اتخاذ تدابیر برای افتتاح ترمینال ترانسپورتی مسافربری زون شمال

Anwar Yaqoubi
Tue, May 14 2019 10:36 AM
tyrmynal

جلسه تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معاون مالی واداری و وارسی کننده اداره تنظیم ترانسپورت جاده با اشتراک رئیس عمومی ترافیک، معاون قوماندانی زون 101 آسمائی کابل ، نماینده گان ادارات ذیدخل و روسای مربوطه دایر گردید.
آقای وریماچ، احداث ترمینال ترانسپورتی مسافربری زون شمال را توسط سکتور خصوصی به فعال نیک گرفته و احداث این ترمینال را بمنظور آوردن نظم ترافیکی، فراهم آوری تسهیلات، عرضه خدمات ترانسپورتی به همشهریان عزیز و جمع آوری عواید ترانسپورتی مهم عنوان نموده از ادارات امنیتی خواست تا در روز افتتاح ترمینال زون شمال جهت هماهنگی بیشتر اداره ترانسپورت جاده را همکاری نمایند. همچنان آقای وریماچ به مسولین مربوطه هدایت داد تا جهت افتتاح این ترمینال ترتیبات و آماده گی های کامل را با هماهنگی ادارات ذیدخل روی دست گیرند.
در ادامه رئیس عمومی ترافیک و معاون قوماندانی زون 101 آسمائی کابل افتتاح این ترمینال را در شرایط فعلی جهت تنظيم ترافیک و عرضه خدمات ترانسپورتی به هموطنان عزیز یک دستاورد بزرگ عنوان نموده آماده گی های شان را در قسمت افتتاح ترمینال از نگاه تظیم ترافیک و تامین امنیت اعلام داشتند.
دراخیر کمیته مختلط از ادارات مربوطه جهت افتتاح هرچه بهتر این ترمینال تشکیل و کار شان را آغاز نمودند

Latest news

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

Mon, Jan 07 2019 9:42 AM
Background image

Ministry of Transport held a joint coordination meeting with sector organizations.

Meeting held by participation of Ministers of Transport, Public Work, Finance and Deputy minister of Ministry of Commerce and Industries, Deputy chairman of Afghanistan Chamber of. . .

BACK TO NEWS