طرح ها وبرنامه ها

استراتیژی  
برنامه ها و طرح ها  
پلان و پالیسی ها  
رهنمایی ها و دستورالعمل ها