عضویت در سازمان های بین المللی

بعد از جنگهای داخلی و با روی کار آمدن حکومت جدید به مرور زمان افغانستان به عنوان یک عضو فعال در سازمانهای بین المللی و منطقوی شروع به فعالیت نمود. بسیاری از این سازمانها، یکی از مهمترین اهداف فعالیتشان، فعالیت در عرصه حمل و نقل و ایجاد سهولتهای حمل و نقل برای کشورهای عضو  بوده است.

سازمانهای بین المللی و منطقوی که افغانستان عضویت آنها را دارد که در بخش ترانسپورت هم فعالیت چشمگیر دارند به شرح ذیل می باشد: 

اداره ملی سرک

شماره

عنوان

دانلود

1

   

2

 

 

3

   

 

 

اداره تنظیم ترافیک جاده 

شماره

عنوان

دانلود

1

   

2

   

3

   

 

 

اداره ترانسپورت جاده

شماره

عنوان

دانلود

1

سازمان ایکو (ECO)

 

2

سازمان سارک (SAARC)

 

3

سازمان کرک ((CAREC

 

4

سازمان همکاریهای کشورهای اسلامی  (OIC)

 

5

اتحادیه بین المللی جاده ای (IRU)

 

7

سازمان تراسیکا (TRASICA)

 

 

 

اداره خط اهن

شماره

عنوان

دانلود

1

   

2

   

3

   

 

 

اداره هوانوردی ملکی

شماره

عنوان

دانلود

1

   

2

   

3