اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

Anwar_Yaqobi

بدینوسیله به تآسی از فقره (1 و 2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت وهوانوردی در نظر دارد، قرارداد تدارک پروژه نیازمندی رنگباب وزارت ترانسپورت وهوانوردی دارای نمبر تشخیصیه MOTA/1401/NCB/G-07 را به شرکت محترم لوژستیکی ذبیح الله لغمانی دارای جواز شماره (79242) وآدرس آن چهار راهی صدارت اتحاد مارکیت ، مرکزکابل، کابل بوده به قیمت مجموعی مبلغ (2700000 دومیلیون وهفتصد هزار افغانی) اعطا نماید اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توآم به دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی وفق احکام ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائیه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Tue, Jun 21 2022 9:10 AM
Background image

Warning!

Validity time :20 up to 21 June 2022
Possibility of Rain with flash flood, Thunderstorm and Gust wind forecasted for the following provinces:
Badakhshan, Takhar, Kunduz, Baghlan, . . .

Sun, Jun 19 2022 1:56 PM
Background image

Warning!

Validity time : 19 up to 20 June 2022
Possibility of Rain with flash flood and Gust wind forecasted for the following provinces:
Badakhshan, Takhar, Kunduz, Baghlan, Samangan, Nuristan, . . .

Mon, Feb 24 2020 10:50 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan . . .

Back to announcements