اعلان بست های 3 و 4 وزارت ترانسپورت

mot
Wed, Dec 05 2018 4:12 PM
rr

Publish Date

Closing Date

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به ماده (2 الف) اساسات اعلان و طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی از طریق رقابت آزاد احراز می گردند که باید با استفاده ازصدور مکاتیب به تمامی مراجع ذیربط از طریق رسانه ها و سایر امکانات اعلان گردند.

بدین ملحوظ بست های کمبود مرکز وزارت ترانسپورت قرار ذیل از تاریخ     13   / 09 / 1397  الی    03   /   10   / 1397  به اعلان رقابتی سپرده می شود.
همچنان قابل یاداوریست که بست ها اعلان مجدد به مدت 7 روز کاری از تاریخ نشر اعلان بست اعتبار دارند.

 

برای دانلود فورم درخواستی روی لینک زیر کلیک کنید:

 فورم در خواستی امتحان بست های کمبود خدمات ملکی

برای دانلود لایحه وظایف بست ها در جدول ذیل روی لینک لایحه وظایف در مقابل بست اعلان شده کلیک کنید:

شماره عنوان وظیفه بست ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم دانلود لایحه وظایف
1 مدیرعمومی پروژه های انکشافی 4 پالیسی وپلان 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
2 مدیرعمومی هماهنگی دونرها 4 پالیسی وپلان 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
3 مدیرعمومی تحلیل پلان 4 پالیسی وپلان 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
4 کارشناس تحلیل ارقام 2بست 4 پلان وپالیسی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
5 انجنیردیزان 2بست 4 پلان وپالیسی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
6 کارشناس تحلیل گزارشات 3 تفتیش داخلی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
7 آمرتفتتیش ولایتی 3 تفتیش داخلی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
8 عضو تفتیش مرکزی 6بست 4 تفتیش داخلی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
9 عضوتفتیش ولایتی 6 بست 4 تفتیش داخلی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
10 آمرایجاد وتنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری 3 تنظیم ترانسپورت عامه شهری 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
11 متخصص ایجاد ایستگاهاوتوقف گاه ها 2بست 4 تنظیم ترانسپورت عامه شهری 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
12 امرمصئونیت 3 خدمات تخنیکی ومصئونیت 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
13 مدیرعمومی تنظیم ورکشاپ ها 4 خدمات تخنیکی مصئونیت 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
14 مدیرعمومی کنترول تخنیکی 4 خدمات تخنیکی ومصئونیت 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
15 کارشناس تامین مصئونیت حمل ونقل 3 بست اعلان مجدد 4 خدمات تخنیکی ومصئونیت 1397/9/13 1397/9/21 لایحه وظایف
16 کارشناس تخصصی سازماندهی تخنیکی اعلان مجدد 4 خدمات تخنیکی ومصئونیت 1397/9/13 1397/9/21 لایحه وظایف
17 خبرنگار وگزارشگر 4 دفتر 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
18 سکرترتشریفات 4 دفتر 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
19 آمراحصائیه 3 عمومی ترانسپورت زمینی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
20 آمرجمع آوری وتحلیل عواید 3 عمومی ترانسپورت زمینی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
21 متخصص احصائیه 3بست 4 عمومی ترانسپورت زمینی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
22 مدیرعمومی تضمین خط عبورسرحدی وسایط 4 عمومی ترانسپورت زمینی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
23 مدیرعمومی تحصیل جرایم 4 عمومی ترانسپورت زمینی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
24 متخصص تحلیل وتوحید ارزیابی 4 نظارت وارزیابی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
25 متخصص پلان نظارتی 3 نظارت وارزیابی 1397/9/13 1397/10/3 لایحه وظایف
26 آمرنظارت ازعرضه خدمات ترانسپورتی اعلان مجدد 3 نظارت وارزیابی 1397/9/13 1397/9/21 لایحه وظایف
27 کارشناس نظارت ازعرضه خدمات ترانسپورتی اعلان مجدد 4 نظارت وارزیابی 1397/9/13 1397/9/21 لایحه وظایف
28 متخصص نظارت وارزیابی ازپلانهای تطبیقی 4 ریاست نظارت وارزیابی 1397/9/13 1397/9/21 لایحه وظایف
29 مدیرعمومی طرح مقررات ترانسپورتی اعلان مجدد 4 قوانین وارتباط خارجه 1397/9/13 1397/9/21 لایحه وظایف

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود که از تاریخ شروع اعلان بست ها الی ختم ان ، بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری با ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا به ایمیل آدرس های hr.form@mot.gov.af  و csc.mota@iarcsc.gov.af   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده ای که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.
 

بااحترام