اعلان داوطلبی تهیه وتدارک کمپیوترباب وفرنیچرباب

تاریخ نشر: Sep 12, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک کمپیوترباب وفرنیچرباب مورد ضرورت ریاست واحد حمایوی دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/019/DB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از{آمریت تدارکات ، ریاست تدارکات } بدست اورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل ازظهر } مورخ {17/میزان /1397} به { ریاست تدارکات ، وزارت ترانسپورت } واقع { انصاری وات ، متصل رادیو تلوزیون ملی } ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفرطور گرنتی بانک مبلغ (75000) هفتادوپنج هزارافغانی اخذ میگردد .جلسه افرگشایی به تارزیخ {17/میزان/1397 } ساعت {10:00قبل ازظهر} در{ تالار کتاب خانه وزارت منزل دوم } تدویر میگردد.