امربر مدیریت تحریرات

Anwar Yaqoubi
Tue, Apr 02 2019 1:13 PM
cover3

Publish Date

Closing Date

 

لايحه وظايف

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

عنوان وظیفه    : امربر مدیریت تحریرات

 

وزارت ویا اداره : وزارت ترانسپورت

 

موقعیت            : کابل

 

بخش :             : ریاست مالی و اداری

 

بست                : ( 8 ) 

 

گزارش به         : مسؤل بخش

 

گزارش از         : ندارد

 

کود                  :   

  

                ....................................................................................................................................................................................

هدف وظيفه :    انجام وظیفه یومیه جهت پاک کاری دفتر و رساندن مکاتیب به مراجع مربوط.

....................................................................................................................................................................................................

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

  1. انتقال ورسانیده مکاتیب به مراجع مربوط به اسرع وقت  .
  2. پاک کاری شعبات و دهلیزهای مربوط ریاست تفتیش به منظور حفظ الصحه محیطی.
  3. حفظ ونگهداری اموال واجناس شعبه مربوطه غرض جلوگیری از مفقودی.
  4. رعایت حفظ الصحه ومراقبت ازتجهیزات دفتری اداره مربوطه.
  5. انجام وظایف خدماتی طبق هدایت آمرمربوط.
  6. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف وزارت، خط مشی اداره سپرده میشود.

………………………………………………………………………………………………

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

  1. دداشتن اخلاق نیکو و پسندیده
  2. تتوائی اجرای کار را داشته باشد

 

 

برای اخذ فورم بالای لینک کلیک نماید

https://mot.gov.af/sites/default/files/2019-04/FORM.pdf