ملاقات نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت، با رئیس عامل اتاق تجارت بین المللی در افغانستان.

Ali Muhsin
Mon, Oct 12 2020 10:58 AM
1
محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با محترم حجت الله فضلی رئیس عام اتاق تجارت بین المللی در افغانستان دیدار نموده آقای فضلی انتخاب جناب ذکی را از طرف حکومت و بزرگان کشور در وزارت ترانسپورت درشرایط فعلی بادرنظرداشت تجارب شان موثر خوانده از برنامه ها و وطرح های اصلاحی رهبری وزارت ترانسپورت استقبال کرده، در قسمت عملی شدن این طرح ها از همکاری و هماهنگی رهبری اتاق تجارت بین المللی در افغانستان اطمینان داد.
در همین حال آقای ذکی اصلاحات بنیادی، بازنگری قانون ترانسپورت به اساس شرایط فعلی، مبارزه با فساد اداری، ایجاد سیستم های شفاف و جوابگو و شریک سازی نظریات شرکای کاری و سکتور خصوصی را در قسمت عرضه خدمات معیاری و حل مشکلات ترانسپورتی با درنظرداشت مشارک از اولویت های کاریش عنوان نموده، در قسمت هماهنگی های لازم میان دو اداره تاکید نمود.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS