مرجع اطلاع رسانی

 وزارت ترانسپورت طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، در برابر شهروندان پاسخگو بوده و در هماهنگی با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات آماده ارایه اطلاعات در مورد خدمات این اداره می باشد. شهروندان که خواهان اطلاعات مختلف در مورد خدمات وزارت ترانسپورت باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات مطابق رهنمود ذیل ارسال، و پاسخ خود را دریافت نموده می توانند.

مسئولین مرجع اطلاع رسانی

اسم : حکمت الله قوانچ

وظیفه :آمرین مطبوعات ومرجع اطلاع رسانی وزارت ترانسپورت

اسم : جماالدین یورد سیور

مسئول اطلاع رسانی درکمیسون دسترسی اطلاعات

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات

با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات را دانلود و خانه پری نموده، آن را به دفتر اطلاع رسانی ویابه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

همچنان شما میتوانید کاپی اسکن شده آن را به ایمیل آدرس های زیر ارسال نمایید

 hquvanch@gmail.com,info@mot.gov.af

.وزارت ترانسپورت پس از دریافت فورم، یک ایمیل تاییدی ارسال نموده و جوابیه کتباً تسلیم ویا به ایمیل آدرس متقاضی ارسال میگردد

همچنان موضوع مطالبه اطلاعات از طریق شماره تلفون های: (0744431343-0744252722  - (0202320932) قابل پی گیری میباشد