همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۱۰:۴۷
Background image

مدیر عمومی پلانگذاری

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۱۰:۳۷
Background image

کارشناس طرح شبکه های ترانسپورتی

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۱۰:۲۴
Background image

کارشناس تأمین مصونیت حمل و نقل

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۹:۵۶
Background image

عضو مسلکی امور ساختمانی و خدمات مشورتی

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۹:۲۸
Background image

مدیرعمومی تنظیم ترانسپورت زمینی

هدف وظیفه: تنظیم،کنترول و نظارت امور ترانسپورتی مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های موجود در امور ترانسپورتی.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۹:۱۳
Background image

مدیرعمومی تنظیم ترانسپورت زمینی

هدف وظیفه: تنظیم،کنترول و نظارت امور ترانسپورتی مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های موجود در امور ترانسپورتی.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۹:۱
Background image

آمریت تنظیم ترانسپورت ولایت بدخشان

هدف وظیفه: تنظیم، کنترول و نظارت از امور ترانسپورت مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های موجود در امور ترانسپورتی.

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ - ۹:۲۹
Background image

متخصص ارشد پالیسی و حقوقی (NTA)

هدف وظیفه: هدف وظیفه : مسولیت حقوقی و اریه مشوره های حقوقی در مطابقت به قوانین نافذه کشور غرض تطبیق طرح ترانسپورت عامه مطابق با قوانین و مقررات نور ماتیف ها ، پالیسی ها ، و طرز العمل . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ - ۹:۲۳
Background image

سکرتریت (NTA)

معلومات درباره وزارت ترانسپورت«

هدف ابتدایی وزارت ترانسپورت عبارت از طرح تنظیم نظار و مدیریت کردن سیستم ترانسپورت زمینی باهم همکاری شرکت های خصوصی میباشد. این وزارت در تلاش برای ساختن . . .

Pagination