همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۳:۱۷
Background image

امربر اسناد و ارتباط

انجام وظیفه یومیه جهت پاک کاری دفتر و رساندن مکاتیب به مراجع مربوط.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۳:۱۳
Background image

امربر مدیریت تحریرات

انجام وظیفه یومیه جهت پاک کاری دفتر و رساندن مکاتیب به مراجع مربوط.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۳:۸
Background image

دروازه بان   

 باز و بسته نمودن دروازه دخولی و خروجی وزارت برای مراجعین و وسایط در هماهنگی با بخش امنیت

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۱:۴۷
Background image

خانه سامان  

حفظ ونگهداری تجهیزات دفتری مقام جهت جلوگیری از مفقود وضایع شدن اسناد وتجهیزات دفتر

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

دریور (راننده)  

  پیشبرد امور رانندگی با درنظر داشت قوانین ترافیک.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۱:۳۷
Background image

آشپز

طبخ ماکول چاشت کارمندان وزارت در وقت معین.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۱:۱۶
Background image

ویرنگکار

سرویس مکمل سیستم برق وسایط حمل و نقل.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۲
Background image

آمرارتقا ظرفیت

هدف وظیفه: مدیریت ونظارت از طرح و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقأ ظرفیت کارکنان مطابق با قوانین وطرزالعمل های نافذه.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۲۳
Background image

امر انکشاف اداره

هدف وظیفه: انکشاف و تعیین وظایف و اهداف مربوط انکشاف اداره، پلانگذاری منابع بشری و اجرای سایر وظایف مربوط و اطمینان از تطبیق موثر آن در وزارت/اداره

Pagination