تنظیم فعالیت های وسایط ترانسپورت عامه شهری

 

ریاست تنظیم ترانسپورت عامه شهری در چوکات وزارت ترانسپورت جهت تنظیم و ترتیب فعالیت های وسایط ترانسپورت شهری با پرسونل مربوطه اش پیهم در فعالیت بودهه و دایم تلاش می ورزد تا عرضه خدمات ترانسپورتی موثر وبهتری را به همشهریان محترم با همکاری ارگانهای ذیربط ارایه نماید.

بدین لحاظ همکاری وهماهنگی ما با ارگانهای ذیربط ( ترافیک وشاروالی ) وسایر ارگانهای امنیتی بطور دوامدار جریان داشته و تلاش می ورزیم تا به اهداف مورد نظرخویش نایل گردیم .

1 - بهبود وضعیت ترانسپورت شهری .

2 - ارایه خدمات ترانسپورتی منظم و بهتر به شهروندان .

3 -  نظارت از فعالیت شرکت های ترانسپورتی در عرضه خدمات ترانسپورتی.

4 -  جلوگیری از بی نظمی های ترانسپورت شهری.

5 -  نظارت از نحوه برخورد راننده گان و نگران ها با راکبین .

6 -  نظارت از کیفیت عرضه خدمات ترانسپورتی.

7 -  جلوگیری از ازدحام در جاده ها و چهاراهی های شهر .

8 -  نظارت از ایستگاه ها و توقفگاه ها .

9 -  نظارت از تطبیق ( قوانین و مقررات لوایح و طرزالعمل ها ) مربوطه

10 - نظارت از رعایت نوبت وسایط در ایستگاه ها .

11 - تقدیر و تشویق از شرکت های که درعرضه خدمات ترانسپورتی شهری مسولانه عمل مینمایند .

12 - تشویق و همکاری با شرکت های ترانسپورتی جهت مدرن ومعیاری سازی ترانسپورت شهری .

13 - رسیده گی به شکایات و مشکلات ترانسپورتی شهروندان .

14 – جمع آوری اسناد وسایط خلاف رفتار که میعاد فعالیت شان تکمیل شده باشد با هکاری ارگانهای ذیربط.

15 – سهمگیری در کاهش ازدحام شهری با نهاد های ذیربط .

برنامه های طرح ریزی شده توسط ریاست تنظیم ترانسپورت شهری

1 – ایجاد شرکت های بس رانی و تکسی رانی ترانسپورتی معیاری شهری به اساس مطالعه مودل های مروج در کشور های مشابه و پیشرفته .

2 – همکاری در احیا و ایجاد زیربناهای معیاری شهری ( جاده ها، ایستگاه ها، توقفگاه ها، پارکینگ ها، ترمینل ها و چهاراهی های مدرن با ارگان های ذیربط.

3 – معاینات وسایط غرض بهبود در فعالیت آنها و سازگاری با محیط زیست سالم.

4 – مدیریت سالم وهمه جانبه از فعالیت وسایط شرکت های ترانسپورتی .

5 – تدوین مسوده های مقررات، طرزالعمل ها ولوایح مورد نیاز .

6 –راه اندازی برنامه های اگاهی دهی جهت معیاری سازی و عرضه خدمات موثر ترانسپورتی شهری برای شرکت ها.

7 – تشویق شرکت های ترانسپورتی جهت سرمایه گذاری و تورید وسایط معیاری مورد استفاده عامه .

قابل یاد آوری است که اساس فعالیت موثر ترانسپورتی را زیربناهای مورد ضرورت و مدرن آن ازقبیل سرک ها، پارکینگ ها، ایستگاه ها، توقفگاه ها، ترمینل ها، جاده های حلقوی شهری واطرافی، چهاراهی های مجهز یا پل هوایی، علایم وتاسیسات ترافیکی و غیره فراهم میسازد.که متاسفانه در شرایط فعلی شهر کابل از داشتن چنین زیربنا ها ناتوان و محروم است و امیدواریم که در آینده با همکاری ارگان های ذیربط احیا گردد.

ترانسپورت سکتور خصوصی زمانی مدرن و معیاری میتواند که زیربناهای معیاری بادرنظرداشت تجربیات کشور های همسایه ویا مشابه پیشرفته احیا ومتناسب به آن وسایط کلانظرف مورد ضرورت توسط شرکت های ترانسپورتی خصوصی تورید گردد، تشویق وزارت ترانسپورت از شرکت های ترانسپورتی خصوصی جهت سرمایه گذاری بالای ترانسپورت معیاری و تورید وسایط مدرن از سالهاست که جریان دارد ولی عدم موجودیت زیربناهای مورد نظر باعث سکتگی دراین رابطه گردیده است بطور مثال فعال شدن لایف ستارالیوسف با تورید (84) عراده وسایط کلان ظرف و متوسط شهری در سال 1393 و وعده (200) عراده دیگر فعالیت آزمایشی را شروع کرد ولی زمینه فعالیت آنها در شرایط ناسازگار زیربناها و ازدحام بی حد وحصر شهری توسط دستفروشان، کپه ها، کراچی ها، وسایرموانع سد شده که باعث متضرر شدن این شرکت گردیده که این امرباعث گردید سایر شرکت ها از سرمایه گذاری خود داری نمودند.

بنادر شهر پرجمعیت کابل فعلآ به تعداد (4952) عراده وسایط کاستر، مرسدس ومعادل آن و نیز به تعداد (13700) عراده وسایط تکسی که اکثرآ کهنه و فرسوده بوده جهت انتقال همشهریان عزیز مصروف بوده که بسنده نیست همچنان به اثر عدم توزیع پلیت تکسی بطو آزاد به متقاضیان اکثرآ وسایط شخصی کرولا وتونس نیز نظر به ضرورت در امر انتقال مردم فعالیت دارند .