اطلاعیه - اعطای تصمیم قرار داد

nasih_admin
اطلاعیه - اعطای تصمیم قرار داد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت و هوانوردی در نظر دارد، قرارداد پروژه ضروریات خدمات دیتا کنکتویتی و انترنت ریاست های چهار میدان هوایی بین المللی و ریاست ها، آمریت و مدیریت های ترانسپورت 29 ولایت دارای نمبر تشخیصیه MoTA/1401/NCB/NCS-07 را به شرکت اسکای ویف تکنالوژیز انترنیتی خدماتو دارنده شماره جواز D-39622   و آدرس آن شمشاد پلازه برکی ناحیه 4، مرکز کابل، کابل بوده به قیمت مجموعی مبلغ 3264000 سه میلیون و دو صدو شصت و چهار هزار افغانی اعطا نماید، اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Tue, Jun 21 2022 9:10 AM
Background image

Warning!

Validity time :20 up to 21 June 2022
Possibility of Rain with flash flood, Thunderstorm and Gust wind forecasted for the following provinces:
Badakhshan, Takhar, Kunduz, Baghlan, . . .

Sun, Jun 19 2022 1:56 PM
Background image

Warning!

Validity time : 19 up to 20 June 2022
Possibility of Rain with flash flood and Gust wind forecasted for the following provinces:
Badakhshan, Takhar, Kunduz, Baghlan, Samangan, Nuristan, . . .

Mon, Feb 24 2020 10:50 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan . . .

Back to announcements