همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۲
Background image

آمرارتقا ظرفیت

هدف وظیفه: مدیریت ونظارت از طرح و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقأ ظرفیت کارکنان مطابق با قوانین وطرزالعمل های نافذه.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۲۳
Background image

امر انکشاف اداره

هدف وظیفه: انکشاف و تعیین وظایف و اهداف مربوط انکشاف اداره، پلانگذاری منابع بشری و اجرای سایر وظایف مربوط و اطمینان از تطبیق موثر آن در وزارت/اداره

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۱۸
Background image

کارشناس زیربناهای ترانسپورتی (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: رهنمائی های تخنیکی درساحات دیزاین و اعمار تاسیسات زیر بناهای ترانسپورتی و ارائه مشوره جهت فراهم آوری تسهیلات زیربنائی (ترمینل های ترانسپورت، استیشن ها و غیره).

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۱۳
Background image

کارشناس طرح شبکه های ترانسپورتی (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: مطالعه، تحلیل، ارزیابی و طرح نظرهای مسلکی و فنی در ارتباط به پروژه ها و برنامه های انکشافی وزارت ترانسپورت.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۷
Background image

مدیرعمومی تکنالوژی معلوماتی (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: تجهیز و عرضه خدمات تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی برای تمام شعبات مرکزی وزارت.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۰:۵۸
Background image

متخصص ترانسپورت شهری (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: ارائه طرح های مفید، جامع و علمی جهت بهبود وضعیت ترانسپورت شهری و مدرن سازی ترانسپورت شهری.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۰:۵۳
Background image

متخصص ایجاد ایستگاه ها و توقف گاه ها (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول و مراقبت دایمی از تطبیق پلان و پروگرام های اداره در بخش ترانسپورت باربری و مسافربری شهری و هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل بمنظور انسجام فعالیت های مشترک . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۰:۴۶
Background image

مدیرعمومی طرح قوانین و مقررات ترانسپورتی (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: تهیه و ترتیب قوانین و مقررات برمبنای ضرورت و پیشنهاد بخش های مربوط به وزارت ترانسپورت به منظور تنظیم و قانونی ساختن فعالیت هایشان.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۰:۴۰
Background image

مدیرعمومی تخنیکی حادثات (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: نظارت از تطبیق برنامه های ترانسپورتی، بررسی تخنیکی حادثات و بررسی صورت فعالیت وسایط تضمینی.

Pagination