اعلان داوطلبی یک باب ورکشاپ گاز تخنیکی قسمت شمال شرقی ملکیت تصدی ملی بس .

تاریخ نشر: Sep 19, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

به اساس حکم نمبر (758) مورخ 1397/6/21 مقام محترم وزارت ترانسپورت ورشد عواید خویش اداره ملی بس درنظر دارد یک باب ورکشاپ گاز تخنیکی قسمت شمال شرقی ملکیت خویش را باپایه های توزیع آن برای مدت سه سال به کرایه بدهد .البته درمجلس مزائیده تاریخی 1397/6/6شرکت گاز تخنیکی فروتن (مستاجرقبلی ) ماهانه مبلغ (125000) یک صدوبیست وپنج هزارافغانی بلند ترین نرخ را قبول دارگردیده بود شرکت های که خواهان مزائیده بیشتر راداشته باشند درخواستی های خویش را ضم جواز مربوطه ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (10) یوم کاری به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات ریاست تصدی ملی بس واقع مکروریان کهنه تسلیم نموده شرطنامه را ملاحظه میتوانند، تضمین نقداً اخذ میگردد.