موافقتنامه های ترانسپورتی

افغانستان ازآغاز دوره حکومت موقت در سال 1380 االی1393  باکشورهای جهان ، تفاهم نامه های دوجانبه همکاری امضا نموده است که قرارذیل میباشد:

    یاداداشت تفاهم بین وزارت ترانسپورت دولت انتقالی اسلامی افغانستان با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان 7 سپتامبر2002

    یادداشت های توافق (تفاهم) اولین جلسه کمیسیون افغان ترکیه 27 اپریل 2005

    یادداشت تفاهم بین وزارت خانه های ترانسپورت وهوانوردی ملکی جمهوری اسلامی افغانستان ووزارت نقلیات جمهوری تاجکستان

    اولین نشست گروه کاری مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 31می 2010

    یادداشت تفاهم سومین اجلاس کمیسون مشترک همکاری های جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 15-14 نوامبر2010

    یادداشت تفاهم مزاکرات مربوط به نشست کارشناسی فی مابین نماینده گان دست گاه های ذیربط مستقردرپایانه مرزی دوغارون اسلام قلعه 8/4/1389

    دومین نشست گروه کاری مشترک همکاری های اقتصادی  بین جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 8- 9 ماه دلو1390

    چهارمین اجلاس کمیسون مشترک همکاری‌های بین جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 15سنبله 1391

    تفاهم نامه چهارمین اجلاس کمیته مشترک همکاریهای حمل ونقل بین المللی جاده ای جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 25/11/1391

    یادداشت تفاهم دومین نشست مشترک مرزی فی مابین جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران پایانه مرزی دوغارون 19/3/1392

    یادداشت تفاهم همکاری درعرصه ترانسپورت میان وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی جمهوری اسلامی افغانستان وامورترانسپورت جمهوری کوریا4/7/2013

    یادداشت تفاهم همکاری درعرصه ترانسپورت میان وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی جمهوری اسلامی افغانستان وامورترانسپورت جمهوری لاتویا