دورنما،مقصد واهداف وزارت

.دورنما،مقصد واهداف وزارت 

مأموریت نخست وزارت ترانسپورت دیزاین، تنظیم، اداره و مدیریت یک سیستم ترانسپورتی موثر، مصئون، قابل دسترس، با داشتن محیط دوستانه، منصفانه، قابل پرداخت، مدرن، با کیفیت بالا و تشویق رشد اقتصاد کشور با سهمگیری کامل سکتور خصوصی می باشد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی باید قادر به:

  • تأمین موثر خدمات ترانسپورتی عامه برای مردم در دهات، ولایات و شهرها؛
  • قادر ساختن میادین هوایی عمده افغانستان و وظیفه نظارتی هوانوردی ملکی مطابق به مقتضیات سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ICAO ) به منظور جذب خطوط هوایی جهان برای خدمت به افغانستان؛
  • ایجاد زیرساخت های ضروری و بلند بردن ظرفیت فعالیت ترانسپورتی هوایی داخلی و بین المللی؛
  • رشد محیط رقابت آزاد هوانوردی برای خدمات داخلی و بین المللی.

برای بدست آوردن اهداف وزارت اینجا کلیک کنید.