پروژه تدارک انترنیت مورد نیاز ترمینل تورخم(MoTA/1401/NCB/NCS-01)

Anwar_Yaqobi

Publish Date

Closing Date

وزارت محترم ترانسپورت وهوانوردی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داو طلبی پروژه تدارک انترنیت مورد نیاز ترمینل تورخم که  دارای شماره داوطلبی(MoTA/1401/NCB/NCS-01) بوده اشتراک نموده وسافت شرطنامه مربوط را در حافظه یافلش دیسک مستقیما از وزارت ترانسپورت وهوانوردی بدست آورده وآفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی واقع انصاری وات ، جوار رادیو تلوزیون ملی ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی پذیرفته نمی شود وتضمین آفربانکی مطابق مندرجات شرطنامه اخذ میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ - ۱۵:۱۲ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (10.40) متر مربع جای واقع منزل اول ترمینل بین المللی میدان هوائی کابل را به منظور ایجاد دفتر بازار یابی هوتل به کرایه میدهد.

( وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (10.40) متر مربع جای واقع منزل اول ترمینل بین المللی میدان هوائی کابل را به منظور ایجاد دفتر بازار یابی هوتل به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ - ۱۵:۶ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (4) متر مربع جای واقع جوار ګمرک میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورتی بار بری به کرایه میدهد.

( وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (4) متر مربع جای واقع جوار ګمرک میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورتی بار بری به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه ګرفتن . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۱۳:۴۶
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (15) مترمربع جای واقع رمپ دوم میدان هوائی بین المللی کابل را بمنظور گذاشتن یک پایه کانتینر 20 فوت به اجاره میدهد

اشخاص که خواهش به اجاره گرفتن مساحت . . .

Back to tenders