جلسه تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معاون مالی و اداری و وارسی کننده اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید

Anwar Yaqoubi
Sun, May 12 2019 11:14 AM
jalasa

جلسه تحت رياست محترم ويس سلطاني رئيس عمومي ترانسپورت زميني و با اشتراك محترم سيد نور احمد نوري معاون عملياتي بانك ملي افغان، روسا و نماينده گان شركت هاي ترانسپورتي داير و روي آغاز پرداخت كميشن ترانسپورتي به منظور مبارزه عليه فساد اداري و جمع آوري شفاف عوايد ترانسپورتي معلومات داده شد.
معاون عملياتي بانك ملي افغان از آماده گي هايشان به منظور جمع آوري عوايد ترانسپورتي خبر داد.
در همين حال آقاي سلطاني، آغاز اين برنامه را در ابتدا از رياست عمومي ترانسپورت زميني عنوان نموده گفت: در آينده نزديك به منظور ايجاد سيستم جمع آوري شفاف عوايد ترانسپورتي اين برنامه در بنادر كابل عملي بعدا در تمام ولايات كشور تطبيق ميگردد.
همچنان روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي از اقدامات رياست عمومي ترانسپورتي زميني به منظور ايجاد شفافيت و تسهيلات ترانسپورتي خورسندي كرده در قسمت تطبيق بهتراين برنامه تعهد نمودند.

Latest news

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

Mon, Jan 07 2019 9:42 AM
Background image

Ministry of Transport held a joint coordination meeting with sector organizations.

Meeting held by participation of Ministers of Transport, Public Work, Finance and Deputy minister of Ministry of Commerce and Industries, Deputy chairman of Afghanistan Chamber of. . .

BACK TO NEWS