وزیر ترانسپورت: ایجاد اتاق ترانسپورتی را به منظور نظم درعرضه خدمات ترانسپورتی و قانونمند سازی فعالیت های شرکت های ترانسپورتی امر حتمی خواند.

Anwar_Yaqobi
Sat, May 01 2021 8:23 AM
1

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت در نشست مشترک هماهنگی که با اشتراک روسا و نماینده گان شرکت های ترانسپورتی در تالار این وزارت به منظور نظرخواهی سکتور خصوصی و نماینده گان شرکت های ترانسپورتی در رابطه به طرزالعمل ایجاد و فعالیت های شرکت های ترانسپورتی دایر گردیده بود، از ایجاد اتاق ترانسپورتی به منظور نظم و انسجام بخشیدن عرضه خدمات ترانسپورتی یاد آوری نموده از روسا و مسولین شرکت های ترانسپورتی خواست تا فعالیت ها ترانسپورتی شانرا در چوکات قانون تنظیم ترانسپورت جاده عیار نمایند.

وزیر ترانسپورت نقش سکتور خصوصی را در قسمت تطبیق برنامه های کلان حکومت و عرضه خدمات مهم خوانده تاکید داشت که در قسمت تشویق سکتور خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت برنامه های مشخص را روی دست دارند به همین منظور قانونمند سازی فعالیت شرکت های ترانسپورتی را حتمی عنوان نمود.

در ادامه

بعدا پرزنتیشن که در رابطه به طرزالعمل ایجاد و فعالیت شرکت های تراسپورتی از طرف مسعود سلجوقی مشاور وزارت ترانسپورت در امور ترانسپورتی ارایه گردید که اشتراک کننده گان نظریات و پیشنهادات شانرا شریک نمودند.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS