اسناد حقوقی وعامه

قوانین و مقرره ها  
لوایج و طرزالعمل ها  
موافقتنامه ها  
عضویت در سازمان های بین المللی  
سازمان های بین المللی همکار