اعلان داوطلبی تهیه وتدارک ومنتاژ کمره های امنیتی

تاریخ نشر: Sep 12, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک نصب ومنتاژ کمره های امنیتی مورد ضرورت تصدی ملی بس دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/018/DB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{آمریت تدارکات ، ریاست تدارکات } بدست اورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل ازظهر } مورخ {15/میزان /1397} به { ریاست تدارکات ، وزارت ترانسپورت } واقع { انصاری وات ، متصل رادیو تلوزیون ملی } ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفرطور گرنتی بانک مبلغ (200000) دوصد هزارافغانی اخذ میگردد .جلسه افرگشایی به تارزیخ {15/میزان/1397 } ساعت {10:00قبل ازظهر} در{ تالار کتاب خانه وزارت منزل دوم } تدویر میگردد.