اعلان داوطلبی نصب وفعال سازی دیتا کانکتیوتی بندر شرق

Anwar Yaqoubi

Publish Date

Closing Date

وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی نصب وفعال سازی دیتاکانکتیوتی بندرشرق دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/020/OB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را بطور رایگان از{آمریت تدارکات ، ریاست تدارکات } بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل ازظهر } مورخ {19/قوس/1397} به {ریاست تدارکات  ، وزارت ترانسپورت } واقع { انصاری وات ، متصل رادیوتلویزیون ملی } ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفرطورگرنتی بانک مبلغ (28500) بیست وهشت هزاروپنجصد افغانی اخذ میگردد .جلسه آفرگشائی به تاریخ {19/قوس /1397} ساعت {10:00 قبل ازظهر } در{تالارکتاب خانه وزارت منزل دوم } تدویر می گردد.