اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد.

Anwar Yaqoubi
etae

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی ازفقره (2) وماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاعیه عمومی رسانیده میشود که وزارت ترانسپورت درنظر دارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک (29) قلم رنگباب پرنتر وماشین های فوتوکاپی مورد ضرورت وزارت را باشرکت مسعود نور لمیتد دارنده جواز نمبر (13563) ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت فکری وزارت محترم تجارت وصنایع واقع چهارراهی حوزه 4، مرکز کابل ، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (2063553) دومیلیونوشصت وسه هزاروپنجصدوپنجاه وسه افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام بادلایل ان به ریاست تدارکات ، وزارت ترانسپورت ، واقع انصاری وات متصل رادیوتلویزیون ملی ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قراردادنبوده الی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد نخواهند شد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ - ۱۰:۴۵
Background image

اعلان پروژه تهیه ونصب فعال سازی دستگاه (دیتاکانکتویتی ) بندرشرق وریاست عمومی ترانسپورت زمینی.

اداره ترانسپورت جاده ، وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه ونصب فعال سازی دستگاه (دیتاکانکتویتی ) بندر شرق وریاست عمومی ترانسپورت زمینی ، . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۲:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله بتاسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاعیه عمومی رسانیده میشود که اداره ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت درنظر دارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک (66) قلم قرطاسیه باب . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۱:۵۹
Background image

اعلان مجدد داوطلبی پروژه تهیه وتدارک مقدار (20000) لیتر تیل دیزل ،( 57500) لیتر تیل پطرول (8) قلم روغنیات و(56) قلم فلترباب مورد ضرورت اداره ترانسپورت جاده ، وزارت ترانسپورت، سال مالی 1398

اداره ترانسپورت جاده ، وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک تیل دیزل، پطرول ، روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت این اداره دارای شماره . . .

Back to tenders