همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۱:۲۹
Background image

افسر اصلاح و انکشاف اداره

هدف وظیفه :مدیریت، نظارت و کنترول از تطبیق درست برنامه اصلاحی جهت بهبود سیستم اداری بمنظورعرضه خدمات بهتر مطابق به اهداف استراتیژیک  اداره ترانسپورت جاده

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۴:۷
Background image

مدیر عمومی تخنیکی حادثات

هدف وظیفه: نظارت از تطبیق برنامه های ترانسپورتی، بررسی تخنیکی حادثات و بررسی صورت فعالیت وسایط تضمینی.

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۴:۴
Background image

مدیر هماهنگی دونرها

هدف وظیفه: تأمین ارتباط و تقویت هماهنگی میان، فعالیت ها و ریاست ها و تمویل کننده گان به منظور جلب حمایت دونر ها در امر تطبیق پروژه های پیشنهادی وزارت.

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۴:۰
Background image

مدیرعمومی نمایندگی ترانسپورت

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام شرکت های ترانسپورتی به منظور رفع نیازمندیهای انتقالاتی، فراهم آوری تسهیلات برای شرکتها و وسایط ترانسپورتی، کنترول و نظارت از جمع آوری عواید ترانسپورتی، تطبیق . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۳:۵۷
Background image

مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ ها

هدف وظیفه: تعیین موقعیت ها و تنظیم صنوف تخنیکی و ترمیماتی مربوط به وسایط نقلیه مطابق به معیارهای شهری، ارتقای کیفیت ترمیم در ورکشاپهای تخنیکی و ترمیماتی و معیاری سازی آنها.

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۳:۵۴
Background image

مدیر عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی

هدف وظیفه:  تنظیم، کنترول و نظارت امور ترانسپورتی مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های موجود در امور ترانسپورتی.       

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۳:۵۱
Background image

مدیر عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی

هدف وظیفه:  تنظیم، کنترول و نظارت امور ترانسپورتی مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های موجود در امور ترانسپورتی.      

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۳:۴۸
Background image

مدیر عمومی تحصیل جرایم

هدف وظیفه: تحلیل و ارزیابی کتابچه های سیر ترانسپورتی جهت تحصیل جرایم خلاف رفتار عراده جات بر وفق مواد قانون به منظور تنظیم بهتر و قانونمند شدن فعالیت های ترانسپورتی.

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۳:۴۵
Background image

مدیر عمومی پروژه های انکشافی

هدف وظیفه: تسهیل، نظارت و هماهنگی میان برنامه ها، واحد ها و تمویل کنندگان پروژه ها به منظور تطبیق درست و بموقع آن.

Pagination