روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي ولايت هرات در دیدار با معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، پيشنهادات و مشكلات شانرا با ایشان شريك نمودند.

Anwar Yaqoubi
Sat, Jul 06 2019 3:08 PM
cover

محترم امام محمد وريماچ معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، در جريان سفر شان به ولايت هرات، با روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي ملاقات نمودند.
آقاي وريماچ، ضمن دیدار با مسولین شرکت های ترانسپورتی در رابطه به پروژه ها و برنامه هاي وزارت ترانسپورت، در بخش هاي مختلف به ويژه مبارزه عليه فساد اداري، ايجاد سيستم هاي الكترونيكي و شفافيت در بخش جمع آوري عوايد ترانسپورتي، ايجاد مركز خدمات مشتريان جهت ارائه تسهيلات به شركت هاي ترانسپورتي و بانكي سازي بخش هاي جمع آوری عوايد ترانسپورتي معلومات داده، از آنان تقاضا نمود تا بمنظور تطبيق وعملي نمودن برنامه ها و پروژه های وزارت ترانسپورت این اداره را همكاري نمايند.
متعاقبآ چند تن به نماينده گي از شركت هاي ترانسپورتي صحبت نموده، از برنامه هاي اصلاحي وارائه تسهيلات به شركت هاي ترانسپورتي از طرف وزارت ترانسپورت استقبال نموده و مشكلات كه در بخش ترانزيت وترانسپورت داشتند، با آقاي وريماچ شريك نموده و خواهان رسيده گي به این مشکلات شدند.
در همين حال آقاي وريماچ، مشكلات و پيشنهادات مسولين شركت هاي ترانسپورتي را ياداشت نموده و در قسمت حل و رسيده گي به آن وعده نمود.

Latest news

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

Mon, Jan 07 2019 9:42 AM
Background image

Ministry of Transport held a joint coordination meeting with sector organizations.

Meeting held by participation of Ministers of Transport, Public Work, Finance and Deputy minister of Ministry of Commerce and Industries, Deputy chairman of Afghanistan Chamber of. . .

BACK TO NEWS