیجا شدگان از شیر خان بندر به مزار شریف  انجام داده که حین پرواز به شیر خان بندر ادویه و  خوراکه باب به نیازمندان انتقال داده است و تلاش ها نیز برای گسترش آن جریان دارد .

از سوی هم گزارش های که به وزارت ترانسپورت و هوانواردی مواصلت ورزیده نشان میدهدکه این شرکت امروز نیز 4 پرواز چرخبال را به خاطر انتقال بیجا شدگان از شیر خان بندر به مزار شریف انجام داده که حین پرواز به شیر خان بندر، به خانواده های نیازمند کمک های اولیه و ادویه جات را انتقال داده است .

در همین حال شرکت هوایی افق شرق به منظور ایجاد سهولت به بیجا شدگان و شهروندان ولایات  شمالشرق کشور نیز روزانه چهار پرواز را از ولایت های شمالشرق به کابل انجام میدهد تا مردم آسیب پذیر از مشکلات موجوده نجات داده شوند .

شرکت های ترانسپورت زمینی  در شرایط که نا امنی هم فرا راه شان قرار دارد جهت کمک به هموطنان عزیز در مناطق نا امن طبق هدایت وزیر ترانسپورت و هوانواردی فعالیت خویش را آغاز کرده و موتر های مسافر بری نوع 404 جهت انتقال بیچا شدگان و مسافرین با مردم همکاری می نمایند.

وزارت ترانسپورت ضمن ستایش و قدردانی از همکاری های دوامدار شرکت های هوایی و زمینی ، با تمامی امکانات میکوشد تا به شهروندان ولایت های شمالشرق کشور که در نا امنی های اخیر آسیب دیده اند سهولت های بیشتر را فراهم نموده و برای انتقال آنان در مناطق امن و مناسب همکار بوده و این پروسه را به صورت دوامدار کنترول،پیگیری و مدیریت می نماید .


 


بریاست محترم عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی!

چنانچه آنریاست محترم درجریان است که درجلسه هیئت رفبری تاریخی 1394/7/6 که تحت ریاست جلالتماب وزیر صاحب ترانسپورت وهوانوردی ملکی برگزارگردیده بود چنین فیصله بعمل آمده است.

((یک سیستم الکترونیکی مرکزی ایجاد وگزارش عواید یومیه ،  هفته واروماهوار ارسالی منابع عایداتی منجمله بنادرپنجگانه نمایندگی های تنظیم ترانسپورت زمینی مقیم کشورهای خارجی (پشاور، کویته ف تاجکستان ، ترکمنستان ومشهد ) ) توسط آمریت تکنالوژی معلوماتی (IT) ازطریق ویب سایت وزارت به نشر برسد.

بدین وسیله تقاضا میگرددد به منظور راپوردهی به موقع عواید به تمام نمایندگی ها وشعبات عایداتی تان هدایت دهید که طبق فیصله فوق الذکرراپورعواید خویش رابطورهفته واروماهوار توام باآویز بانکی شان به ایمیل آدرس ibrahimjoyamotca@yahoo.com ارسال ونیز به مبائیل نمبر (0786820536) اطمینان داده درحصه خویش اجراات بدارند.

قابل ذکراست که آمریت عواید ریاست مالی واداری ازچگونگی راپورعواید واصله وزارت مالیه رادرجریان قرارداده اجراات نماید.


بریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی!

طوریکه بمشاهده میرسد عواید نمایندگی های تنظیم ترانسپورت زمینی خارجی آنریاست توسط بانک های کشور های پاکستان ، ایران ، تاجکستان وترکمنستان به جانب کشور افغانستان بطور ماهوار انتقال نیافته وچندین ماه درآن بانک ها تجمع نموده وکشورهای فوق الذکرازآن سود میبرند.

بناً موضوع بشما به تعقیب یادآوری های قبلی یکباردیگر نگاشته میشود تاازطریق خویش به نمایندگی مربوطه مقیم درخارج کشور تفهیم بدارید تاعواید شانرا بطور مداوم درطی هرماه انتقال نمایند .

مراتب فوق بشما تحریر شد درزمینه اجراات لازم نموده اطمینان دهید.


بریاست محترم ترانسپورت تنظیم زمینی!

عطف به استلامیه (85) مورخ 1392/02/4 آن ریاست محترم احتراماً نگاشته میشود:

نورم جدید معاشات سکرترسوم نماینده گی های این وزارت مقیم ایران ، پاکستان وتاجکستان ازتاریخ 1391/1/1قرارذیل مرعی الاجرا میباشد.

شماره   نماینده گی      بست           معاش ماهوار          بیمه صحی ماهوار

1-       تهران          سکرتراول         0                     0

           //              سکرتردوم         0                     0 

           //             سکرترسوم      1723.47یورو     345 یورو

2-      مشهد            سکرتراول        0                     0

          //               سکرتردوم        0                     0

          //              سکرترسوم        1590.9یورو       345 یورو

3-     دوشنبه          سکرتراول         0                     0

         //               سکرتردوم         0                     0 

         //              سکرترسوم        2170 دالر           360 دالر

4-    کویته            سکرترسوم      2100 دالر            513 دالر

5-    پشاور           سکرترسوم      2100 دالر            513 دالر

درقسمت مصارف (گاز ، برق ، تیلفون ، مواصلات ، دعوت ونشرات ) درزمینه نورم معین راتعین خواهند فرمود.

کرایه منزل ماهواربرویت قرارداد وبعدازدریافت موافقه ومنظوری وزارت محترم صورت میگیرد.


 بریاست محترم عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی!

به تعقیب نامه های نمبر (411) 1394/1/17 ، (488) 1394/2/2 و(538) 1394/3/5 خویش یکبار دیگرمینگاریم تابرطبق محتویات نامه های وزارت محترم مالیه ، وزارت محترم امورخارجه وریاست محترم دافغانستان بانک که قبلاً برایتان ذریعه نامه های نمبر فوق ارسال گردیده است بخاطر ایجاد سهولت درحصه ایجاد نمبر حساب رسمی برای نماینده گی های خارجی جهت انتقال معاشات وسائرمصارفات کارمندان نماینده گی های متذکره ازطریق خویش اصولا اقدام عاجل نموده اطمینان دهید.


بریاست محترم تنظیم ترانسپورت زمینی!

 طوریکه اطلاع دارید کارمندانیکه دراتشه ترانسپورتی خارج ازکشور ایفا وظیفه می نمایند غرض بود باش شان قراردادی باصاحب منازل درکشور های مربوطه عقد می نمایند که اصولاً بعدازتائید قونسلی ویاسفارت افغانستان مقیم کشور های مربوطه ازاین تاریخ به بعد هدایت میگردد قراردادهائیکه درهمچو موارد صورت میگرد منظوری آمر ذیصلاح وزارت رانیز گرفته تاازیک طرف شفافیت بهتر حسابی بوجود آید وازجانبی دیگر دردست داشتن همچواسناد درکمیته دفاع بودجه وزارت مالیه تخصیصات لازمه گرفته شود.