ارسال اولین محموله آزمایشی افغانستان به کشور هندوستان از طریق بندر (چابهار )

Anwar Yaqoubi
Mon, Feb 11 2019 11:15 AM
chabahar

جلسه كه به منظورهماهنگی بیشتر در قسمت ارسال اولین محموله آزمایشی افغانستان به هندوستان و برگشت آن و نیز ترانزیت به کشور های آسیای میانه از طریق سرحد نیمروز الی بندر چابهار و از این بندر الی بندر نندرا و نواز شیوای شهر ممبی کشور دوست هندوستان زیر چتر سیستم تیر، تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معین مالی و اداري وزارت ترانسپورت با اشتراک نماینده گان محترم اداره امورریاست جمهوری ، وزارت های امور خارجه، امور داخله، مالیه، صنعت و تجارت، پولیس سرحدی، اتاق تجارت وصنایع، اتاق تجارت بین المللی و نماینده با صلاحیت شرکت نعمان حکمت که عملیات این انتقالات را بدوش دارد. در وزارت ترانسپورت دایر گردید.
آقای وریماچ معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت ضمن ابراز قدر دانی از اشتراک کننده گان این جلسه در مورد پلان ارسال محموله آزمایشی افغانستان به هندوستان صحبت نموده از آماده گی های کامل این وزارت درعملی ساختن این روند خبر داد . 
در اخیر بعد از بحث های همه جانبه میان اشتراک کننده گان جلسه شرکت نعمان حکمت آماده گی این شرکت را جهت انتقال کالا به تعداد 100 کانتینر در روز ابراز داشته و از کرایه گرفتن یک کشتی در بحیره هند و خلیج فارس بخاطر انتقال اموال تجارتی افغانستان به آسیای جنوبی وبر عکس آن الی آسیای مرکزی به اشتراک کننده گان اطمینان داد.

Latest news

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

Mon, Jan 07 2019 9:42 AM
Background image

Ministry of Transport held a joint coordination meeting with sector organizations.

Meeting held by participation of Ministers of Transport, Public Work, Finance and Deputy minister of Ministry of Commerce and Industries, Deputy chairman of Afghanistan Chamber of. . .

BACK TO NEWS