اعلان داوطلبی پروژه تهیه وتدارک وسایل تکنالوژِی امنیت شبکه (فایروال ) مورد ضرورت مرکز وزارت.

Anwar Yaqoubi
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک وسایل تکنالوژِ معلوماتی امنیت شبکه (فایروال ) مورد ضرورت وزارت دارای  شماره تشخیصیه (2MOT/NCB/G/OB/98/00) اشتراک نموده وسافت کاپی شرط نامه رابطور رایگان از(آمریت تدارکات، ریاست تدارکات) بدست آورده، آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرط نامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطور سر بسته ازتاریخ نشر اعلان الی (21) روز تقویمی به (ریاست تدارکات، وزارت ترانسپورت ) واقع (انصاری وات، متصل رادیو تلویزیون ملی ) ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر طور گرنتی بانک مبلغ (81000) هشتادویک هزارافغانی اخذ میگردد. ضرب العجل تسلیمی آفرها ، محل وتاریخ جلسه آفرگشایی درشرطنامه معیاری پروژه متذکره درج گردیده است.

More tenders

Sat, Jul 06 2019 2:59 PM
Background image

Invitation for Bids

Invitation for Bids

 

 

Date: 23 Jun 2019

Loan/Grant No. and Title G-0508 Road Asset Management Project

Contract No. and Title:  Procurement of GIS Hardware PMO/MOT/G012/OCB

Dead . . .

Back to tenders