زندگی نامه محترم انجنیریما "یاری" وزیرترانسپورت

 

 

 

photo

محترم یما یاری، عضوِ جوان کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از ماه دسمبر 2018 به اینسو منحیث وزیر ترانسپورت ایفای وظیفه مینماید.

 

از ماه آگست 2017 الی دسمبر 2018، وی منحیث وزیر فواید عامه ایفای وظیفه نموده و مبتنی بر پلان استراتیژیک 5 ساله، اصلاحات اساسی را بمیان آورد. اصلاحات مذکور باعث شد که برای نخستین بار در سال 2017، ازدیاد چشمگیری 97.5% در میزان مصرف بودجه آن وزارت رونما گردد. عرضه خدمات، حسابدهی و مبارزه علیه فساد اداری ارکانِ کلیدی رهبری وی را تشکیل میدهند.

 

دورنمای استراتیژیک وی برای سکتور ترانسپورت منجر به یکی از اصلاحات بزرگ اداری و نظارتی در سکتور باعث شد که در اثر آن پنج نهاد؛ وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و اداره ترافیک زیر چتری واحد وزارت جدید ترانسپورت مدغم گردد.

 

از ماه سپتمبر 2014 الی سپتمبر 2017، در اداره امور ریاست جمهوری منحیث رئیس عمومی اداره تدارکات ملی ایفای وظیفه نموده است. محترم یاری ابتکار اصلاحات تدارکات عامه در افغانستان را رهبری نمود که در نتیجه آن اداره تدارکات ملی، کمیسیون تدارکات ملی و انستیتیوت تدارکات ملی، سه ابتکار موفق ترین اصلاحات در حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید.

 

جناب یاری اصلاحات اساسی را موفقانه ایجاد وعملی ساخت که شامل چارچوب حقوقی، استراتیژی، پالیسی ها و میکانیزم ها برای ارتقای ظرفیت، شفافیت و حسابدهی در داخل سیستم تدارکات میباشد که در نتیجه، بیشتر از 200 میلیون دالر طی یک مدتِ کمتر از سه سال، پس انداز گردید. در ماه اکتوبر 2016، جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان جهت تحسین و تائید خدمات، دست آوردها و تلاش های ارزشمند وی در اصلاحات سکتور عامه و مبارزه علیه فساد اداری، به محترم یاری مدال افتخاری عالی دولتی را اعطأ نمود.

 

در سال 2013 مشاور ارشد اداره خط آهن افغانستان تعیین گردید که در ارتقائ اداره مذکور به سطح عضوِ اتحادیه بین المللی خطوط آهن (UIC) و سازمان کوپراتیف خطوط آهن (OSJD) مبدل گردید، نیز کمک نمود. وی در اوایل سال 2012 منحیث مشاور وزارت فواید عامه نیز خدمت نموده است.

 

از سال 2006 الی 2011، او در کشور انگلستان با کمپنی های مثل Waterman Group، Capita Symonds و Crossrail که از شهرت جهانی برخوردار اند، منحیث انجنیر سیول و ساختمانی کار نمود.

 

محترم یاری یک دیپلوم عالی لیسانس در انجنیری سیول از پوهنتون برایتون (انگلستان) و یک دیپلوم ماستری در انجنیری و مدیریت تجارت از کالج معروف ایمپریل لندن در دست دارد. بنابر عملکرد عالی خویش در تحقیقات انجنیری سیول، او همچنان برنده جایزه محصل ممتاز از انستیتیوت انجنیران سیول (ICE) نیز میباشد.

 

در سال 2018، دیدبان شفافیت افغانستان، مؤثق ترین سازمان شفافیت جامعه مدنی در کشور، جناب یاری را به لقب قهرمان مبارزه علیه فساد اداری حکومت افغانستان مسمی کرد. تلاشها و همکاری محترم یاری با دیدبان شفافیت افغانستان باعث شد که افغانستان در سال 2017 عضویت مشارکت حکومتداری باز، یک تریبیون بین المللی که از فضای مدنی و همکاری بین حکومت و جامعه مدنی حمایت کرده، حاصل نمود.