داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی یک باب ورکشاپ گاز تخنیکی قسمت شمال شرقی ملکیت تصدی ملی بس .
به اساس حکم نمبر (758) مورخ 1397/6/21 مقام محترم وزارت ترانسپورت ورشد عواید خویش اداره ملی بس درنظر دارد یک باب ورکشاپ گاز تخنیکی قسمت شمال شرقی ملکیت خویش را باپایه های توزیع آن برای مدت سه سال به کرایه بدهد .البته درمجلس مزائیده تاریخی...
Sep 19, 2018 -
اعلان داوطلبی تهیه وتدارک کمپیوترباب وفرنیچرباب
وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک کمپیوترباب وفرنیچرباب مورد ضرورت ریاست واحد حمایوی دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/019/DB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{آمریت تدارکات ،...
Sep 12, 2018 -
اعلان داوطلبی تهیه وتدارک (19500) کیلوگرام گاز مایع مورد ضرورت وزارت.
وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک (19500) کیلوگرام گاز مایع مورد ضرورت وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/017/DB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{آمریت تدارکات ، ریاست...
Sep 12, 2018 -
اعلان داوطلبی تهیه وتدارک نصب ومنتاژ دستگاه رد یابی (GPS) درتصدی ملی بس.
وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک نصب ومنتاژ دستگاه ردیابی (GPS) درتصدی ملی بس مورد ضرورت ریاست پالیسی وپلان دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/014/DB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور...
Sep 12, 2018 -
اعلان داوطلبی تهیه وتدارک ومنتاژ کمره های امنیتی
وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک نصب ومنتاژ کمره های امنیتی مورد ضرورت تصدی ملی بس دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/018/DB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{آمریت تدارکات ،...
Sep 12, 2018 -
اعلان داوطلبی تجهیزات تخنیکی (ماشینری وابزارکار) ریاست تصدی ملی بس.
وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک تجهیزات تخنیکی (ماشینری وابزارکار ) ریاست تصدی ملی بس دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/016/OB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{آمریت...
Sep 10, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه تهیه پرزه جات (28) عراده وسایط مرکز وزارت.
وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه تهیه پرزه جات (28) عراده وسایط مرکز وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/006/OB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{آمریت تدارکات ریاست تدارکات }...
Sep 10, 2018 -
اعلان داوطلبی تهیه وتدارک اجناس تکنالوژی باب مورد ضرورت.
موضوع : اعلان داوطلبی تهیه وتدارک اجناس تکنالوژی باب مورد ضرورت. وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک اجناس ولوازم تکنالوژی باب مورد ضرورت وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/001/OB/97)...
Aug 06, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه تهیه پرزه جات (28) عراده وسایط مرکز وزارت.
موضوع : اعلان داوطلبی پروژه تهیه پرزه جات (28) عراده وسایط مرکز وزارت. وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه تهیه پرزه جات (28) عراده وسایط مرکز وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/006/OB/97) اشتراک...
Aug 06, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه تهیه قرطاسیه باب مطبوع ، غیر مطبوع وطباعتی مرکز وزارت.
موضوع : اعلان داوطلبی پروژه تهیه قرطاسیه باب مطبوع ، غیر مطبوع وطباعتی مرکز وزارت. وزارت ترانسپورت ، ازتمام داو طلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی اعلان داوطلبی پروژه تهیه قرطاسیه باب مطبوع ،غیر مطبوع وطباعتی مرکز وزارت .دارای...
Jul 22, 2018 -
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد