معتمد نقدی

Anwar_Yaqobi
Tue, Dec 22 2020 1:24 PM
1

Publish Date

Closing Date

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه: معتمد نقدی

بست  : 6

وزارت/ اداره : وزارت ترانسپورت

بخش مربوطه : امریت مالی وحسابی

موفعیت پست : مرکز

گزارشده بست : آمر مالی وحسابی

گزارش گیر از :

کٌد بست     :               45-90-03-023

......................................................................................................................................................

هدف وظیفه : اخذ پول برویت چک ترتیب شده از بانک، مراقبت و توزیع آن به اساس چک وارده

......................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

1. سپردن اسناد طی مراحل شده معاشات، سفریه، اضافه کاری وسایر مصارفات شامل بودجه بریاست خزائین وزارت مالیه غرض طی مراحل چک و انتقال رسمی آن به بانک مربوطه جهت اخذ پول؛

2. اخذ پول برویت چک ترتیب شده مدیریت معاش از بانک و جابجائی آن در حضور داشت هیئت در سیف مربوطه؛

3.توزیع پول برویت چک وارده از طرف مدیریت معاش به متقاضیان جهت رفع نیازمندیهای شان؛

.4. مراقبت، حفظ و نگهداری پول نقد اداره به منظور جلوگیری از سوء استفاده آن.

وظایف مدیریتی

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

1. هماهنگی و تامین ارتباط با وزارت مالیه و بانک مرکزی جهت انسجام بهتر امور.

......................................................................................................................................................

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی   :  داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری  : نیاز ندارد

مهارتهای لازم :  ‌أ. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی : (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت :  افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد می توانند برای احراز این بست درخواست دهند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 30/09/1399 الی 10/10/1399 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس  hr.recruitment.motca1@gmail.comارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد و درخواستی کاندیدان محترم بدون خانه پوری فورم معیاری درخواستی قابل اعتبار نمی باشد.

 

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

 

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0744506496- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید.