همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۹:۶
Background image

امرزون کابل اداره قوایکار

امر زون کابلاداره قوای کار در کل مسئولیت پیشبرد تمامی امور تخنیکی، اداری و مالی این اداره را در سطح زون مربوط خویش به عهده دارد. همچنان شخص مذکور مسئولیت نظارت و ارزیابی امور تخنیکی را . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۵۵
Background image

سرویر

جمع آوری ارقام حقیقی از تردد تمام وسایط ترانسپورتی از بنادر کشور و شهر کابل مطابق به روش سیستماتیک و معتبر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۵۳
Background image

کارمند پیگری از اجراآت کاری واحد حمایوی استراتیژیک

کنترول از  ترتیب ، تنظیم ، وارده و صادره اسناد به مراجع مربوطه  و تعقیب مصوبات غرض اجراات به موقع

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۵۱
Background image

متخصص الکترونیک سازی پروسه های کاری

مطالعه و بررسی امکان الکترونیک سازی دروازه های ورودی و خروجی شهرها و تدوین طرح و پلان عمل برای تطبیق این پروژه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۴۸
Background image

متخصص مهندسی ساختمان های ترانسپورتی

انکشاف؛ معیاری سازی و بهبود در وضعیت موجود ساختمانهای ترانسپورتی؛

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۴۶
Background image

مشاور حقوقی (در امور اسناد تقنینی)

ترتیب ، طرح و تدوین قوانین، مقرره ها ، طرزالعمل ها، معاهدات و موافقت نامه ها ترانسپورتی به منظور تسهیل بخشیدن خدمات و استندرد سازی ترانسپورت در کشور

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۴۱
Background image

متخصص مالی

تنظیم عملکرد ها، ظرفیت و سیستم سازی مطابق پلان مالی  جهت بهبود و ارایه  خدمات با کیفیت ، مالی  اداره ترانسپورت جاده و پروژه آمریت و احد حمایوی  

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۲۱
Background image

مشاور ارشد تدارکات

تنظیم عملکرد ها مطابق پلان تدارکاتی جهت بهبود خدمات با کیفیت ،قیمت های کمتر درخریدای اجناس وخدمات

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۱۴
Background image

آفسر ارشد تکنالوژی معلوماتی ( در امور ملی بس )

متخصص نظارت و ارزیابی تخنیکی در چوکات وزارت ترانسپورت و تحت اثر ریاست واحد حمایوی استراتیژیک جهت نظارت از پروسه های عملیاتی، تخنیکی، ترمیماتی و ارائه مشوره های مثمر جهت بهبود فعالیت . . .

Pagination